دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، بهار 1392، صفحه 9-107 
6. اثربخشی آموزش سخت رویی برسطح امیدواری دانش آموزان

صفحه 75-85

آمنه معاضدیان؛ حسن پاشا شریفی؛ مالک میر هاشمی