نمایه نویسندگان

آ

 • آبباریکی، اکرم پیش‌بینی خودکارآمدی عمومی بر اساس سبک‌های هویت در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 33-39]
 • آتش پور، حمید اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر مشکلات بین فردی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسیتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 49-59]
 • آتش پور، سیدحمید ارتباط اختلالات خواب و حوادث شغلی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در رانندگان جاده ای شهر اصفهان در سال 1391 [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 91-104]
 • آتش پور، سید حمید رابطه سبک‌های رهبری اخلاقی، حمایتی و ستمگرانه با تفکر سیستمی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 47-58]
 • آرامی، سید جواد اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر رضایت جنسی و تصویر بدنی مردان تحت درمان با متادون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 13-26]
 • آزموده، معصومه اثربخشی گروه درمانی رفتاری–ارتباطی بر شادمانی زناشویی و خودگویی های مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 119-133]
 • آفاقی، یاسر اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به سندرم داون [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 31-41]
 • آقایی، اصغر اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلر-درایکورس بر مهارت‌های عصب روان‌شناختی و رفتار اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-13]
 • آقایی، اصغر اثربخشی درمان تلفیقی هیجان‌مدار و راه‌حل‌محور بر صمیمیت زناشویی و سازگاری زوجین [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 51-64]
 • آقایی، حکیمه ارتباط تنظیم‌شناختی هیجان و خودکارآمدی با سلامت روان در دانش آموزان مقاطع متوسطه شهرستان شیراز [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-52]
 • آقایی جشوقانی، اصغر مقایسه اثر‌بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و زوج درمانی هیجان مدار-فراشناختی بر کنترل رفتار خانواده و صمیمیت زناشویی زوج‌های دارای فرزند بیش‌فعال [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 129-146]
 • آقا یوسفی، علیرضا مقایسه تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک کارکنان واجد فرسودگی شغلی بعد از خواندن متن انسی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 51-59]
 • آلبوغبیش، توفیق اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شناخت درمانی به روش مایکل فری بر افسردگی، احساس تنهایی و شادکامی زنان مطلقه [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 15-30]
 • آهنگر، احد اثربخشی آرام‌سازی عضلانی همراه تصویرسازی ذهنی بر استرس ادراک شده و تاب‌آوری زنان باردار با تمایل به زایمان طبیعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آهنگر، احد اثربخشی آرام‌سازی عضلانی همراه تصویرسازی ذهنی بر استرس ادراک شده و تاب‌آوری زنان باردار با تمایل به زایمان طبیعی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 1-11]
 • آهنگری، الهه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت جنسی افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-74]
 • آهنگری، الهه اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به سندرم داون [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 31-41]

ا

 • اباذری، زهرا سنجش رابطه سرمایه روانشناختی و اخلاقی بودن نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان مطالعه موردی :کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقردر تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 101-109]
 • ابراهیمی، رضا پیش‌بینی سبک‌های هویت بر اساس خودپنداره و رفتار اجتماعی دردانش آموزان پسرمقطع متوسطه اول شهرستان پردیس [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 63-76]
 • ابراهیمی، فاطمه مقایسه حافظه شرح حال، بهوشیاری و نشخوار فکری دردوگروه بیماران باافراد عادی MS [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-52]
 • ابراهیمی، مریم بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و ناگویی خلقی با دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان ورامین [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 9-20]
 • ابراهیم پور، مجید شیوع‌شناسی اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 47-57]
 • ابراهیمی مقدم، حسین بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر سلامت روان پرستاران شهر تهران [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 25-32]
 • ابراهیم نژاد، زهرا رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان معلمان شهر خوی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 43-54]
 • ابزری، مهدی بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه‌ی بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 81-91]
 • ابوالقاسمی، شهنام رابطه حمایت سازمانی و استرس شغلی با سلامت عمومی و فرسودگی و شغلی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 71-80]
 • ابوالقاسمی، شهنام مقایسه اثربخشی آموزش مصون سازی در برابر استرس و آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 48-56]
 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه مقایسه کارکردهای اجرایی و سبک‌های هیجانی در افراد درونگرا و برونگرا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 33-42]
 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه تبیین پرخاشگری براساس راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در دختران نوجوان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-11]
 • ابویسانی، مهدیl تاثیر آموزش بهوشیاری بر ارتقاء امید و شادکامی زنان نابارور [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 9-22]
 • ابوطالبی، حمیرا رابطه هوش عاطفی و بهداشت روان با تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 75-81]
 • ابوطالبی، حمیرا بررسی اثربخشی روش های القای خلق در افزایش شادمانی کارکنان سازمان [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 31-37]
 • ابوطالبی، حمیرا تاثیر جرات ورزی به روش گروهی درارتقاء توان مقابله با استرس کارگری [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 27-32]
 • اپروز، کمال رابطۀ سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی با داشتن افکار خودکشی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 13-24]
 • اپروز، کمال بررسی رابطه ی بین رفتارهای پرخطر و فضای مجازی با کیفیت زندگی [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 107-119]
 • احتشام زاده، پروین تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر فرهنگ سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در کارکنان جهاد کشاورزی شهر اهواز [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 35-46]
 • احتشام زاده، پروین مقایسه تاب‌آوری و سلامت روان کارکنان تولید، تعمیرات بخش (احیاءمستقیم) و کارکنان امور اداری شرکت فولاد خوزستان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 61-73]
 • احدی، حسن ساخت و تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه بعد فردی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 21-39]
 • احدی، حسن مشخصه های روان سنجی مکقیاس رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 17-25]
 • احدی، حسن بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سازگاری روانی اجتماعی، هورمون کورتیزول و تنظیم شناختی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 93-108]
 • احدی، حسن مقایسۀ اثربخشی رفتار درمانی- شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی روان‌شناختی افراد مبتلا به پرخوری عصبی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 109-118]
 • احقر، قدسی رابطه اهمال کاری با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 43-48]
 • احمدی، رضا اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهزیستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان با عمکلرد تحصیلی پایین [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-91]
 • احمدی، شمس‌الدین پیش بینی تصمیم گیری همکارانه با استفاده از حافظه آینده نگر زمان محوردر بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 63-73]
 • احمدی، صدیقه اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شناخت درمانی به روش مایکل فری بر افسردگی، احساس تنهایی و شادکامی زنان مطلقه [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 15-30]
 • احمدی، عباداله رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 71-84]
 • احمدی، نفیسه اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر پیشگیری اولیه از اعتیاد در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 1-15]
 • احمدیان، زکریا پیش بینی خود گردانی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس خودپنداره(مثبت و منفی) و سبک زندگی خانواده [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 41-56]
 • احمدیان، علی اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 83-90]
 • احمدیان، علیرضا اثربخشی طرح‌واره درمانی تمثیلی در کاهش علائم اضطراب اجتماعی مزمن کارکنان بخش درمان (طرح تجربی تک موردی) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 37-48]
 • احمد برابادی، حسین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اجتناب تجربی و علائم فیزیولوژیکی دختران نوجوان بی‌سرپرست دارای اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 61-72]
 • احمد پور، مریم بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت سرمایه فکری با عملکرد شغلی مدیران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 9-20]
 • احمدی قوزلوجه، احمد اثربخشی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه‌مدت بر کاهش فرسودگی زناشویی زوج‌ها [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 9-19]
 • ایرانیان، سید جواد رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 71-84]
 • اربابی، فائزه سادات پیش‌بینی تکانشگری بر اساس سبک‌های دلبستگی و استرس ادراک ‌شده در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 13-24]
 • ایزدی، صبورا بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر پرخاشگری، اختلال نافرمانی مقابله‌‌ای، اختلال نقص توجه-بیش فعالی در دانش آموزان پسر دورة دبستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 25-37]
 • استاد رمضان، هادی هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-11]
 • استاد محمد علی، فرخ رابطه پرخاشگری و اختلال وسواس در دانشجویان؛ با تاکید بر نظریه فراخود فروید [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 23-32]
 • اسدی، لیلا تأثیر نقاشی درمانی بر افزایش بهزیستی روانشناختی در نوجوانان تک سرپرست [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 59-69]
 • اسدزاده، حسن اثربخشی آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب بر تاب‌آوری تحصیلی و نشاط ذهنی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 27-39]
 • اسکندری، حسین رابطه بین رفتاراتلاف اجتماعی و ابعاد شخصیتی در بین مدیران و کارکنان شرکت هفت الماس و استیل البرز در شهر تهران [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 9-17]
 • اسلامیه، فاطمه بررسی رابطه میزان برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگی های سازمان های یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این شرکت [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 77-88]
 • اسماعیل پور، خلیل اثربخشی گروه درمانی رفتاری–ارتباطی بر شادمانی زناشویی و خودگویی های مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 119-133]
 • اسماعیلی فر، ندا بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دوشغله شرکت های شهر بوشهر [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 65-73]
 • اسماعیلی فر، ندا اثربخشی طرح‌واره درمانی تمثیلی در کاهش علائم اضطراب اجتماعی مزمن کارکنان بخش درمان (طرح تجربی تک موردی) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 37-48]
 • اسماعیلی فر، ندا رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روان معلمان شهر خوی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 43-54]
 • اسماعیلی فر، ندا رابطه فرسودگی شغلی و تیپ های شخصیت پنج عاملی در بین پرسنل شهرداری تهران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 43-54]
 • اسمعیلی، معصومه پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تحریف‌های شناختی و الگوهای ارتباطی در معلمان زن متأهل مقطع ابتدایی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 25-34]
 • اسمعیلی‏ گیوی، حمیدرضا بررسی نقش صفات شخصیت، تعهد و اعتماد سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 29-38]
 • اسمعیلی‏ گیوی، محمدرضا بررسی نقش صفات شخصیت، تعهد و اعتماد سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 29-38]
 • اشرفی فر، آپامه مقایسه ساختاری و عملکردی مغز در سه گروه افراد با سطوح مختلف خلاقیت [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 19-26]
 • اشرف گنجوئی، فریده بررسی هوش سازمانی و مولفه‌های آن در وزارت ورزش و جوانان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 33-50]
 • اشهاریان، مهدی مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی بر استرس ادراک شده بیماران مبتلا به میگرن [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 27-38]
 • اصغریان، رؤیا بررسی پربارسازی و تقویت رابطه با تمایز بافتگی و طرحواره‌های جنسی مردان و زنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-84]
 • اصغرزاده، مجید رابطه بین تحریف‌شناختی و نگرش ناکارآمد با صفات شخصیتی دانشجویان [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 23-32]
 • اصلانی، سودابه بررسی رابطه بین خودشفقت‌ورزی و جهت‌گیری اهداف پیشرفت بااسترس ادراک شده تحصیلی در دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان بوکان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-18]
 • اصلانپور، محمد روابط بین سبک های حل تعارض و رغبت های شغلی شخصیتی با همدلی در دانشجویان [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 65-73]
 • اعتباریان، اکبر بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه‌ی بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 81-91]
 • افروز، غلامعلی سنجش روان شناختی وضعیت کارکنان نخبه با تاکید بر سازه های هوش، خلاقیت، ویژگی های شخصیتی،علایق و توقعات شغلی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 45-58]
 • افشار، اطهر بررسی اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی و بازپردازش با حرکات چشم بر شرم و احساس گناه در زنان دارای تجربه سوءاستفاده جنسی دوران کودکی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 13-26]
 • افشار، نیلوفر بررسی رابطه تفاوت های معنایی نقش جنسی و طرحواره های جنسی در دختران مجرد با تجربه تعرض جنسی در کودکی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 81-90]
 • افشاری نژاد رودسری، بنت الهدی مشکلات رفتاری کودکان 2 تا 6 سال: نقش سبک‌های والدگری و استرس والدینی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 29-43]
 • اقدسی، علی نقی اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر دارای اختلال سلوک [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 57-69]
 • اقدسی، علی نقی بررسی اثربخشی قصه درمانی بر علائم اختلال کمبود توجه/ بیش‌فعالی و تکانش گری دانش‌آموزان ابتدایی پسرانه دوره اول تبریز [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 119-127]
 • اقدسی، علی نقی اثربخشی معنویتدرمانی مبتنی بر خودآگاهی بر بهزیستی روانشناختی و قضاوت اخلاقی دانش آموزان سال اول پسر دوره دوم متوسطه [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 37-51]
 • اقدسی، علی نقی تاثیر آموزش بر اساس چهارچوب فعالیت‌های متمایز شده آشکار یادگیری( DOLA ) بر پیشرفت تحصیلی درس تفکر و سواد رسانه ای و گرایش به تفکر انتقادی در دانش آموزان پسر پایه دهم [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 121-134]
 • اقراری، الهام رابطه سامانه فعال‌سازی رفتاری و سامانه مهار مغزی با تکانشگری و رفتارهای جنسی پر خطر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 9-21]
 • اکبری، حکیمه خانون بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و رهبری مراوده ای بر وجدان کاری دبیران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 57-69]
 • اکبری، مرضیه روابط ساده و چندگانه بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 65-76]
 • اکبری، مریم تدوین مدل اضطراب امتحان براساس مؤلفه‌های یادگیری خودراهبر و آگاهی فراشناختی با میانجی‌گری راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 61-76]
 • اکبرزاده، مهدی هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]
 • اکبری زردخانه، سعید اثربخشی آموزش روش حل مسئله بر روابط خانوادگی و شغلی کارمندان [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 59-69]
 • اکبری زردخانه، سعید تأثیر آموزش مبتنی بر روش حل مسئله بر سبک‌های فرزندپروری والدین نوجوانان [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 71-82]
 • اکرم، نرگس خاتون سنجش اثربخشی کلاس های آموزشی مهارت های زندگی بر سطح آگاهی همسران جانبازان(مورد مطالعه استان سمنان) [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 71-78]
 • امامی پور، سوزان بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه کمال گرایی هیل در دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 9-19]
 • اماموردی، مریم سنجش رابطه سرمایه روانشناختی و اخلاقی بودن نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان مطالعه موردی :کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقردر تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 101-109]
 • امان اله نژاد، مجتبی ارتباط میان ابعاد فرسودگی شغلی با سلامت روانی در پزشکان بیمارستان های وابسته به دانشگاه جندی شاپور اهواز [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 9-16]
 • امیدی، عبدالله اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی برتنظیم هیجانی برسبک‌های مقابله با استرس [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 17-23]
 • امیدی اصل، رقیه بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی در مشاوران سازمان آموزش و پرورش شهرستان هرسین [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 77-85]
 • امیدواری، منوچهر ارائه یک مدل مفهومی جهت سنجش میزان تاثیر استرس های شغلی بر شرایط روانی کارمندان بانک با استفاده از MADM و رگرسیون [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 19-30]
 • امیری، حسن ارتباط ویژگی های شغلی و نقش های شغلی با تحلیل رفتگی شغلی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 53-69]
 • امیری، صبا آزمون استدلال انتزاعی پارس: طراحی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 41-50]
 • امیری، فاطمه اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر خلاقیت هیجانی و نشاط ذهنی دانش‌آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 47-57]
 • امیری مجد، مجتبی اثر بخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد برکاهش ناگویی هیجانی و ناامیدی زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 83-97]
 • امینی، محمد بررسی مقایسه ای ساختار قدرت در بین خانواده های زنان شاغل و غیرشاغل متاهل و تاثیر آن بر تعارضات زناشویی در شهرستان بوکان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 41-54]
 • امینی، یوسف بررسی مقایسه ای ساختار قدرت در بین خانواده های زنان شاغل و غیرشاغل متاهل و تاثیر آن بر تعارضات زناشویی در شهرستان بوکان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 41-54]
 • امین بیدختی، علی اکبر بررسی رابطه هوش سازمانی با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 9-20]
 • امینی فر، سلما مقایسه بازشناسی حالات چهره ای هیجان در اختلالات خلقی و اضطرابی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 29-37]
 • امین نسب، انغام اثربخشی درمان مبتنی بر خودشفقت‌ورزی بر افسردگی و سرمایه‌های روان‌شناختی افراد دارای بیماری ام اس [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 45-57]
 • انصاری، محمد اسماعیل شناسایی، رتبه بندی و طبقه بندی عوامل موثر بر شادی کارکنان به وسیله مدل کانو [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 59-68]
 • انصاری، مینا مقایسه هوش هیجانی و احساس مثبت به همسر در افراد متأهل با ازدواج زودهنگام و دیرهنگام [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 83-94]
 • اهرمیان، افشین اثربخشی درمان راه حل مدار و هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی زوجین با نگرش به خیانت زناشویی [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 17-35]

