دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 9-124 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تمایز یافتگی خود(DSI-R)

صفحه 9-22

حسن پاشا شریفی؛ داود معنوی پور؛ فاطمه عسکری