فصلنامه روان شناختی تحلیلی شناختی (PSY) - پیوندهای مفید