ب

 • بابایی امیری، ناهید بررسی رابطه ریتم سیرکادین، خلق و خو، کانون توجه و کیفیت خواب با رضایت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 43-52]
 • بابامیری، محمد ارتباط مولفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 9-15]
 • بابائی امیری، ناهید اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر کفایت اجتماعی و سرسختی سلامت در زنان دچار نشخوار فکری [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 87-99]
 • باغبان، ایران هنجاریابی فرم کوتاه آزمونتشخیص استعداد در دانش آموزان سالم سوم راهنمایی و اول دبیرستان شهر اصفهان [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 43-53]
 • باغبان، ایران هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]
 • باغداساریانس، آنیتا بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بهوشیاری [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 49-56]
 • باغداساریانس، آنیتا بررسی ویژگی‌های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا (CPI) در کارکنان پالایشگاه نفت شهرآبادان [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 61-70]
 • باقری، یونس رابطه حمایت سازمانی و استرس شغلی با سلامت عمومی و فرسودگی و شغلی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 71-80]
 • بالیده، مهدی شیوع‌شناسی اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 47-57]
 • بیتا، بیتا پیش‌بینی خودکارآمدی عمومی بر اساس سبک‌های هویت در دانش‌آموزان مقطع متوسطه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 33-39]
 • بختیاری، شهرزاد رابطه حمایت سازمانی و استرس شغلی با سلامت عمومی و فرسودگی و شغلی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 71-80]
 • بخشی پور جویباری، باب الله بررسی اثربخشی رویکرد تجربه نگر ستیر بر بهبود الگوی ارتباطی و خود تمایزیافتگی زنان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 33-44]
 • بخشی پور رودسری، عباس اثربخشی روان درمانی انتقال محور بر رفتار انتقال متقابل در کار با مراجعان اختلال شخصیت مرزی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]
 • بذرافکن، حسام علل ترک شغل کارکنان جوان در یک سازمان خدماتی غیردولتی (بررسی موردی) [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 85-96]
 • براتی، هاجر اعتبار همزمان پرسشنامه های تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) و بالفور و وکسلر(1996) و بررسی رابطه تعهد سازمانی با سلامت روان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 87-94]
 • براتی مقدم، بهروز اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • بریاجی، مهدی رابطه سبک‌های رهبری و سبک های پیروی با ترس از ارزیابی فراشناختی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 87-97]
 • برادرشاد، نسرین بررسی ویژگی‌های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا (CPI) در کارکنان پالایشگاه نفت شهرآبادان [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 61-70]
 • برجعلی، احمد اثربخشی آموزش برنامه مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان شاغل [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 43-52]
 • بردیده، محمدرضا رابطه تاب‌آوری و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی شیراز [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 49-63]
 • برماس، حامد اثربخشی آموزش کارآفرینی بر رشد صفات شخصیتی مربوط به کارآفرینی هنرجویان شاخه کاردانش [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 91-99]
 • برماس، حامد بررسی تاثیر مشاوره شغلی بر تغییر نگرش و افزایش رفتار کارآفرینانه و اشتغال زایی دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 87-95]
 • برون، پریسا بررسی مکانیسم های دفاعی زنان مبتلا به کژکاری جنسی و مقایسه آن با زنان عادی [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 33-43]
 • بزازیان، سعیده اثر بخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد برکاهش ناگویی هیجانی و ناامیدی زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 83-97]
 • بشیرپور، محراب پیش بینی رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی شهر تهران بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 51-63]
 • بشردوست، سیمین بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه کمال گرایی هیل در دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 9-19]
 • بشکوه، شهناز نقش تشخیصی فراشناخت، طرحوارۀ هیجانی و ذهن‌خوانی در تمایز بین افسردگی یک‌قطبی و دوقطبی با رویکردی شناختی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 63-78]
 • بقولی، حسین مقایسه آمیختگی فکر-عمل و کنترل توجه در بیماران مبتلا به اختلالات وسواسی-جبری و افسردگی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 27-38]
 • بلوچی، دلارام اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر مشکلات بین فردی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسیتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 49-59]
 • بلوکی، رقیه سادات رابطه نظم جویی شناختی هیجان با سرزندگی تحصیلی با نقش واسطه ای ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دختر متوسطه ی شهرستان بستان آباد [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 37-49]
 • بلوکی، سارا تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر فرهنگ سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در کارکنان جهاد کشاورزی شهر اهواز [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 35-46]
 • بهبانی، مریم نقش تشخیصی فراشناخت، طرحوارۀ هیجانی و ذهن‌خوانی در تمایز بین افسردگی یک‌قطبی و دوقطبی با رویکردی شناختی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 63-78]
 • بهبودی، معصومه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 69-83]
 • بهبودی، معصومه مقایسه میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و معنادرمانی بر عملکرد شغلی زنان فرهنگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 151-163]
 • بهتویی، سهیلا رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی با فرسودگی شغلی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 101-113]
 • بهرامی، حمیدرضا رابطه میان عوامل کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 25-37]
 • بهرامی، سمیه اثربخشی نوروفیدبک بر بهبود حافظه دیداری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 59-68]
 • بهزاد علیزاد، لیلا پیش‌بینی اختلالات شخصیت گروه B به شیوه اینیاگرام بر اساس خود آگاهی و سبک تفکر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 23-36]

