درباره نشریه

فصلنامه روان شناسی تحلیلی شناختی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با رتبه

علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

منتشر می شود.