نمایه نویسندگان

آ

 • آتش پور، سید حمید رابطه سبک‌های رهبری اخلاقی، حمایتی و ستمگرانه با تفکر سیستمی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 47-58]

ا

 • اباذری، زهرا سنجش رابطه سرمایه روانشناختی و اخلاقی بودن نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان مطالعه موردی :کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقردر تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 101-109]
 • ابراهیمی مقدم، حسین بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر سلامت روان پرستاران شهر تهران [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 25-32]
 • ابزری، مهدی بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه‌ی بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 81-91]
 • احتشام زاده، پروین تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر فرهنگ سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در کارکنان جهاد کشاورزی شهر اهواز [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 35-46]
 • احمدی، نفیسه اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر پیشگیری اولیه از اعتیاد در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 1-15]
 • اعتباریان، اکبر بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه‌ی بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 81-91]
 • اکبری زردخانه، سعید اثربخشی آموزش روش حل مسئله بر روابط خانوادگی و شغلی کارمندان [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 59-69]
 • اکرم، نرگس خاتون سنجش اثربخشی کلاس های آموزشی مهارت های زندگی بر سطح آگاهی همسران جانبازان(مورد مطالعه استان سمنان) [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 71-78]
 • اماموردی، مریم سنجش رابطه سرمایه روانشناختی و اخلاقی بودن نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان مطالعه موردی :کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقردر تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 101-109]
 • امیدواری، منوچهر ارائه یک مدل مفهومی جهت سنجش میزان تاثیر استرس های شغلی بر شرایط روانی کارمندان بانک با استفاده از MADM و رگرسیون [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 19-30]
 • انصاری، محمد اسماعیل شناسایی، رتبه بندی و طبقه بندی عوامل موثر بر شادی کارکنان به وسیله مدل کانو [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 59-68]

ب

 • باغبان، ایران هنجاریابی فرم کوتاه آزمونتشخیص استعداد در دانش آموزان سالم سوم راهنمایی و اول دبیرستان شهر اصفهان [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 43-53]
 • برون، پریسا بررسی مکانیسم های دفاعی زنان مبتلا به کژکاری جنسی و مقایسه آن با زنان عادی [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 33-43]
 • بلوکی، سارا تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر فرهنگ سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در کارکنان جهاد کشاورزی شهر اهواز [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 35-46]

پ

 • پاشا شریفی، حسن بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تمایز یافتگی خود(DSI-R) [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 9-22]
 • پرند، اکرم اثربخشی آموزش روش حل مسئله بر روابط خانوادگی و شغلی کارمندان [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 59-69]
 • پورمرادیان، سامره بررسی تأثیر طرح واره ها بر عمل