دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 9-101 
7. بررسی تأثیر طرح واره ها بر عملکرد سازمانی کارکنان از طریق شکل گیری ابعاد شخصیتی

صفحه 77-88

رضا سپهوند؛ سامره پورمرادیان؛ صمد رحیمی اقدم؛ معصومه حاتم نژاد


9. سایکوسایبرنتیک (سایبرنتیک در روانشناسی)

صفحه 97-101

فاطمه نوشین فرد؛ علی حاجی شمسایی