اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

آقای دکتر علی اکبر سیف

روان شناسی تربیتی استاد روان شناسی تربیتی/دانشگاه علامه طباطبایی

psy.journals.iau-garmsar.ac.ir
2010capjgmail.com

آقای دکتر حسن پاشاشریفی

روان شناسی عمومی استادروان شناسی عمومی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

psy.journals.iau-garmsar.ac.ir
sharifiyahoo.com

آقای دکتر علیرضا پیرخائفی

روان شناسی بالینی دانشیار روان شناسی بالینی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

psy.journals.iau-garmsar.ac.ir
a.pirkhaefigmail.com

آقای دکتر داود معنوی پور

روان شناسی سردبیر مجله روان شناسی تحلیلی شناختی/دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار/ رئیس انستیتو ایرانی دکتر دوانلو

psy.journals.iau-garmsar.ac.ir
manavipor53yahoo.com

آقای دکتر مجتبی صداقتی فرد

جامعه شناسی استادیارجامعه شناسی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

psy.journals.iau-garmsar.ac.ir
sedayahoo.com

آقای دکتر فریبرز درتاج

روانشناسی تربیتی استادروانشناسی تربیتی/دانشگاه علامه طباطبایی

psy.journals.iau-garmsar.ac.ir
dortajatu.ac.ir

آقای دکتر منصور صالحی

روان پزشکی دانشیار روان پزشکی/انستیتو روان پزشکی ایران

psy.journals.iau-garmsar.ac.ir
salehiyahoo.com

آقای دکتر حسین زارع

روان شناسی تربیتی استاد روان شناسی تربیتی/دانشگاه پیام نور

psy.journals.iau-garmsar.ac.ir
zareyahoo.com

آقای دکتر عباس روحانی

روان شناسی تربیتی استادیار روان شناسی تربیتی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

psy.journals.iau-garmsar.ac.ir
abas1345ryahoo.com