نمایه نویسندگان

آ

 • آتش پور، سیدحمید ارتباط اختلالات خواب و حوادث شغلی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در رانندگان جاده ای شهر اصفهان در سال 1391 [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 91-104]

ا

 • احتشام زاده، پروین مقایسه تاب‌آوری و سلامت روان کارکنان تولید، تعمیرات بخش (احیاءمستقیم) و کارکنان امور اداری شرکت فولاد خوزستان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 61-73]
 • احدی، حسن ساخت و تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه بعد فردی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 21-39]
 • اکبرزاده، مهدی هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]

ب

 • باغبان، ایران هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]
 • بریاجی، مهدی رابطه سبک‌های رهبری و سبک های پیروی با ترس از ارزیابی فراشناختی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 87-97]
 • بهرامی، حمیدرضا رابطه میان عوامل کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 25-37]

پ

 • پاشا، غلامرضا مقایسه تاب‌آوری و سلامت روان کارکنان تولید، تعمیرات بخش (احیاءمستقیم) و کارکنان امور اداری شرکت فولاد خوزستان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 61-73]
 • پاشاشریفی، حسن ساخت و تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه بعد فردی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 21-39]
 • پیرساقی، فهیمه تعیین سهم تعارض زناشویی، خود متمایزسازی، استرس شغلی و منبع کنترل در پیش‌بینی فرسودگی شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 9-23]

ت

 • ترابی، بیتا رابطه بین کنترل شغلی و استرس شغلی با تعداد، شدت، فراوانی بیماری‌های جسمی در کارکنان صنایع شیمیایی فارس [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 91-99]
 • ترابی، بیتا بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی با رضایت شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 59-71]

ث

 • ثنایی، باقر بررسی رابطه بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با سلامت روان کارکنان شرکت ایدکوپرس [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]

چ

 • چرامی، مریم بررسی روابط سبک های پنج گانه حل تعارض با عملکرد شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 35-41]

ح

 • حاجبی، احمد بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی با رضایت شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 59-71]
 • حاجی پور، سمیه مقایسه خودکارآمدی، امید، رضایت از زندگی و استرس شغلی در شرکت‌های خصوصی و دولتی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 95-106]
 • حاجی حسنی، مهرداد تعیین سهم تعارض زناشویی، خود متمایزسازی، استرس شغلی و منبع کنترل در پیش‌بینی فرسودگی شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 9-23]
 • حجت خواه، سیدمحسن رابطه تاب‌آوری و سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی در معلمین زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 35-44]
 • حدادی کوهسار، علی اکبر پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس سبک‌های دلبستگی در مدیران دبیرستان‌ها: تفاوت‌های جنس [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 53-60]
 • حیدری، حامد بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و میزان فشار روانی منفی (مورد مطالعه: سازمان کار و امور اجتماعی استان قم) [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 77-86]
 • حشمتی، حسن مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 71-80]
 • حشمتی، حسن مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 43-52]

خ

 • خانی، فاطمه ارتباط اختلالات خواب و حوادث شغلی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در رانندگان جاده ای شهر اصفهان در سال 1391 [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 91-104]
 • خلیلی، اعظم بررسی اثر سرمایه‌های روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه سازمان صنایع ومعادن استان اصفهان) [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 53-63]

ر

 • رحمانی، سمیرا پیش بینی فرسودگی شغلی براساس کمال گرایی و رفتار تیپ A در کارکنان آتش نشانی خرم آباد [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 45-52]
 • رحیمیان، حمید بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خلاقیت کارکنان شرکت ملّی گاز ایران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-34]

ز

 • زکی یی، علی رابطه تاب‌آوری و سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی در معلمین زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 35-44]
 • زندیان، هادی بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خلاقیت کارکنان شرکت ملّی گاز ایران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-34]

