دوره و شماره: دوره 2، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 9-93 
3. ارتباط بین پنج عامل اصلی شخصیت و فرسودگی شغلی

صفحه 33-42

فاطمه دولت نژاد؛ الهام عونی؛ علی محمّد موسوی


6. رابطه مؤلفه‌های سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید

صفحه 63-73

احسان عواطفی منفرد؛ علی مهداد؛ سید احمد میرجعفری؛ طاهره رضایی