پ

 • پارسامعین، کورش ارتباط کارآفرینی و تعهد سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 7-17]
 • پارسا معین، کورش ارتباط ویژگی های شغلی و نقش های شغلی با تحلیل رفتگی شغلی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 53-69]
 • پارسامنش، فریبا اثربخشی آموزش کارآفرینی بر رشد صفات شخصیتی مربوط به کارآفرینی هنرجویان شاخه کاردانش [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 91-99]
 • پارسامنش، فریبا اثربخشی آموزش برنامه مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان شاغل [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 43-52]
 • پارسا نژاد، معصومه رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 71-84]
 • پاشا، غلامرضا مقایسه تاب‌آوری و سلامت روان کارکنان تولید، تعمیرات بخش (احیاءمستقیم) و کارکنان امور اداری شرکت فولاد خوزستان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 61-73]
 • پاشاشریفی، حسن ساخت و تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه بعد فردی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 21-39]
 • پاشا شریفی، حسن بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تمایز یافتگی خود(DSI-R) [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 9-22]
 • پاشا شریفی، حسن اثربخشی آموزش سخت رویی برسطح امیدواری دانش آموزان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 75-85]
 • پیری، مسلم بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت سرمایه فکری با عملکرد شغلی مدیران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 9-20]
 • پیراسته مطلق، علی اکبر بررسی رابطه تیپ‌های شخصیتی و هوش اجتماعی با سبک رهبری مدیران [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 33-40]
 • پیرچراغ علی، علی بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت روان دانشجو معلمان و معلمان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 53-60]
 • پیرخائفی، علیرضا اثر بخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر کاهش نشانگان اضطراب و افسردگی پس از زایمان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 35-42]
 • پیرخائفی، علیرضا بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی در مشاوران سازمان آموزش و پرورش شهرستان هرسین [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 77-85]
 • پیرخائفی، علیرضا رابطه بین سبک مدیریتی روسای شعب بانک سپه با رضایت شغلی کارکنان [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 75-83]
 • پیرخائفی، علیرضا بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر ارتقاء خلاقیت مهندسین باتوجه به سنخ شخصیتی آنان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 49-56]
 • پیرخائفی، علیرضا مقایسه سلامت عمومی، جسمانی- روانی و اجتماعی دو گروه دانشجویان دختر و پسر باهوش و عادی [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 35-45]
 • پیرخائفی، علیرضا رابطه پرخاشگری و اختلال وسواس در دانشجویان؛ با تاکید بر نظریه فراخود فروید [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 23-32]
 • پیرخائفی، علیرضا بررسی رابطه عامل های همدلی خود با شفقت خود [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 41-46]
 • پیر خائفی، علیرضا بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت سرمایه فکری با عملکرد شغلی مدیران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 9-20]
 • پیرساقی، فهیمه تعیین سهم تعارض زناشویی، خود متمایزسازی، استرس شغلی و منبع کنترل در پیش‌بینی فرسودگی شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 9-23]
 • پیری لله لو، جمال اثربخشی معنویتدرمانی مبتنی بر خودآگاهی بر بهزیستی روانشناختی و قضاوت اخلاقی دانش آموزان سال اول پسر دوره دوم متوسطه [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 37-51]
 • پیرمردوند چگینی، بهمن اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شناخت درمانی به روش مایکل فری بر افسردگی، احساس تنهایی و شادکامی زنان مطلقه [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 15-30]
 • پرند، اکرم اثربخشی آموزش روش حل مسئله بر روابط خانوادگی و شغلی کارمندان [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 59-69]
 • پرویز، سها بررسی رابطه خلاقیت مدیران با یادگیری سازمانی پرسنل کارخانه های غیر دولتی شهرستان گرمسار [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 9-16]
 • پرویزی، فردین مقایسه اثربخشی روان‌درمانگری شناختی رفتاری جنسی با روان‌درمانگری مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 9-26]
 • پرویزی، فردین اثربخشی روان‌درمانگری شناختی رفتاری جنسی بر عملکرد جنسی، باورهای ناکارآمد، دانش و اعتماد به-نفس جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 9-27]
 • پرویزی، فردین همه‌گیرشناسی اختلالات روان‌پزشکی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 9-26]
 • پروین، عزیز اعتبار همزمان پرسشنامه های تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) و بالفور و وکسلر(1996) و بررسی رابطه تعهد سازمانی با سلامت روان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 87-94]
 • پژوهان فر، پوریا بررسی نقش فرایند های شناختی ناکارآمد (نگرانی، نشخوارفکری و عدم تحمّل بلاتکلیفی) و تمرکز در اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 31-48]
 • پناه علی، امیر اثربخشی معنویتدرمانی مبتنی بر خودآگاهی بر بهزیستی روانشناختی و قضاوت اخلاقی دانش آموزان سال اول پسر دوره دوم متوسطه [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 37-51]
 • پورتقی یوسفده، رقیه بررسی رابطه بین استرس شغلی، فرسودگی شغلی و درگیری شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان بهزیستی استان گیلان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 25-34]
 • پورفراهانی، منیره اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اجتناب تجربی و علائم فیزیولوژیکی دختران نوجوان بی‌سرپرست دارای اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 61-72]
 • پورمرادیان، سامره بررسی تأثیر طرح واره ها بر عملکرد سازمانی کارکنان از طریق شکل گیری ابعاد شخصیتی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 77-88]
 • پورنبوی، علی بررسی اثربخشی سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در شرکت شهرکهای صنعتی (مطالعه موردی استان گلستان) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 65-75]
 • پورنسایی، غزل سادات اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 35-41]
 • پورنسایی، غزل سادات رابطه سلامت روان و کیفیت خواب در بین کارکنان سازمان آتش نشانی استان گیلان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 33-40]

ت

 • تابع بردبار، فریبا پیش بینی سلامت روان با بررسی متغیرهای عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 75-87]
 • تابع بردبار، فریبا رابطه آلودگی صوتی با شیوع آسیب های روانی و سانحه پذیری در یک واحدهای صنعتی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 31-44]
 • ترابی، بیتا رابطه بین کنترل شغلی و استرس شغلی با تعداد، شدت، فراوانی بیماری‌های جسمی در کارکنان صنایع شیمیایی فارس [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 91-99]
 • ترابی، بیتا بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی با رضایت شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 59-71]
 • ترصفی، مهدیه پیش بینی رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی شهر تهران بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 51-63]
 • ترکاشوند، معصومه بررسی رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تنظیم هیجان با رضایتمندی خانواده در بین کارکنان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 21-31]
 • ترکان، هاجر مقایسه اضطراب درد، تحمل پریشانی و ذهن‌آگاهی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر و افراد عادی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 71-81]
 • ترکمانی، مرضیه اثربخشی برنامه درمانی نوروفیدبک بر کاهش مشکلات توجه و مشکلات رفتاری برون زای کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 83-95]
 • تقی زاده، هادی مقایسه مؤلفه‌هایکنش‌های اجراییبرنامه ریزی- سازماندهی آزمون برج لندن در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص با همتایان بهنجار [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 75-84]
 • تقی زاده، هادی بررسی نقش عملکردهای شناختی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 29-39]
 • تقی زاده، هادی بررسی نقش مؤلفه‌های روان‌شناختی و سبک‌شناختی (FD/FI) در فرآیند عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر مشهد [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-58]
 • تقی زاده، هادی تحول باورهای کاذب بر اساس مدل ساختاری کنش های اجرای بازداری پاسخ، حافظه فعال، برنامه ریزی-سازماندهی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان 7 تا 12 سال [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-52]
 • تقی زاده، هادی تبیین نقش مهارت های عصب روان شناختی کنش های اجرایی مغز در عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 95-111]
 • تقی لو، صادق پیش‌بینی نشانگان جسمانی بر اساس اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان متأهل شهر تهران [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 45-59]
 • تقوی، سیده فرخنده مقایسه‌ اثربخشی درمان راه‌حل مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی زنان خانه‌دار [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 39-53]
 • تقوی، فرشته پیش بینی ابعاد خشونت خانگی براساس راهبردهای مقابله ای و بهزیستی روان شناختی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • تقوایی، داود اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر نگرش‌های ناکارآمد و فرسودگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-61]
 • تقوایی، داود اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه‌پنداری درد و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-12]
 • تیموری، سعید اثربخشی برنامه درمانی نوروفیدبک بر کاهش مشکلات توجه و مشکلات رفتاری برون زای کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 83-95]
 • توکلی، هدی طرحواره‌های ناسازگار اولیه، باورهای غیرمنطقی در مورد رابطه و بی ثباتی ازدواج [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 67-77]
 • توکلی میرکی، مهدیه نقش میانجی تاب آوری در ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای کنترل خشم مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 69-81]
 • تولایی زواره، سید وحید مقایسه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده،سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری و گرایش‌های شغلی دربین اساتیددانشگاه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 53-61]

ث

 • ثنایی، باقر بررسی رابطه بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با سلامت روان کارکنان شرکت ایدکوپرس [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]
 • ثناگوی محرر، غلامرضا اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی درد در بیماران دچار تالاسمی نوع ماژور [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-68]
 • ثناگوی محرر، غلامرضا اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر رضایت جنسی و تصویر بدنی مردان تحت درمان با متادون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 13-26]

ج

 • جاویدنسب، یونس مقایسه میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و معنادرمانی بر عملکرد شغلی زنان فرهنگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 151-163]
 • جباری فرد، فریبرز اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 89-100]
 • جدیدی، محسن پیش‌بینی نشانگان جسمانی بر اساس اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان متأهل شهر تهران [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 45-59]
 • جدیدی، هوشنگ تدوین مدل اضطراب امتحان براساس مؤلفه‌های یادگیری خودراهبر و آگاهی فراشناختی با میانجی‌گری راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 61-76]
 • جدیدی، هوشنگ تحلیل ساختاری روابط نشاط ذهنی و درگیری تحصیلی با میانجیگری نگرش نسبت به مدرسه و ادراک حمایت اجتماعی معلم [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 1-15]
 • جربه کار، مهشید اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (act) بر افزایش تحمل آشفتگی و تنظیم شناختی در دانش آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 45-74]
 • جعفری، سکینه روابط ساختاری تفکر انتقادی و خلاقیت با انگیزه پیشرفت: نقش میانجی خود کنترلی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 20-25]
 • جعفری، فرح اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی سالمندان ساکن در سراهای سالمندان مناطق 1 و 2 شهر تهران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 77-88]
 • جعفر طباطبایی، تکتم سادات بررسی نقش فرایند های شناختی ناکارآمد (نگرانی، نشخوارفکری و عدم تحمّل بلاتکلیفی) و تمرکز در اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 31-48]
 • جعفر طباطبایی، سمانه سادات بررسی نقش فرایند های شناختی ناکارآمد (نگرانی، نشخوارفکری و عدم تحمّل بلاتکلیفی) و تمرکز در اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 31-48]
 • جلایی، شهربانو اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی زنان سرپرست خانوار [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 23-35]
 • جمالی فرد، عباس بررسی تأثیر شایستگی‌های مدیریتی مدیران بر جو سازمانی مدارس متوسطه [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 59-68]
 • جمشیدزهی شه بخش، عبدالرحیم تأثیر آموزش بازی‌های زبان‌شناختی بر مهارت‌های واژگان شفاهی و تولید کلمه در کودکان درخودمانده با عملکرد بالا [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-17]
 • جوادیان، زهرا الگوی ساختاریقرارداد روانی، عدالت سازمانی، رهبری اخلاقی، مبادله رهبر-عضو و حمایت سازمانی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 21-32]
 • جوادزاده، مصطفی بررسی رابطه بین خودشفقت‌ورزی و جهت‌گیری اهداف پیشرفت بااسترس ادراک شده تحصیلی در دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان بوکان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-18]
 • جوکار، مرضیه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آشفتگی روانی در افراد معتاد و عادی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 35-45]

