نمایه نویسندگان

آ

 • آبباریکی، اکرم پیش‌بینی خودکارآمدی عمومی بر اساس سبک‌های هویت در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 33-39]

ا

 • ابراهیمی، رضا پیش‌بینی سبک‌های هویت بر اساس خودپنداره و رفتار اجتماعی دردانش آموزان پسرمقطع متوسطه اول شهرستان پردیس [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 63-76]
 • ابراهیمی، فاطمه مقایسه حافظه شرح حال، بهوشیاری و نشخوار فکری دردوگروه بیماران باافراد عادی MS [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-52]
 • ابراهیمی، مریم بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و ناگویی خلقی با دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان ورامین [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 9-20]
 • احمدی قوزلوجه، احمد اثربخشی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه‌مدت بر کاهش فرسودگی زناشویی زوج‌ها [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 9-19]
 • اصلانی، سودابه بررسی رابطه بین خودشفقت‌ورزی و جهت‌گیری اهداف پیشرفت بااسترس ادراک شده تحصیلی در دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان بوکان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-18]
 • امیری، صبا آزمون استدلال انتزاعی پارس: طراحی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 41-50]

ب

 • بیتا، بیتا پیش‌بینی خودکارآمدی عمومی بر اساس سبک‌های هویت در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 33-39]

پ

 • پیرخائفی، علیرضا اثر بخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر کاهش نشانگان اضطراب و افسردگی پس از زایمان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 35-42]

ت

 • ترکاشوند، معصومه بررسی رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تنظیم هیجان با رضایتمندی خانواده در بین کارکنان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 21-31]
 • تقی زاده، هادی بررسی نقش عملکردهای شناختی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 29-39]
 • تولایی زواره، سید وحید مقایسه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده،سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری و گرایش‌های شغلی دربین اساتیددانشگاه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 53-61]

ج

 • جوادزاده، مصطفی بررسی رابطه بین خودشفقت‌ورزی و جهت‌گیری اهداف پیشرفت بااسترس ادراک شده تحصیلی در دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان بوکان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-18]

چ

 • چراغعلی‌گل، هایده تأثیر واقعیت‌درمانی گروهی بر نشانه‌های استرس و راهبردهای مقابله با استرس در دختران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-33]

ح

 • حجتی فر، یاسمین اثربخشی درمان شناختی مبتنی برذهن آگاهی برکاهش خشم،اضطراب و افسردگی زنان زندانی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 63-73]
 • حسین زاده اسکویی، علی مقایسه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده،سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری و گرایش‌های شغلی دربین اساتیددانشگاه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 53-61]
 • حقیری، سمانه اثر بخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر کاهش نشانگان اضطراب و افسردگی پس از زایمان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 35-42]
 • حقیقت، سارا پیش‌بینی اضطراب بر اساس طرحواره‌ها و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 43-54]
 • حقیقت، سارا پیش‌بینی سبک‌های هویت بر اساس خودپنداره و رفتار اجتماعی دردانش آموزان پسرمقطع متوسطه اول شهرستان پردیس [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 63-76]

خ

 • خالویی، سجاد مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در زوجین هردوشاغل و یکی شاغل [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 19-27]
 • خجسته مهر، رضا اثربخشی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه‌مدت بر کاهش فرسودگی زناشویی زوج‌ها [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 9-19]
 • خلیلی نژاد، مریم مقایسه بین تأثیر فضاهای باز و بسته محیطی (با تاکید بر مؤلفه‌های هیجانی و شناختی) بر خلاقیت کودکان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 77-86]

د

 • درتاج، فریبرز اثربخشی درمان شناختی مبتنی برذهن آگاهی برکاهش خشم،اضطراب و افسردگی زنان زندانی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 63-73]
 • دشت بزرگی، زهرا اثربخشی درمان شناختی مبتنی برذهن آگاهی برکاهش خشم،اضطراب و افسردگی زنان زندانی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 63-73]
 • دشت‌بزرگی، زهرا پیش‌بینی اضطراب بر اساس طرحواره‌ها و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 43-54]

