دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 9-98