فصلنامه روان شناختی تحلیلی شناختی (PSY) - اهداف و چشم انداز