چ

 • چپردار، نیما گفتار شناسی در پدیدارشناسی روان و بدن [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 13-20]
 • چراغعلی‌گل، هایده تأثیر واقعیت‌درمانی گروهی بر نشانه‌های استرس و راهبردهای مقابله با استرس در دختران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-33]
 • چرامی، مریم بررسی روابط سبک های پنج گانه حل تعارض با عملکرد شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 35-41]
 • چرخ آبی، مرتضی ارتباط میان ابعاد فرسودگی شغلی با سلامت روانی در پزشکان بیمارستان های وابسته به دانشگاه جندی شاپور اهواز [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 9-16]

ح

 • حاتمی، محمد بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سازگاری روانی اجتماعی، هورمون کورتیزول و تنظیم شناختی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 93-108]
 • حاتمی، محمد مقایسۀ اثربخشی رفتار درمانی- شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی روان‌شناختی افراد مبتلا به پرخوری عصبی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 109-118]
 • حاتمی، نوشین اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تمایزیافتگی زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 27-39]
 • حاتم نژاد، معصومه بررسی تأثیر طرح واره ها بر عملکرد سازمانی کارکنان از طریق شکل گیری ابعاد شخصیتی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 77-88]
 • حاجبی، احمد بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی با رضایت شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 59-71]
 • حاجی پور، سمیه مقایسه خودکارآمدی، امید، رضایت از زندگی و استرس شغلی در شرکت‌های خصوصی و دولتی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 95-106]
 • حاجی حسنی، مهرداد تعیین سهم تعارض زناشویی، خود متمایزسازی، استرس شغلی و منبع کنترل در پیش‌بینی فرسودگی شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 9-23]
 • حاجی یخچالی، علیرضا بررسی نقش تنظیم التزام راهبردی به عنوان یک راهبرد ارتقای خود در حافظه فعال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-18]
 • حاجی شمسایی، علی سایکوسایبرنتیک (سایبرنتیک در روانشناسی) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 97-101]
 • حاجی مظفری، سارا تحلیل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم شبکه اجتماعی بر سلامت روانی: حمایت اجتماعی به عنوان متغیر واسط [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 17-29]
 • حجت خواه، سیدمحسن رابطه تاب‌آوری و سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی در معلمین زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 35-44]
 • حجت خواه، سید محسن بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان زندان مرکزی کرمانشاه [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 17-24]
 • حجتی فر، یاسمین اثربخشی درمان شناختی مبتنی برذهن آگاهی برکاهش خشم،اضطراب و افسردگی زنان زندانی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 63-73]
 • حدادی کوهسار، علی اکبر پیش‌بینی افسردگی بر اساس رویدادهای مثبت و منفی در مدیران دبیرستان‌ها [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 93-99]
 • حدادی کوهسار، علی اکبر پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس سبک‌های دلبستگی در مدیران دبیرستان‌ها: تفاوت‌های جنس [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 53-60]
 • حدادی کوهسار، علی اکبر راهبردهای مقابله و سبک های اسناد با افسردگی در کارفرمایان: نقش تعدیل کنندگی جنس [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 97-105]
 • حیدری، حامد بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و میزان فشار روانی منفی (مورد مطالعه: سازمان کار و امور اجتماعی استان قم) [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 77-86]
 • حیدری، حسن اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر نگرش‌های ناکارآمد و فرسودگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-61]
 • حیدری، حسن اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تمایزیافتگی زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 27-39]
 • حیدری، حسن اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه‌پنداری درد و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-12]
 • حیدری، شهرام اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری بر تاب آوری،تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی مردان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 55-67]
 • حیدری، علیرضا تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر فرهنگ سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در کارکنان جهاد کشاورزی شهر اهواز [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 35-46]
 • حیدری، مصطفی اثربخشی ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 65-77]
 • حیدیری، زهرا بررسی رابطه بین جوسازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه دبیران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 65-74]
 • حیدرنیا، احمد اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اجتناب تجربی و علائم فیزیولوژیکی دختران نوجوان بی‌سرپرست دارای اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 61-72]
 • حریری، نجلا سنجش رابطه سرمایه روانشناختی و اخلاقی بودن نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان مطالعه موردی :کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقردر تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 101-109]
 • حرفه دوست، منصور نقش دوزبانه بودن در تفکر خلاق و عملکرد خلاقانه [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 45-57]
 • حسنی، جعفر مقایسه میزان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و معنادرمانی بر عملکرد شغلی زنان فرهنگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 151-163]
 • حسینی، زهرا رابطه ی کیفیت زندگی کاری و ادراک کارکنان از سبک‌های رهبری با بهره وری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شیراز [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 85-93]
 • حسینی، زهره مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آشفتگی روانی در افراد معتاد و عادی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 35-45]
 • حسینی، سیدابراهیم مقایسه میزان استرس وصور از بدن خود در بین افراد بین 20 تا 30 ساله دارای سابقه عمل جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر اهواز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 75-84]
 • حسینی، سیده مریم رابطه ی کیفیت زندگی کاری و ادراک کارکنان از سبک‌های رهبری با بهره وری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شیراز [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 85-93]
 • حسینی، محیا اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی، آموزش حرکات ایروبیک و آموزش همزمان بر حافظه فعال کلامی دانش آموزان با ناتوانی ویژه یادگیری نوشتن [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 53-66]
 • حسینی، مریم السادات مقایسه پریشانی روان‌شناختی، سرمایه‌های روان‌شناختی و نظم‌جویی هیجانی در بین مادران دارای کودکان مبتلا به سرطان با مادران عادی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 135-147]
 • حسینی، مهرداد رابطه ساده و چندگانه بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 23-32]
 • حسینی اصلی، فاطمه بررسی تاثیر مشاوره شغلی بر تغییر نگرش و افزایش رفتار کارآفرینانه و اشتغال زایی دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 87-95]
 • حسینیان، سیمین بررسی مقایسه ای ساختار قدرت در بین خانواده های زنان شاغل و غیرشاغل متاهل و تاثیر آن بر تعارضات زناشویی در شهرستان بوکان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 41-54]
 • حسن زاده، ریحانه رابطه ساده و چندگانه بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 23-32]
 • حسن زاده، رمضان بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و رهبری مراوده ای بر وجدان کاری دبیران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 57-69]
 • حسن زاده، رمضان اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تحمل پریشانی ، سیستم مغزی رفتار و کنش‌های اجرایی در افراد مبتلا به ام‌اس در مازندران [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 69-79]
 • حسین زاده، خیراله الگوی ساختاریقرارداد روانی، عدالت سازمانی، رهبری اخلاقی، مبادله رهبر-عضو و حمایت سازمانی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 21-32]
 • حسین زاده، میکائیل بررسی اثربخشی قصه درمانی بر علائم اختلال کمبود توجه/ بیش‌فعالی و تکانش گری دانش‌آموزان ابتدایی پسرانه دوره اول تبریز [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 119-127]
 • حسین زاده اسکویی، علی مقایسه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده،سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری و گرایش‌های شغلی دربین اساتیددانشگاه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 53-61]
 • حسین لو، عقیل نقش پیش‌بینی‌کنندگی عوامل حمایت کننده فردی در سازگاری دانش آموزان نابینا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 53-61]
 • حسینی نسب، داوود تاثیر آموزش بر اساس چهارچوب فعالیت‌های متمایز شده آشکار یادگیری( DOLA ) بر پیشرفت تحصیلی درس تفکر و سواد رسانه ای و گرایش به تفکر انتقادی در دانش آموزان پسر پایه دهم [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 121-134]
 • حسینی نسب، سید داوود بررسی اثربخشی قصه درمانی بر علائم اختلال کمبود توجه/ بیش‌فعالی و تکانش گری دانش‌آموزان ابتدایی پسرانه دوره اول تبریز [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 119-127]
 • حشمتی، حسن مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 71-80]
 • حشمتی، حسن مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 43-52]
 • حقی، صبا اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر مفروضه ها بر نگرش به بی معنایی زندگی و سرسختی روان شناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 17-27]
 • حقانی، محمود رابطه بین کاربرد تصمیم گیری گروهی با تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 85-93]
 • حقیری، سمانه اثر بخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر کاهش نشانگان اضطراب و افسردگی پس از زایمان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 35-42]
 • حق طلب، طاهره اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر مفروضه ها بر نگرش به بی معنایی زندگی و سرسختی روان شناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 17-27]
 • حقیقی، محمدعلی بررسی نقش صفات شخصیت، تعهد و اعتماد سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 29-38]
 • حقیقی، مسعود رابطه سرمایه اجتماعی با اضطراب و افسردگی پرستاران بیمارستانهای تابعه علوم پزشکی زاهدان [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 27-36]
 • حقیقت، سارا روایتی درمانی از آسیب تا درمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-15]
 • حقیقت، سارا پیش‌بینی اضطراب بر اساس طرحواره‌ها و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 43-54]
 • حقیقت، سارا پیش‌بینی سبک‌های هویت بر اساس خودپنداره و رفتار اجتماعی دردانش آموزان پسرمقطع متوسطه اول شهرستان پردیس [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 63-76]
 • حقیقت، سارا پیش‌بینی اختلالات شخصیت گروه B به شیوه اینیاگرام بر اساس خود آگاهی و سبک تفکر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 23-36]
 • حقیقت، سارا بررسی رابطه کژکاری جنسی در زنان متاهل با دلزدگی زناشویی آنها [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 13-20]
 • حقیقت، سارا پیش بینی نگرش‌های مربوط به خیانت بر اساس ملاک‌های انتخاب همسر و نگرش مربوط به عشق [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 25-33]
 • حقیقت، سارا مقایسه سبک های دلبستگی و مشکلات هیجانی در دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و دانشجویان عادی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 89-99]
 • حکم آبادی، محمد ابراهیم رابطه سامانه فعال‌سازی رفتاری و سامانه مهار مغزی با تکانشگری و رفتارهای جنسی پر خطر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 9-21]
 • حمید، نجمه ارتباط میان ابعاد فرسودگی شغلی با سلامت روانی در پزشکان بیمارستان های وابسته به دانشگاه جندی شاپور اهواز [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 9-16]
 • حمیدی، فریده اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی، آموزش حرکات ایروبیک و آموزش همزمان بر حافظه فعال کلامی دانش آموزان با ناتوانی ویژه یادگیری نوشتن [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 53-66]

