دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1390، صفحه 9-105 
8. رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران

صفحه 89-99

شهرام غلامی؛ هما غفوریان؛ داود معنوی پور