دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 9-89 
1. رابطه سامانه فعال‌سازی رفتاری و سامانه مهار مغزی با تکانشگری و رفتارهای جنسی پر خطر

صفحه 9-21

محمد ابراهیم حکم آبادی؛ ناهید کاظمی؛ هدی مقدم؛ الهام اقراری؛ سپیده رضاپور