دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 1-64 
4. اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

صفحه 35-41

نفیسه صریحی؛ غزل سادات پورنسایی؛ مهناز نیک اخلاق