خ

 • خاکی، سعیده مقایسه اضطراب درد، تحمل پریشانی و ذهن‌آگاهی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر و افراد عادی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 71-81]
 • خالدی، سارا مقایسه کارکردهای اجرایی و سبک‌های هیجانی در افراد درونگرا و برونگرا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 33-42]
 • خالویی، سجاد مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در زوجین هردوشاغل و یکی شاغل [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 19-27]
 • خانی، فاطمه ارتباط اختلالات خواب و حوادث شغلی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در رانندگان جاده ای شهر اصفهان در سال 1391 [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 91-104]
 • خانجانی، زینب اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر دارای اختلال سلوک [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 57-69]
 • خانمحمدی، ارسلان نقش حالت‌های فراشناختی در پیش بینی اضطراب ریاضی دانش آموزان [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-11]
 • خجسته مهر، رضا اثربخشی مشاوره زناشویی تلفیقی کوتاه‌مدت بر کاهش فرسودگی زناشویی زوج‌ها [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 9-19]
 • خدایی ساخلو، سلیمه بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بهوشیاری [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 49-56]
 • خدیوی، میثم اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 83-90]
 • خیرجو، اسماعیل نقش دوزبانه بودن در تفکر خلاق و عملکرد خلاقانه [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 45-57]
 • خسروی، ابراهیم تأثیر آموزش بازی‌های زبان‌شناختی بر مهارت‌های واژگان شفاهی و تولید کلمه در کودکان درخودمانده با عملکرد بالا [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-17]
 • خسروی، زهره مدل ساختاری اثر دلبستگی به والدین بر دلبستگی به همسالان با میانجیگری سرمایه روانشناختی بر تیپ شخصیتی D [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 107-118]
 • خسروانی، فرخنده پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تحریف‌های شناختی و الگوهای ارتباطی در معلمان زن متأهل مقطع ابتدایی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 25-34]
 • خلج، شدیده ارتباط شاخص های رضایت شغلی با تعهد سازمانیاساتید دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 39-51]
 • خلج اسدی، شدیده بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سلامت روانی کارکنان شاغل دانشگاه [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 24-31]
 • خلعتبری، جواد رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خوشنودی شغلی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 55-64]
 • خلقی، زهرا اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلر-درایکورس بر مهارت‌های عصب روان‌شناختی و رفتار اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-13]
 • خلیلی، اعظم بررسی اثر سرمایه‌های روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه سازمان صنایع ومعادن استان اصفهان) [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 53-63]
 • خلیلی نژاد، مریم مقایسه بین تأثیر فضاهای باز و بسته محیطی (با تاکید بر مؤلفه‌های هیجانی و شناختی) بر خلاقیت کودکان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 77-86]
 • خوریانیان، مهدی اثربخشی روان درمانی انتقال محور بر رفتار انتقال متقابل در کار با مراجعان اختلال شخصیت مرزی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]
 • خوشنویس، الهه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی زنان سرپرست خانوار [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 23-35]

د

 • دانایی، فرناز پیش‌بینی نشانگان جسمانی بر اساس اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان متأهل شهر تهران [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 45-59]
 • دانایی کوشا، منا مقایسه کارکردهای شناختی والدین بیماران سایکوز ناشی از مواد با والدین افراد سالم [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 149-160]
 • دانش‌نیا، فرحناز اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه‌پنداری درد و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-12]
 • دانورس، فرانسیس بررسی تاثیر اجرای ترازنامه صلاحیت ها بر عزت نفس، استرس و انگیزش شغلی کارگران شرکت ایران خودرو [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 9-17]
 • داودی، ایران اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 83-90]
 • داودی، حسین اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر نگرش‌های ناکارآمد و فرسودگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-61]
 • داودی، حسین اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تمایزیافتگی زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 27-39]
 • داودی، حسین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه‌پنداری درد و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-12]
 • داورنیا، رضا اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • داورنیا، محمد اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • دیباواجاری، مریم ارزیابی صلاحیت‌های مشاوره چند فرهنگی مشاوران شهر تهران [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 37-47]
 • درتاج، فریبرز اثربخشی درمان شناختی مبتنی برذهن آگاهی برکاهش خشم،اضطراب و افسردگی زنان زندانی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 63-73]
 • درتاج، فریبرز تاثیر معنویت درمانی بر کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 79-90]
 • درتاج، فریبرز اثربخشی آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب بر تاب‌آوری تحصیلی و نشاط ذهنی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 27-39]
 • درخشان، نفیسه پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تحریف‌های شناختی و الگوهای ارتباطی در معلمان زن متأهل مقطع ابتدایی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 25-34]
 • درخشانفر، محمد اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر کفایت اجتماعی و سرسختی سلامت در زنان دچار نشخوار فکری [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 87-99]
 • درکه، محسن بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان زندان مرکزی کرمانشاه [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 17-24]
 • دره، ایمان بررسی ویژگی های روانی – اجتماعی مرتبط با رفتار کار آفرینی در زنان کارآفرین [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 21-32]
 • دره، ایمان رابطه بین میزان هوش سازمانی و فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 71-85]
 • دیره، عزت بررسی تأثیر شایستگی‌های مدیریتی مدیران بر جو سازمانی مدارس متوسطه [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 59-68]
 • دستجردی کاظمی، مهدی تأثیر آموزش بازی‌های زبان‌شناختی بر مهارت‌های واژگان شفاهی و تولید کلمه در کودکان درخودمانده با عملکرد بالا [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-17]
 • دستگیر، سارا رابطه سرمایه اجتماعی با اضطراب و افسردگی پرستاران بیمارستانهای تابعه علوم پزشکی زاهدان [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 27-36]
 • دشت بزرگی، زهرا اثربخشی درمان شناختی مبتنی برذهن آگاهی برکاهش خشم،اضطراب و افسردگی زنان زندانی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 63-73]
 • دشت‌بزرگی، زهرا پیش‌بینی اضطراب بر اساس طرحواره‌ها و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 43-54]
 • دلوین، آنیک دوران بررسی تاثیر اجرای ترازنامه صلاحیت ها بر عزت نفس، استرس و انگیزش شغلی کارگران شرکت ایران خودرو [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 9-17]
 • دمیری، حجت اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 83-90]
 • ده آبادی، الناز رابطه طرح واره‌های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی و آشفتگی روابط زوجین در زنان متاهل [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 9-21]
 • دهقان، فاطمه نقش میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 69-80]
 • دهقانی، اکرم اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر اجتناب تجربه‌ای و تعارض کار-خانواده کارمندان دارای فرسودگی شغلی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 57-70]
 • دوایی، مهدی بررسی رابطه بین جوسازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه دبیران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 65-74]
 • دوستی، الهه رابطه بین میزان هوش سازمانی و فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 71-85]
 • دولت نژاد، فاطمه ارتباط بین پنج عامل اصلی شخصیت و فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 33-42]

ر

 • رادین، عاطفه اثربخشی هنر درمانی برپایه نقاشی بر کاهش افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 43-51]
 • راعی دهقی، مرتضی بررسی جایگاه زنان در تصمیم گیری مشارکتی از دیدگاه مدیران در سازمان‌های دولتی استان اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 19-32]
 • راعی دهقی، مرتضی بررسی مشکلات و موانع تصمیم گیری ازدیدگاه مدیران سازمانهای دولتی استان اصفهان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 49-63]
 • رافضی، زهره رابطه بین دو نوع رفتار شهروندی سازمانی و انسجام گروهی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 81-88]
 • رافضی، زهره رابطه بین رفتاراتلاف اجتماعی و ابعاد شخصیتی در بین مدیران و کارکنان شرکت هفت الماس و استیل البرز در شهر تهران [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 9-17]
 • رامش، سمیه آزمون استدلال انتزاعی پارس: طراحی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 41-50]
 • رباطی، افشین بررسی تاثیر اجرای ترازنامه صلاحیت ها بر عزت نفس، استرس و انگیزش شغلی کارگران شرکت ایران خودرو [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 9-17]
 • ربیعی، فاطمه رابطه سلامت روان و کیفیت خواب در بین کارکنان سازمان آتش نشانی استان گیلان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 33-40]
 • ربیعی، مریم مقایسه رفتارهای قلدری- قربانی و توانایی شناختی در دانش‌آموزان پسر دوم متوسطه فرزند طلاق و غیر‌طلاق [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 97-105]
 • ربوبی، حسین اثر بخشی مدل آموزشی تنظیم هیجان ها برکاهش اختلالات رفتاری کودکان [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 67-79]
 • رحیمی اقدم، صمد بررسی تأثیر طرح واره ها بر عملکرد سازمانی کارکنان از طریق شکل گیری ابعاد شخصیتی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 77-88]
 • رحمانی، سمیرا پیش بینی فرسودگی شغلی براساس کمال گرایی و رفتار تیپ A در کارکنان آتش نشانی خرم آباد [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 45-52]
 • رحیمیان، حمید بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خلاقیت کارکنان شرکت ملّی گاز ایران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-34]
 • رحیم زاده ینگی کند، عباس رابطۀ سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی با داشتن افکار خودکشی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 13-24]
 • رسایی، ساره پیش‌بینی رضایت‌زناشویی و تاب‌آوری بر اساس سبک دلبستگی در دانشجویان متأهل [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 71-81]
 • رستمیان، سیامک مقایسه کارکردهای شناختی والدین بیماران سایکوز ناشی از مواد با والدین افراد سالم [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 149-160]
 • رش بر، پروانه مقایسه مهارت مهارات های ارتباطی و انگیزه پیشرفت در فراگیران زبان انگلیسی دختر و پسر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 11-23]
 • رضایی، حسن بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان زندان مرکزی کرمانشاه [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 17-24]
 • رضایی، حمیدرضا رابطه کیفیت زندگی کاری با خشنودی شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 39-49]
 • رضایی، زینب بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دوشغله شرکت های شهر بوشهر [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 65-73]
 • رضایی، طاهره رابطه مؤلفه‌های سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 63-73]
 • رضایی، غلامرضا بررسی اثرات تعهد سازمانی بر کارایی سرمایه فکری [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 9-17]
 • رضایی، لیلا بررسی اثرات تعهد سازمانی بر کارایی سرمایه فکری [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 9-17]
 • رضایی، لیلا رابطه کیفیت زندگی کاری با خشنودی شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 39-49]
 • رضایی، لیلا تاثیر میزان عزت نفس بر بهداشت روان زنان شاغل در کارخانه زیمنس شیراز و زنان غیرشاغل [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 19-27]
 • رضایی، لیلا مقایسه میزان استرس وصور از بدن خود در بین افراد بین 20 تا 30 ساله دارای سابقه عمل جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر اهواز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 75-84]
 • رضایی، هما بررسی اثربخشی مشاوره چندوجهی لازاروس بر راهبردهای مقابله‌ای دختران دبیرستانی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 53-62]
 • رضاپور، سپیده رابطه سامانه فعال‌سازی رفتاری و سامانه مهار مغزی با تکانشگری و رفتارهای جنسی پر خطر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 9-21]
 • رضائیان بیلُندی، حسین مشکلات رفتاری کودکان 2 تا 6 سال: نقش سبک‌های والدگری و استرس والدینی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 29-43]
 • رضوی نعمت الهی، ویدا نقش واسطه گری مؤلفه‌های ذهن آگاهی در رابطه بین انواع جهت‌گیری هدف با هویت‌های چهارگانه تحصیلی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 63-78]
 • رکیی، علی نقش میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 69-80]
 • روحی، رمینا اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (act) بر افزایش تحمل آشفتگی و تنظیم شناختی در دانش آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 45-74]
 • روحانی، عباس رابطه هوش عاطفی و بهداشت روان با تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 75-81]
 • روحانی، عباس بررسی اثربخشی روش های القای خلق در افزایش شادمانی کارکنان سازمان [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 31-37]
 • روحانی، عباس تاثیر جرات ورزی به روش گروهی درارتقاء توان مقابله با استرس کارگری [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 27-32]
 • روحانی، عباس شیوع سندرم دلزدگی شغلی در کارکنان مراکز مشاوره آموزش و پرورش [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 70-78]
 • روحانی، عباس مقایسه تجارب تجزیه‌ای و خلاقیت در دانشجویان دارای علائم هیپومانی و اسکیزوتایپی بالا [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 55-64]
 • روحانی، عباس اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی، انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دورة متوسطه دوم شهرستان اصفهان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 21-32]
 • روحانی، عباس اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شفقت خود بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مرد شهر اصفهان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 51-62]
 • روحانی، عباس بررسی تأثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر پرخاشگری، اختلال نافرمانی مقابله‌‌ای، اختلال نقص توجه-بیش فعالی در دانش آموزان پسر دورة دبستان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 25-37]
 • روشن، مریم مقایسه تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک کارکنان واجد فرسودگی شغلی بعد از خواندن متن انسی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 51-59]
 • رئیسی، زهره اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر اجتناب تجربه‌ای و تعارض کار-خانواده کارمندان دارای فرسودگی شغلی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 57-70]
 • رئیسی، مسعود اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی درد در بیماران دچار تالاسمی نوع ماژور [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-68]

