دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، تابستان 1400، صفحه 1-176 
5. اثر بخشی مدل آموزشی تنظیم هیجان ها برکاهش اختلالات رفتاری کودکان

صفحه 67-79

حسین ربوبی؛ داود معنوی پور؛ ناصرالدین کاظمی حقیقی