س

 • ساعی، الهام ارتباط ابعاد مهم کنترل شغلی با التزام کاری کارکنان پالایشگاه آبادان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 73-84]
 • سبزه آرای لنگرودی، میلاد سبزه آرای لنگرودی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان شناختی، خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، شفقت خود، خودمهارگری و شاخص های سلامت روان با عملکرد شغلی معلمان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 9-20]
 • سعیدی، پرویز بررسی تاثیر بیوریتم بر حوادث کاری (مطالعه موردی شرکت توزیع برق خراسان شمالی) [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 9-20]
 • سلیمی، اکرم مقایسه خودکارآمدی، امید، رضایت از زندگی و استرس شغلی در شرکت‌های خصوصی و دولتی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 95-106]
 • سلیمانی، سمیه تعیین سهم تعارض زناشویی، خود متمایزسازی، استرس شغلی و منبع کنترل در پیش‌بینی فرسودگی شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 9-23]

ش

 • شرزوانی، ربابه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن با استرس شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 39-49]
 • شفاهی یامچلو، سعید اثرات نیمرخ هوشی، نیمرخ شخصیتی و نیمرخ خلاقیت بر مهارت های مدیران آموزشی دانشگاه سماء [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 59-70]
 • شفاهی یامچلو، محمد اثرات نیمرخ هوشی، نیمرخ شخصیتی و نیمرخ خلاقیت بر مهارت های مدیران آموزشی دانشگاه سماء [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 59-70]
 • شکرکن، حسین بررسی روابط سبک های پنج گانه حل تعارض با عملکرد شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 35-41]
 • شمسایی، محمد مهدی ساخت و تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه بعد فردی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 21-39]

ص

 • صابری زفرقندی، محمدباقر ساخت و تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه بعد فردی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 21-39]
 • صادق‌زاده، امیر رابطه میان عوامل کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 25-37]
 • صالح نیا، منیره بررسی اثر توانمندسازی شناختی کارکنان بر بهره وری آنان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 65-76]
 • صیامی، سحر مطالعه تطبیقی رابطه استراتژی‌های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بخش دولتی و خصوصی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 75-89]
 • صبوری، محمدصادق عوامل روانشناختی موثربرتوسعه پایدار [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 51-58]
 • صفاری نیا، مجید مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 71-80]
 • صفاری نیا، مجید مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 43-52]
 • صمصام شریعت، سیدمحمدرضا ارتباط اختلالات خواب و حوادث شغلی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در رانندگان جاده ای شهر اصفهان در سال 1391 [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 91-104]
 • صمیمی، زینب مقایسه تاب‌آوری و سلامت روان کارکنان تولید، تعمیرات بخش (احیاءمستقیم) و کارکنان امور اداری شرکت فولاد خوزستان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 61-73]

ع

 • عابدی، محمدرضا هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]
 • عارف نژاد، محسن بررسی اثر سرمایه‌های روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه سازمان صنایع ومعادن استان اصفهان) [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 53-63]
 • عباس پور، عباس بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خلاقیت کارکنان شرکت ملّی گاز ایران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-34]
 • عبدی زرین، سهراب هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]
 • عظیمی، مرتضی مقایسه خودکارآمدی، امید، رضایت از زندگی و استرس شغلی در شرکت‌های خصوصی و دولتی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 95-106]
 • علائی، شاپور عوامل روانشناختی موثربرتوسعه پایدار [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 51-58]
 • علیخانی، مصطفی رابطه تاب‌آوری و سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی در معلمین زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 35-44]
 • علمی مهر، فرشید بررسی تاثیر بیوریتم بر حوادث کاری (مطالعه موردی شرکت توزیع برق خراسان شمالی) [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 9-20]
 • علمی مهر، فرشید مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 71-80]
 • علمی مهر، فرشید مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 43-52]
 • علمی مهر، مرجان مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 71-80]
 • علمی مهر، مرجان مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 43-52]

غ

 • غلامی، شهرام اثرات نیمرخ هوشی، نیمرخ شخصیتی و نیمرخ خلاقیت بر مهارت های مدیران آموزشی دانشگاه سماء [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 59-70]

