دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 9-113 
2. مشکلات رفتاری کودکان 2 تا 6 سال: نقش سبک‌های والدگری و استرس والدینی

صفحه 29-43

بنت الهدی افشاری نژاد رودسری؛ حسین رضائیان بیلُندی؛ سید عباس ساطوریان