آمار و ارقام
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 345
تعداد نویسندگان 748
تعداد مشاهده مقاله 41,236
نسبت مشاهده بر مقاله 119.52
تعداد مقالات ارسال شده 500
تعداد مقالات رد شده 179
درصد عدم پذیرش 36
تعداد مقالات پذیرفته شده 142
درصد پذیرش 28
زمان پذیرش (روز) 305
تعداد پایگاه های نمایه شده 2
تعداد داوران 15

 فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ازجمله مجلات علمی دارای امتیاز مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

دانلود مقاله از سایت نشر رایگان است

پژوهشگر گرامی:

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (10/62815-98/10/04) مقرر گردید در صورت تایید اولیه توسط سردبیر، بابت ارسال هرمقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تایید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد.(لازم بذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی باشد.)

 شماره حساب:  0105664183006 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

شماره شبا: ir260170000000105664183006