فصلنامه روان شناختی تحلیلی شناختی (PSY) - واژه نامه اختصاصی