ر

 • رامش، سمیه آزمون استدلال انتزاعی پارس: طراحی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 41-50]

ز

 • زمانی زارچی، محمد صادق مقایسه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده،سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری و گرایش‌های شغلی دربین اساتیددانشگاه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 53-61]

س

 • سلطانی، امان اله بررسی نقش عملکردهای شناختی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 29-39]
 • سورنی، حمید اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه در دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 51-58]

ص

 • صاحبی، علی تأثیر واقعیت‌درمانی گروهی بر نشانه‌های استرس و راهبردهای مقابله با استرس در دختران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-33]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی معناداری زندگی و شیوه‌هایفرزندپروری مادران و رابطه آن با مشکلات رفتاری (نافرمانی) کودکان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 75-85]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و ناگویی خلقی با دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان ورامین [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 9-20]

ض

 • ضیایی، مینا بررسی رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تنظیم هیجان با رضایتمندی خانواده در بین کارکنان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 21-31]

ط

 • طهرانی زاده، مریم رابطه مؤلفه‌های مشکلات درونی سازی با راهبردهای مقابله‌ای دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 59-66]

ع

 • عارفیان، محسن مقایسه حافظه رویدادی و معنایی در حافظان قرآن کریم و غیر حافظان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 55-62]
 • عرب‌سالاری، زهرا پیش‌بینی اضطراب بر اساس طرحواره‌ها و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 43-54]
 • عکاشه، گودرز اثربخشی درمان شناختی مبتنی برذهن آگاهی برکاهش خشم،اضطراب و افسردگی زنان زندانی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 63-73]

ف

 • فلاح چای، سید رضا مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در زوجین هردوشاغل و یکی شاغل [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 19-27]
 • فلاح زاده، هاجر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده،سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری و گرایش‌های شغلی دربین اساتیددانشگاه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 53-61]

ق

 • قلی زاده، زلیخا اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه در دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 51-58]

ک

 • کاوسی، بهاره بررسی معناداری زندگی و شیوه‌هایفرزندپروری مادران و رابطه آن با مشکلات رفتاری (نافرمانی) کودکان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 75-85]

ل

 • لورک آقا، زهره بررسی رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تنظیم هیجان با رضایتمندی خانواده در بین کارکنان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 21-31]

م

 • محبوبی، کمال بررسی رابطه بین خودشفقت‌ورزی و جهت‌گیری اهداف پیشرفت بااسترس ادراک شده تحصیلی در دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان بوکان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-18]
 • محبوبی، هژار بررسی رابطه بین خودشفقت‌ورزی و جهت‌گیری اهداف پیشرفت بااسترس ادراک شده تحصیلی در دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان بوکان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-18]
 • محمدی، اکبر مقایسه بین تأثیر فضاهای باز و بسته محیطی (با تاکید بر مؤلفه‌های هیجانی و شناختی) بر خلاقیت کودکان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 77-86]
 • محمدیاری، ساقی مقایسه حافظه شرح‌حال، هویت‌مندی و امنیت‌روانشناختی در دو گروه بیماران MS با افراد عادی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 67-78]
 • معنوی پور، داود مقایسه حافظه شرح‌حال، هویت‌مندی و امنیت‌روانشناختی در دو گروه بیماران MS با افراد عادی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 67-78]
 • معنوی پور، داود مقایسه حافظه شرح حال، بهوشیاری و نشخوار فکری دردوگروه بیماران باافراد عادی MS [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-52]
 • منظری توکلی، حمد اله بررسی نقش عملکردهای شناختی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 29-39]
 • مهدیه نجف آبادی، امین بررسی رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تنظیم هیجان با رضایتمندی خانواده در بین کارکنان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 21-31]
 • موسوی نسب، سیدمحمدحسین مقایسه حافظه رویدادی و معنایی در حافظان قرآن کریم و غیر حافظان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 55-62]

ن

 • نجاتی، وحید آزمون استدلال انتزاعی پارس: طراحی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 41-50]

ه

 • هاشمیان، کیانوش تأثیر واقعیت‌درمانی گروهی بر نشانه‌های استرس و راهبردهای مقابله با استرس در دختران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-33]