ز

 • زارع، حسین اثربخشی آموزش نظریه حل مسأله ابداعی (TRIZ) بر خلاقیت، نوآوری و تفکر علمی اعضای هیات‌علمی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 87-100]
 • زارع، حسین بررسی رابطه متغیرهای ابعاد هشتگانه جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 17-30]
 • زارع، حسین بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر ارتقاء خلاقیت مهندسین باتوجه به سنخ شخصیتی آنان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 49-56]
 • زارع، راضیه ارتباط مولفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 9-15]
 • زارع، محمد بررسی تاثیر استفاده از چند رسانه ای آموزشی طراحی شده براساس اصول بارشناختی بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست شناسی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 61-68]
 • زاهدی، رمضان بررسی رابطه جوسازمانی دانشگاه بر عملکردمدرسان دانشگاه های آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 33-44]
 • زاهدی، صدیقه پیش بینی سلامت روان با بررسی متغیرهای عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 75-87]
 • زاهدی راد، حلیمه تبیین نقش مهارت های عصب روان شناختی کنش های اجرایی مغز در عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 95-111]
 • زرگر، یداله اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 83-90]
 • زغیبی قناد، سیمین بررسی نقش تنظیم التزام راهبردی به عنوان یک راهبرد ارتقای خود در حافظه فعال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-18]
 • زکی یی، علی رابطه تاب‌آوری و سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی در معلمین زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 35-44]
 • زمانی، ساره رابطه نگرش والتزام عملی به نماز با رضایت زناشویی و امید به زندگی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 97-105]
 • زمانی زارچی، محمد صادق مقایسه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده،سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری و گرایش‌های شغلی دربین اساتیددانشگاه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 53-61]
 • زمانی نیا، فاطمه بررسی اثربخشی رویکرد تجربه نگر ستیر بر بهبود الگوی ارتباطی و خود تمایزیافتگی زنان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 33-44]
 • زین الدینی میمند، زهرا مقایسه مؤلفه‌هایکنش‌های اجراییبرنامه ریزی- سازماندهی آزمون برج لندن در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص با همتایان بهنجار [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 75-84]
 • زین الدینی میمند، زهرا تحول باورهای کاذب بر اساس مدل ساختاری کنش های اجرای بازداری پاسخ، حافظه فعال، برنامه ریزی-سازماندهی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان 7 تا 12 سال [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-52]
 • زین الدینی میمند، زهرا نقش واسطه گری مؤلفه‌های ذهن آگاهی در رابطه بین انواع جهت‌گیری هدف با هویت‌های چهارگانه تحصیلی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 63-78]
 • زندیان، هادی بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خلاقیت کارکنان شرکت ملّی گاز ایران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-34]
 • زینعلی، شینا بررسی رابطه بین استرس شغلی، فرسودگی شغلی و درگیری شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان بهزیستی استان گیلان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 25-34]

س

 • سیاح، محمد بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت سرمایه فکری با عملکرد شغلی مدیران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 9-20]
 • سیاح، محمد رابطه بین سبک مدیریتی روسای شعب بانک سپه با رضایت شغلی کارکنان [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 75-83]
 • ساریخانی، راحله بررسی تاثیر استفاده از چند رسانه ای آموزشی طراحی شده براساس اصول بارشناختی بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست شناسی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 61-68]
 • ساسانیان، فرح دخت بررسی رابطه ریتم سیرکادین، خلق و خو، کانون توجه و کیفیت خواب با رضایت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 43-52]
 • ساطوریان، سید عباس مشکلات رفتاری کودکان 2 تا 6 سال: نقش سبک‌های والدگری و استرس والدینی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 29-43]
 • ساعی، الهام ارتباط ابعاد مهم کنترل شغلی با التزام کاری کارکنان پالایشگاه آبادان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 73-84]
 • ساعدی، سارا رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خوشنودی شغلی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 55-64]
 • سامانی، سیامک پیش‌بینی بیماری‌های جسمی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت براساس کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 41-47]
 • سامانی، سیامک پیش‌بینی بیماری‌های جسمی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت براساس کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 55-62]
 • سبحانی خواه، صدیقه بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دوشغله شرکت های شهر بوشهر [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 65-73]
 • سبزه آرای لنگرودی، میلاد سبزه آرای لنگرودی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان شناختی، خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، شفقت خود، خودمهارگری و شاخص های سلامت روان با عملکرد شغلی معلمان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 9-20]
 • سبقت الهی، وحید مقایسه اضطراب درد، تحمل پریشانی و ذهن‌آگاهی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر و افراد عادی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 71-81]
 • سپاه منصور، مژگان مشخصه های روان سنجی مکقیاس رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 17-25]
 • سپهوند، رضا بررسی تأثیر طرح واره ها بر عملکرد سازمانی کارکنان از طریق شکل گیری ابعاد شخصیتی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 77-88]
 • سپهوندی، علی محمد اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر خلاقیت هیجانی و نشاط ذهنی دانش‌آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 47-57]
 • سجادیان، ایلناز اثربخشی بسته روان‌شناختی انتظارمحور مبتنی بر آموزه‌های مهدویت بر سبک‌های هویتی و اهمال‌کاری دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 1-17]
 • سخراوی، رضا بررسی رابطه بین شخصیت پویا و استقلال کاری با شکل دهی شغل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 89-96]
 • سید حسن طهرانی، محمد تأثیر آموزش مبتنی بر روش حل مسئله بر سبک‌های فرزندپروری والدین نوجوانان [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 71-82]
 • سرایی، فرزانه رابطه اهمال کاری با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 43-48]
 • سرابی، پیام مقایسه اثربخشی روان‌درمانگری شناختی رفتاری جنسی با روان‌درمانگری مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 9-26]
 • سرابی، پیام اثربخشی روان‌درمانگری شناختی رفتاری جنسی بر عملکرد جنسی، باورهای ناکارآمد، دانش و اعتماد به-نفس جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 9-27]
 • سرابی، پیام همه‌گیرشناسی اختلالات روان‌پزشکی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 9-26]
 • سرکشیک زاده، پروانه اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر پیشگیری اولیه از اعتیاد در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 1-15]
 • سعیدی، پرویز بررسی تاثیر بیوریتم بر حوادث کاری (مطالعه موردی شرکت توزیع برق خراسان شمالی) [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 9-20]
 • سعیدی، پرویز بررسی اثربخشی سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) در شرکت شهرکهای صنعتی (مطالعه موردی استان گلستان) [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 65-75]
 • سعیدی، پرویز بررسی دیدگاه مدیراندرباره عوامل فردی، گروهی و سازمانی موثر بر خلاقیت [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 9-14]
 • سیفی، مریم اثربخشی درمان مرور زندگی با منظر سهم‌گذاری بر بهبود عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زنان باردار در بحران زلزله کرمانشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 39-50]
 • سیف اله زاده، گلناز بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سازگاری روانی اجتماعی، هورمون کورتیزول و تنظیم شناختی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 93-108]
 • سیلابخوری، زهرا رابطه سرمایه اجتماعی با اضطراب و افسردگی پرستاران بیمارستانهای تابعه علوم پزشکی زاهدان [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 27-36]
 • سلطانی، امان الله مقایسه مؤلفه‌هایکنش‌های اجراییبرنامه ریزی- سازماندهی آزمون برج لندن در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص با همتایان بهنجار [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 75-84]
 • سلطانی، امان اله بررسی نقش عملکردهای شناختی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 29-39]
 • سلطانی، امان اله بررسی نقش مؤلفه‌های روان‌شناختی و سبک‌شناختی (FD/FI) در فرآیند عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر مشهد [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-58]
 • سلطانی، امان اله تحول باورهای کاذب بر اساس مدل ساختاری کنش های اجرای بازداری پاسخ، حافظه فعال، برنامه ریزی-سازماندهی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان 7 تا 12 سال [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-52]
 • سلطانی، امان اله نقش واسطه گری مؤلفه‌های ذهن آگاهی در رابطه بین انواع جهت‌گیری هدف با هویت‌های چهارگانه تحصیلی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 63-78]
 • سلطانی فر، عاطفه اثربخشی برنامه درمانی نوروفیدبک بر کاهش مشکلات توجه و مشکلات رفتاری برون زای کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 83-95]
 • سلیمی، اکرم مقایسه خودکارآمدی، امید، رضایت از زندگی و استرس شغلی در شرکت‌های خصوصی و دولتی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 95-106]
 • سلیمی، حسین پیش بینی رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی شهر تهران بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 51-63]
 • سلیمانی، سمیه تعیین سهم تعارض زناشویی، خود متمایزسازی، استرس شغلی و منبع کنترل در پیش‌بینی فرسودگی شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 9-23]
 • سلیمیان، نجمه رابطه سبک‌های رهبری اخلاقی، حمایتی و ستمگرانه با تفکر سیستمی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 47-58]
 • سلیمانی اصل، زهرا رابطه سرمایه اجتماعی با اضطراب و افسردگی پرستاران بیمارستانهای تابعه علوم پزشکی زاهدان [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 27-36]
 • سلیمان گلی، اکبر روابط ساختاری تفکر انتقادی و خلاقیت با انگیزه پیشرفت: نقش میانجی خود کنترلی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 20-25]
 • سماواتیان، حسین رابطه ساده و چندگانه بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 23-32]
 • سماواتیان، حسین رابطه ابعاد نوروتیک سازمان از دیدگاه کارکنان با سلامت روانی آنها [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 53-63]
 • سهامی، سوسن رابطه ی کیفیت زندگی کاری و ادراک کارکنان از سبک‌های رهبری با بهره وری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شیراز [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 85-93]
 • سهرابی، احمد پیش بینی میزان خودکارآمدی بر اساس مولفه های تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 75-85]
 • سهرابی، احمد پیش بینی تصمیم گیری همکارانه با استفاده از حافظه آینده نگر زمان محوردر بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 63-73]
 • سهرابی، فرامرز اثربخشی مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارت‌های اجتماعی بر نشانه‌های اختلال سلوک در کودکان [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 9-22]
 • سهرابی، فرامرز بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی مقیاس سندرم شناختی-توجهی (CAS-1) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 9-15]
 • سوادکوهی، علیرضا رابطه ابعاد نوروتیک سازمان از دیدگاه کارکنان با سلامت روانی آنها [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 53-63]
 • سودانی، منصور اثربخشی درمان راه حل مدار و هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی زوجین با نگرش به خیانت زناشویی [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 17-35]
 • سورگی، سیروس تبیین نقش مهارت های عصب روان شناختی کنش های اجرایی مغز در عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 95-111]
 • سورنی، حمید اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه در دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 51-58]

