راهنمای نویسندگان

 
 
شرایط پذیرش مقاله های فصلنامه روان شناسی تحلیلی  شناختی
 
همکاران گرامی
 
فرایند چاپ مقاله در این فصلنامه به صورت آنلاین و از طریق همین سایت انجام می شود. لطفا پس از ارسال مقاله حداقل  هفته ای یک بار وارد صفحه خود شوید و از وضعیت مقاله خود آگاه گردید. لطفا هر مسئله ای داشتید به ایمیل مجله ارسال کنید.
 

1- مقاله قبلا در نشریِۀ دیگری چاپ نشده باشد

2- مقاله در زمینۀ روان شناسی و بر گرفته از یافته های پژوهشی باشد .

3 - مقاله بر اساس ضوابط زیر تنظیم شود.

· عنوان : موجز و متناسب با محتوا ، هدف و یافتهای پژوهش؛

·  نام نویسنده (نویسندگان): همراه با مشخصات هویتی ، علمی و حرفه ای؛

· چکیده فارسی و انگلیسی: فارسی (حداکثر 200 واژه) ، انگلیسی (حداکثر 180 واژه ) در یک پاراگراف ، شامل  هدف، روش، یافته ها و نتیجه گیری به صورت مجزا و پررنگ شده باشد.

·  واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی : متناسب با عنوان مقاله و حداقل 4 مورد؛

· مقدمه : بیان مسئله ، هدف(ها)، پرسش(ها)، فرضیه(های) پژوهش (در صورت لزوم)؛

· روش: جامعه آماری ، روش نمونه برداری، گروه نمونۀ مورد مطالعه ، طرح پژوهش، ابزار پژوهش با ذکر اعتبار و روایی آن و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها؛

. ابزار : شامل ابزار جمع آوری اطلاعات می باشد.

· یافته ها: یافته های آماری ، جدولها به شکل دانشگاهی «academic» و نمودارها (با ضوابط APA

·بحث و نتیجه گیری: نتیجه گیری ، ترکیب و پیوند یافته های پژوهش با پیشینۀ پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقضها ، بیان محدودیتها و پیشنهادها؛

·  زیر نویسها : توضیحها و معادل لاتین اصطلاحها در زیر هر صفحه ( اسامی مولفانی که در منابع موجود هستند نیازی به زیر نویس ندارند)؛

·منابع( شامل منابع فارسی و لاتین): تنها منابعی باید ذکر شوند که در متن مقاله از آنها استفاده شده باشد؛

در تنظیم منابع ترتیب زیر رعایت شود :

 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (یا نویسندگان)، سال انتشار. عنوان مقاله، نام نشریه ای که مقاله در آن به چاپ رسیده است، شماره، دوره نشریه و شماره صفحه های مقاله. برای کتاب به جای نام نشریه باید همه مشخصه های کتاب ، محل چاپ و ناشرآورده شود.

برای پایگاه های اینترنتی ابتدا نشانی :URL و سپس تاریخ بازدید به روز/ماه/سال را می نویسیم.

( مثال: (URL: http://www……25/10/2009  

 4- حداکثر حجم مقاله ها نباید از 20 صفحه A4 بیشتر باشد.

5- مقاله در word 2010 با خط (FONT) میترا، اندازه (SIZE) 14 و فاصله خطوط ( نسخه اولیه 5/1 ، نسخه نهایی8/0 ) در دو ستون تایپ و همراه با نشانی های ارتباطی مولف یا مولفان ( منزل، محل کار، پست الکترونیکی، و ...) ارسال شود.

6- مقاله ها به هیچوجه مسترد نمی شوند.

7- فصلنامه در رد ، اصلاح یا ویرایش مقاله آزاد است.

8- مسئولیت محتوای علمی مقاله ها با نویسنده یا نویسندگان آن است.

9- فرم های تعهد نامه و تعارض منافع به همراه فایل مقاله بارگذاری شود.

لطفا جهت دریافت فرمت مجله جهت نوشتن مقاله، روی لینک روبرو کلیک نمایید.              فرمت مجله

لطفا جهت دریافت فرم تعهدنامه مقاله روی لینک روبرو کلیک نمایید.                                           تعهدنامه

لطفا جهت دریافت فرم تعارض منافع مقاله روی لینک روبرو کلیک نمایید.                         تعارض منافع

شماره حساب:  0105664183006 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 شماره شبا:ir260170000000105664183006