همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

آقای دکتر علیرضا پیرخائفی

روان شناسی بالینی مدیر مسئول نشریه روانشناسی تحلیلی شناختی/دانشیار روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

a.pirkhaefi@gmail.com
02334205009-12

سردبیر

آقای دکتر داود معنوی پور

روان شناسی سردبیر مجله روان شناسی تحلیلی شناختی/دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار/ رئیس انستیتو ایرانی دکتر دوانلو

manavipor53@yahoo.com
023342005009-12

مدیر داخلی

آقای دکتر اکبر محمدی

روان شناسی رئیس دانشکده روانشناسی/استادیار روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

mohammadi@yahoo.com
2332405009-12