ش

 • شاکری، ناصره ارتباط تنظیم‌شناختی هیجان و خودکارآمدی با سلامت روان در دانش آموزان مقاطع متوسطه شهرستان شیراز [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-52]
 • شامانی، سمیه بررسی وضعیت تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی، غیبت و تاخیر، ترک خدمت و عملکرد کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 75-83]
 • شاه حسینی، زهرا ارتباط تنظیم‌شناختی هیجان و خودکارآمدی با سلامت روان در دانش آموزان مقاطع متوسطه شهرستان شیراز [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-52]
 • شجاعی، سمیرا تدوین مدل اضطراب امتحان براساس مؤلفه‌های یادگیری خودراهبر و آگاهی فراشناختی با میانجی‌گری راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 61-76]
 • شیخی، منصوره مشخصه های روان سنجی مکقیاس رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 17-25]
 • شیخی ساری، حسین رابطه فرسودگی شغلی و تیپ های شخصیت پنج عاملی در بین پرسنل شهرداری تهران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 43-54]
 • شیرازی، محمود اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر رضایت جنسی و تصویر بدنی مردان تحت درمان با متادون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 13-26]
 • شیرانی، شهلا اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر اجتناب تجربه‌ای و تعارض کار-خانواده کارمندان دارای فرسودگی شغلی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 57-70]
 • شیرخانزاده، ماریا مقایسۀ اثربخشی رفتار درمانی- شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی روان‌شناختی افراد مبتلا به پرخوری عصبی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 109-118]
 • شرزوانی، ربابه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن با استرس شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 39-49]
 • شریفی، حسن پاشا بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه کمال گرایی هیل در دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 9-19]
 • شریفی، حسن پاشا بررسی خلاقیت دانش آمزان دختر تیزهوش مدارس استعدادهای درخشان، غیر انتفاعی و دولتی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 31-40]
 • شریفی، حسن پاشا بررسی رابطه خودآگاهی در موقعیت شغلی با رضایت شغلی مدیران فروش سازمان مدیریت صنعتی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 16-23]
 • شریفی، حسن پاشا پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس تاب آوری و راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 73-86]
 • شریفی، دکتر حسن پاشا الگوی ساختاری جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، سبک هویت، درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 111-124]
 • شریفی، طیبه مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی بر استرس ادراک شده بیماران مبتلا به میگرن [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 27-38]
 • شریفی، طیبه اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر باورهای غیرمنطقی و سرسختی روانشناختی دانش آموزان استعدادهای درخشان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 9-20]
 • شریفی، طیبه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 89-100]
 • شریفی، طیبه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهزیستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان با عمکلرد تحصیلی پایین [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-91]
 • شریفی، نسترن مقایسه سهم هوش شناختی، خلاقیت و هوش هیجانی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 17-29]
 • شریفی درآمدی، پرویز تأثیر آموزش بازی‌های زبان‌شناختی بر مهارت‌های واژگان شفاهی و تولید کلمه در کودکان درخودمانده با عملکرد بالا [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 9-17]
 • شیروانی، لیلا بررسی رابطه میان ارزش های کاری با دلبستگی شغلی و ذلبستگی کاری د رکارکنان پالایشگاه نفت لصفهان [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 31-41]
 • شیروانی، لیلا مقایسه ارزش‌های کارکنان شرکت های خصوصی و دولتی وزارت نفت در شهر اصفهان [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 57-69]
 • شفاهی یامچلو، سعید اثرات نیمرخ هوشی، نیمرخ شخصیتی و نیمرخ خلاقیت بر مهارت های مدیران آموزشی دانشگاه سماء [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 59-70]
 • شفاهی یامچلو، محمد اثرات نیمرخ هوشی، نیمرخ شخصیتی و نیمرخ خلاقیت بر مهارت های مدیران آموزشی دانشگاه سماء [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 59-70]
 • شفیعی، الهام اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی برتنظیم هیجانی برسبک‌های مقابله با استرس [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 17-23]
 • شفیع آبادی، عبدالله بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دوشغله شرکت های شهر بوشهر [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 65-73]
 • شفیع آبادی، عبدالله اثربخشی درمان تلفیقی هیجان‌مدار و راه‌حل‌محور بر صمیمیت زناشویی و سازگاری زوجین [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 51-64]
 • شفیع آبادی، عبداله بررسی رابطه بین رضایت شغلی با سلامت روانی کارکنان شاغل دانشگاه [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 24-31]
 • شفیع‌نادری، مهدیه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهزیستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان با عمکلرد تحصیلی پایین [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-91]
 • شکرزاده، شهره سنجش روان شناختی وضعیت کارکنان نخبه با تاکید بر سازه های هوش، خلاقیت، ویژگی های شخصیتی،علایق و توقعات شغلی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 45-58]
 • شُکرزاده، شهره بررسی هوش سازمانی و مولفه‌های آن در وزارت ورزش و جوانان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 33-50]
 • شکرکن، حسین بررسی روابط سبک های پنج گانه حل تعارض با عملکرد شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 35-41]
 • شکوری، مهسا نقش تشخیصی فراشناخت، طرحوارۀ هیجانی و ذهن‌خوانی در تمایز بین افسردگی یک‌قطبی و دوقطبی با رویکردی شناختی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 63-78]
 • شکوهی یکتا، محسن اثربخشی آموزش روش حل مسئله بر روابط خانوادگی و شغلی کارمندان [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 59-69]
 • شکوهی یکتا، محسن تأثیر آموزش مبتنی بر روش حل مسئله بر سبک‌های فرزندپروری والدین نوجوانان [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 71-82]
 • شمالی شهرضا، مرضیه شیوع‌شناسی اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 47-57]
 • شمسی، مرجان بررسی رابطه بین شخصیت پویا و استقلال کاری با شکل دهی شغل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 89-96]
 • شمسایی، محمد مهدی ساخت و تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه بعد فردی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 21-39]
 • شهابی، پونه بررسی رابطه عامل های همدلی خود با شفقت خود [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 41-46]
 • شهبازی، مسعود مقایسه‌ اثربخشی درمان راه‌حل مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی زنان خانه‌دار [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 39-53]
 • شهبازی، مسعود بررسی اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی و بازپردازش با حرکات چشم بر شرم و احساس گناه در زنان دارای تجربه سوءاستفاده جنسی دوران کودکی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 13-26]
 • شهبازی راد، افسانه الگوی پیش بینی اضطراب اجتماعی در جمعیت بالینی: نقش مؤلفه های باورهای فراشناختی (توانایی شناختی، فراباورهای منفی وکنترل ذهنی) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 9-16]
 • شه بخش، رحیم رابطه سرمایه اجتماعی با اضطراب و افسردگی پرستاران بیمارستانهای تابعه علوم پزشکی زاهدان [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 27-36]
 • شهریاری، رضا بررسی رابطه هوش سازمانی با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 9-20]
 • شهنی ییلاق، منیجه بررسی نقش تنظیم التزام راهبردی به عنوان یک راهبرد ارتقای خود در حافظه فعال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-18]

ص

 • صابر، سالار تحلیل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم شبکه اجتماعی بر سلامت روانی: حمایت اجتماعی به عنوان متغیر واسط [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 17-29]
 • صابر، سوسن الگوی ساختاری جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، سبک هویت، درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 111-124]
 • صابر، سوسن تجارب تجزیه‌ای و خلاقیت در دانشجویان دارای علائم هیپومانی و اسکیزوتایپی بالا [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 33-45]
 • صابر، سوسن پیش‌بینی تکانشگری بر اساس سبک‌های دلبستگی و استرس ادراک ‌شده در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 13-24]
 • صابر، سوسن مقایسه رفتارهای قلدری- قربانی و توانایی شناختی در دانش‌آموزان پسر دوم متوسطه فرزند طلاق و غیر‌طلاق [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 97-105]
 • صابری، هایده تأثیر نقاشی درمانی بر افزایش بهزیستی روانشناختی در نوجوانان تک سرپرست [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 59-69]
 • صابریان، سمیه اثربخشی آموزش خود شفقت ورزی بر روی رفاه ذهنی و خود ارزشمندی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 19-29]
 • صابری زفرقندی، محمدباقر ساخت و تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه بعد فردی سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 21-39]
 • صاحبی، علی تأثیر واقعیت‌درمانی گروهی بر نشانه‌های استرس و راهبردهای مقابله با استرس در دختران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-33]
 • صاحب کشاف، زهرا اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک‌های ارتباطی و رضایت زناشویی زوجین [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 59-72]
 • صیادی، علی بررسی رابطه بین استرس شغلی، فرسودگی شغلی و درگیری شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان بهزیستی استان گیلان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 25-34]
 • صادق‌زاده، امیر رابطه میان عوامل کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 25-37]
 • صارمی، نرگس مقایسه سبک های دلبستگی و مشکلات هیجانی در دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و دانشجویان عادی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 89-99]
 • صالحی، مهدیه بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه کمال گرایی هیل در دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 9-19]
 • صالح بلوردی، آناهیتا بررسی رابطه خودآگاهی در موقعیت شغلی با رضایت شغلی مدیران فروش سازمان مدیریت صنعتی ایران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 16-23]
 • صالح زاده، رضا شناسایی، رتبه بندی و طبقه بندی عوامل موثر بر شادی کارکنان به وسیله مدل کانو [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 59-68]
 • صالح نیا، منیره بررسی اثر توانمندسازی شناختی کارکنان بر بهره وری آنان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 65-76]
 • صیامی، سحر مطالعه تطبیقی رابطه استراتژی‌های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بخش دولتی و خصوصی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 75-89]
 • صیامی، سحر بررسی مقایسه ای وضعیت کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 33-41]
 • صیامی، سحر بررسی وضعیت تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی، غیبت و تاخیر، ترک خدمت و عملکرد کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 75-83]
 • صبحی قراملکی، ناصر اثربخشی آموزش کارآفرینی بر رشد صفات شخصیتی مربوط به کارآفرینی هنرجویان شاخه کاردانش [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 91-99]
 • صبوری، محمدصادق عوامل روانشناختی موثربرتوسعه پایدار [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 51-58]
 • صبوری، محمدصادق بررسی عوامل روان شناختی موثر بر دیدگاه متخصصان کشاورزی استان سمنان درباره کشاورزی پایدار [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 57-63]
 • صحت، نرگس اثربخشی درمان تلفیقی هیجان‌مدار و راه‌حل‌محور بر صمیمیت زناشویی و سازگاری زوجین [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 51-64]
 • صحتی، مرمره اثربخشی درمان مبتنی بر خودشفقت‌ورزی بر افسردگی و سرمایه‌های روان‌شناختی افراد دارای بیماری ام اس [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 45-57]
 • صداقت، مستوره سنجش اثربخشی کلاس های آموزشی مهارت های زندگی بر سطح آگاهی همسران جانبازان(مورد مطالعه استان سمنان) [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 71-78]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی معناداری زندگی و شیوه‌هایفرزندپروری مادران و رابطه آن با مشکلات رفتاری (نافرمانی) کودکان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 75-85]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و ناگویی خلقی با دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان ورامین [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 9-20]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی رابطه کژکاری جنسی در زنان متاهل با دلزدگی زناشویی آنها [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 13-20]
 • صداقتی فرد، مجتبی هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-11]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با سازگاری در خانه [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 21-31]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی مکانیسم های دفاعی زنان مبتلا به کژکاری جنسی و مقایسه آن با زنان عادی [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 33-43]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی بیگانگی شغلی در نظام اداری ایران (موردِ پژوهش: کارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار) [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 9-22]
 • صداقتی فرد، مجتبی ارتباط شاخص های رضایت شغلی با تعهد سازمانیاساتید دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 39-51]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی پربارسازی و تقویت رابطه با تمایز بافتگی و طرحواره‌های جنسی مردان و زنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-84]
 • صداقتی فرد، مجتبی پیش بینی نگرش‌های مربوط به خیانت بر اساس ملاک‌های انتخاب همسر و نگرش مربوط به عشق [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 25-33]
 • صداقتی فرد، مجتبی پیش‌بینی طلاق عاطفی براساس کیفیت عشق و رضایت جنسی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 39-53]
 • صداقتی فرد، مجتبی مقایسه هوش هیجانی و احساس مثبت به همسر در افراد متأهل با ازدواج زودهنگام و دیرهنگام [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 83-94]
 • صداقتی فرد، مجتبی تاثیر قصه‌گویی دیالوگی بر مهارت‌های ارتباطی و عزت نفس کودکان دارای افت عملکرد تحصیلی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 101-113]
 • صداقتی فرد، مجتبی رابطه طرح واره‌های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی و آشفتگی روابط زوجین در زنان متاهل [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 9-21]
 • صداقتی فرد، مجتبی بررسی رابطه تفاوت های معنایی نقش جنسی و طرحواره های جنسی در دختران مجرد با تجربه تعرض جنسی در کودکی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 81-90]
 • صداقتی فرد، مجتبی پیش بینی خرسندی زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود و صمیمیت زوجین در دانشجویان متاهل [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 47-55]
 • صرامی فروشانی، غلامرضا مقایسۀ اثربخشی رفتار درمانی- شناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پریشانی روان‌شناختی افراد مبتلا به پرخوری عصبی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 109-118]
 • صریحی، نفیسه اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 35-41]
 • صریحی، نفیسه رابطه سلامت روان و کیفیت خواب در بین کارکنان سازمان آتش نشانی استان گیلان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 33-40]
 • صریحی، نفیسه نقش دوزبانه بودن در تفکر خلاق و عملکرد خلاقانه [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 45-57]
 • صفاری بیدهندی، سمیه اثربخشی آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب بر تاب‌آوری تحصیلی و نشاط ذهنی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 27-39]
 • صفاری نیا، مجید بررسی تاثیر کاربرد شیوه‌های تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی الکتریکی شمال شهر تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 23-33]
 • صفاری نیا، مجید مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 71-80]
 • صفاری نیا، مجید مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 43-52]
 • صفوی، شهربانو بررسی منابع قدرت مدیران و رذابطه آن با جوسازمانی از دیدگاه دبیران مدارس [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 41-48]
 • صفوی، شهربانو بررسی میزان شادکامی و ارتباط آن با نتغیرهای جمعیت شناختی در بین دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 79-88]
 • صمدانی، نگار رابطه شکست عاطفی، سبک‌های دفاعی و اختلال ناگویی هیجانی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 73-82]
 • صمصام شریعت، سیدمحمدرضا ارتباط اختلالات خواب و حوادث شغلی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در رانندگان جاده ای شهر اصفهان در سال 1391 [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 91-104]
 • صمیمی، زینب مقایسه تاب‌آوری و سلامت روان کارکنان تولید، تعمیرات بخش (احیاءمستقیم) و کارکنان امور اداری شرکت فولاد خوزستان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 61-73]
 • صولتی، سیدکمال اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری بر سازگاری اجتماعی و تاب آوری تحصیلی دانشجویان دختر شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های دولتی شهرستان شهرکرد [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 165-176]
 • صولتی، کمال اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر باورهای غیرمنطقی و سرسختی روانشناختی دانش آموزان استعدادهای درخشان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 9-20]
 • صولتی، کمال اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 89-100]