ف

 • فراست، هادی هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]
 • فرح بخش، کیومرث تعیین سهم تعارض زناشویی، خود متمایزسازی، استرس شغلی و منبع کنترل در پیش‌بینی فرسودگی شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 9-23]
 • فلاحی، معصومه رابطه بین کنترل شغلی و استرس شغلی با تعداد، شدت، فراوانی بیماری‌های جسمی در کارکنان صنایع شیمیایی فارس [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 91-99]
 • فلاحی، معصومه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی با رضایت شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 59-71]
 • فهامی، منیژه بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی در بین اعضای هیئت علمی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 41-49]

ق

 • قربانی، نیما رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان شناختی، خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، شفقت خود، خودمهارگری و شاخص های سلامت روان با عملکرد شغلی معلمان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 9-20]
 • قوچانی، فرخ بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و میزان فشار روانی منفی (مورد مطالعه: سازمان کار و امور اجتماعی استان قم) [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 77-86]

ک

 • کاظمی، سلطانعلی بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی با رضایت شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 59-71]
 • کامکاری، کامبیز اثرات نیمرخ هوشی، نیمرخ شخصیتی و نیمرخ خلاقیت بر مهارت های مدیران آموزشی دانشگاه سماء [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 59-70]
 • کریمی اراضی، زهرا رابطه معنویت در کار و تعهد سازمانی به عنوان نگرش شغلی در دانشگاه [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 51-58]

گ

 • گرجی، محمدباقر مطالعه تطبیقی رابطه استراتژی‌های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بخش دولتی و خصوصی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 75-89]
 • گودرزی، مسعود رابطه معنویت در کار و تعهد سازمانی به عنوان نگرش شغلی در دانشگاه [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 51-58]
 • گودینی، فاطمه بررسی رابطه بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با سلامت روان کارکنان شرکت ایدکوپرس [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]

م

 • محزونیه، علی بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی در بین اعضای هیئت علمی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 41-49]
 • محمدی، سمیه بررسی اثر سرمایه‌های روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه سازمان صنایع ومعادن استان اصفهان) [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 53-63]
 • محمد نظری، علی بررسی رابطه بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با سلامت روان کارکنان شرکت ایدکوپرس [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]
 • محمد نظری، علی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن با استرس شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 39-49]
 • محمودی، محمد تقی بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی در بین اعضای هیئت علمی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 41-49]
 • میکاییلی، نیلوفر پیش بینی فرسودگی شغلی براساس کمال گرایی و رفتار تیپ A در کارکنان آتش نشانی خرم آباد [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 45-52]
 • ملکی، رضا رابطه سبک‌های رهبری و سبک های پیروی با ترس از ارزیابی فراشناختی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 87-97]
 • مهری، یدالله رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان شناختی، خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، شفقت خود، خودمهارگری و شاخص های سلامت روان با عملکرد شغلی معلمان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 9-20]

ن

 • نریمانی، محمد پیش بینی فرسودگی شغلی براساس کمال گرایی و رفتار تیپ A در کارکنان آتش نشانی خرم آباد [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 45-52]
 • نیسی، عبدالکاظم ارتباط ابعاد مهم کنترل شغلی با التزام کاری کارکنان پالایشگاه آبادان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 73-84]
 • نصر اصفهانی، علی بررسی اثر سرمایه‌های روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه سازمان صنایع ومعادن استان اصفهان) [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 53-63]
 • نظری، گوهر بررسی روابط سبک های پنج گانه حل تعارض با عملکرد شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 35-41]
 • نعامی، عبدالزهرا بررسی روابط سبک های پنج گانه حل تعارض با عملکرد شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 35-41]
 • نعامی، عبدالزهرا ارتباط ابعاد مهم کنترل شغلی با التزام کاری کارکنان پالایشگاه آبادان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 73-84]
 • نوراله، علیرضا رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سلامت عمومی‌با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 81-89]

و

ی

 • یاریاری، فریدون رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن با استرس شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 39-49]
 • یزدانی زیارت، محمد بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و میزان فشار روانی منفی (مورد مطالعه: سازمان کار و امور اجتماعی استان قم) [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 77-86]