فصلنامه روان شناختی تحلیلی شناختی (PSY) - فرایند پذیرش مقالات