بررسی نقش صفات شخصیت، تعهد و اعتماد سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‏ها- دانشکده علوم اداری و حسابداری- دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‏گیری - عضو علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانش- دانشکده مدیریت- دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه مدیریت- دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه شهید بهشتی