دوره و شماره: دوره 4، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 9-88 
2. رابطه ساده و چندگانه بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان

صفحه 23-32

ریحانه حسن زاده؛ حسین سماواتیان؛ ابوالقاسم نوری؛ مهرداد حسینی


5. بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بهوشیاری

صفحه 49-56

سلیمه خدایی ساخلو؛ داود معنوی پور؛ آنیتا باغداساریانس


7. رابطه حمایت سازمانی و استرس شغلی با سلامت عمومی و فرسودگی و شغلی

صفحه 71-80

شهنام ابوالقاسمی؛ شهرزاد بختیاری؛ یونس باقری؛ آیه هادیزاده