دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 9-97 
2. هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 9-17

مهدی اکبرزاده؛ سهراب عبدی زرین؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ هادی فراست


3. بررسی روابط سبک های پنج گانه حل تعارض با عملکرد شغلی کارکنان

صفحه 35-41

مریم چرامی؛ حسین شکرکن؛ عبدالزهرا نعامی؛ گوهر نظری