دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 1-83 
2. رابطۀ سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی با داشتن افکار خودکشی

صفحه 13-24

عباس رحیم زاده ینگی کند؛ بهمن کرد؛ کمال اپروز


3. پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تحریف‌های شناختی و الگوهای ارتباطی در معلمان زن متأهل مقطع ابتدایی شهر اصفهان

صفحه 25-34

معصومه اسمعیلی؛ نفیسه درخشان؛ عبدالباسط محمودپور؛ فرخنده خسروانی؛ فاطمه قاسمی نیایی