فصلنامه روان شناختی تحلیلی شناختی (PSY) - داور - داوران