دوره و شماره: دوره 3، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 9-104 
2. ساخت و تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه بعد فردی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام

صفحه 21-39

محمد مهدی شمسایی؛ حسن احدی؛ حسن پاشاشریفی؛ محمدباقر صابری زفرقندی


5. اثرات نیمرخ هوشی، نیمرخ شخصیتی و نیمرخ خلاقیت بر مهارت های مدیران آموزشی دانشگاه سماء

صفحه 59-70

سعید شفاهی یامچلو؛ کامبیز کامکاری؛ محمد شفاهی یامچلو؛ شهرام غلامی