ض

 • ضیایی، مینا بررسی رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تنظیم هیجان با رضایتمندی خانواده در بین کارکنان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 21-31]

ط

 • طالبی، عرفان رابطه نگرش والتزام عملی به نماز با رضایت زناشویی و امید به زندگی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 97-105]
 • طالع پسند، سیاوش اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر پیشگیری اولیه از اعتیاد در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 1-15]
 • طباطبایی، سیدموسی اثربخشی آموزش خود شفقت ورزی بر روی رفاه ذهنی و خود ارزشمندی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 19-29]
 • طباطبایی، سمانه سادات اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی سالمندان ساکن در سراهای سالمندان مناطق 1 و 2 شهر تهران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 77-88]
 • طباطبایی، سمانه سادات مقایسه کارکردهای شناختی والدین بیماران سایکوز ناشی از مواد با والدین افراد سالم [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 149-160]
 • طباطبائی، فخرالسادات شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش ورزش و اولویت‌های ورزشی برحسب میزان اثربخشی بر سلامت روان ایثارگران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 43-51]
 • طحان، محمد اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت جنسی افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-74]
 • طحان، محمد اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به سندرم داون [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 31-41]
 • طهرانی زاده، مریم رابطه مؤلفه‌های مشکلات درونی سازی با راهبردهای مقابله‌ای دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 59-66]

ع

 • عابدی، احمد فراتحلیل بررسی رابطه‌ی عوامل سازمانی و ویژگی‌های شخصیتی با رضایت شغلی1383-1390 [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 69-76]
 • عابدی، محمدرضا هنجاریابی فرم کوتاه آزمونتشخیص استعداد در دانش آموزان سالم سوم راهنمایی و اول دبیرستان شهر اصفهان [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 43-53]
 • عابدی، محمدرضا هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]
 • عارفی، مژگان تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور بر تاب‌آوری و تنظیم هیجانی دختران دارای شکست عاطفی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-68]
 • عارفیان، محسن مقایسه حافظه رویدادی و معنایی در حافظان قرآن کریم و غیر حافظان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 55-62]
 • عارف نژاد، محسن بررسی اثر سرمایه‌های روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه سازمان صنایع ومعادن استان اصفهان) [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 53-63]
 • عاقلی، مریم فراتحلیل بررسی رابطه‌ی عوامل سازمانی و ویژگی‌های شخصیتی با رضایت شغلی1383-1390 [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 69-76]
 • عالیان، پیام رابطه سلامت روان و کیفیت خواب در بین کارکنان سازمان آتش نشانی استان گیلان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 33-40]
 • عالیپور، سیروس بررسی نقش تنظیم التزام راهبردی به عنوان یک راهبرد ارتقای خود در حافظه فعال [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-18]
 • عباسی، ارسلان تحلیل ساختاری روابط نشاط ذهنی و درگیری تحصیلی با میانجیگری نگرش نسبت به مدرسه و ادراک حمایت اجتماعی معلم [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 1-15]
 • عباسی، روح اله بررسی نقش صفات شخصیت، تعهد و اعتماد سازمانی در رفتار شهروندی سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 29-38]
 • عباسی، نیما ارائه یک مدل مفهومی جهت سنجش میزان تاثیر استرس های شغلی بر شرایط روانی کارمندان بانک با استفاده از MADM و رگرسیون [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 19-30]
 • عباس پور، عباس بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر خلاقیت کارکنان شرکت ملّی گاز ایران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-34]
 • عباس پور، عباس رابطه بین رفتاراتلاف اجتماعی و ابعاد شخصیتی در بین مدیران و کارکنان شرکت هفت الماس و استیل البرز در شهر تهران [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 9-17]
 • عبدی، صفر اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر باورهای غیرمنطقی و سرسختی روانشناختی دانش آموزان استعدادهای درخشان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 9-20]
 • عبداللهی، الهام پیش بینی نگرش‌های مربوط به خیانت بر اساس ملاک‌های انتخاب همسر و نگرش مربوط به عشق [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 25-33]
 • عبدالملکی، آرزو اثربخشی شناخت درمانی با تکیه بر فراخوانی افکار و مفروضه ها بر افزایش سرسختی روانشناختی دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 55-65]
 • عبداله زاده، افسر بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی و باورهای غیرمنطقی در بین مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان بوکان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 57-64]
 • عبدی زرین، سهراب هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]
 • عیدی بایگی، مجید اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر کاهش استرس شغلی و ابعاد آن در کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 83-90]
 • عراقی، یحیی اثر بخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد برکاهش ناگویی هیجانی و ناامیدی زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 83-97]
 • عرب‌سالاری، زهرا پیش‌بینی اضطراب بر اساس طرحواره‌ها و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 43-54]
 • عریضی، حمیدرضا بررسی رابطه میان ارزش های کاری با دلبستگی شغلی و ذلبستگی کاری د رکارکنان پالایشگاه نفت لصفهان [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 31-41]
 • عریضی، حمیدرضا مقایسه ارزش‌های کارکنان شرکت های خصوصی و دولتی وزارت نفت در شهر اصفهان [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 57-69]
 • عریضی، حمیدرضا اعتبار همزمان پرسشنامه های تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) و بالفور و وکسلر(1996) و بررسی رابطه تعهد سازمانی با سلامت روان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 87-94]
 • عریضی، حمیدرضا ارتباط مولفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 9-15]
 • عروتی‌موفق، لیلا پیش‌بینی رضایت‌زناشویی و تاب‌آوری بر اساس سبک دلبستگی در دانشجویان متأهل [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 71-81]
 • عزیزی، معصومه پیش بینی خود گردانی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس خودپنداره(مثبت و منفی) و سبک زندگی خانواده [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 41-56]
 • عزیزی تراب، زهرا پیش بینی خود گردانی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس خودپنداره(مثبت و منفی) و سبک زندگی خانواده [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 41-56]
 • عسکری، زهرا اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت جنسی افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-74]
 • عسکری، فاطمه بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تمایز یافتگی خود(DSI-R) [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 9-22]
 • عسکری نوغانی مقدم، هدیه اثربخشی برنامه درمانی نوروفیدبک بر کاهش مشکلات توجه و مشکلات رفتاری برون زای کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 83-95]
 • عسگری، طاهره تجارب تجزیه‌ای و خلاقیت در دانشجویان دارای علائم هیپومانی و اسکیزوتایپی بالا [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 33-45]
 • عسگری، محمد اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر مفروضه ها بر نگرش به بی معنایی زندگی و سرسختی روان شناختی زنان سرپرست خانوار [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 17-27]
 • عسگریان، مصطفی بررسی رابطه بین جوسازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه دبیران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 65-74]
 • عشایری، حسن تاثیر قصه‌گویی دیالوگی بر مهارت‌های ارتباطی و عزت نفس کودکان دارای افت عملکرد تحصیلی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 101-113]
 • عظیمی، عاطفه اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی برتنظیم هیجانی برسبک‌های مقابله با استرس [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 17-23]
 • عظیمی، مرتضی مقایسه خودکارآمدی، امید، رضایت از زندگی و استرس شغلی در شرکت‌های خصوصی و دولتی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 95-106]
 • عکاشه، گودرز اثربخشی درمان شناختی مبتنی برذهن آگاهی برکاهش خشم،اضطراب و افسردگی زنان زندانی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 63-73]
 • علی اکبری معلم، رضا راهبردهای مقابله و سبک های اسناد با افسردگی در کارفرمایان: نقش تعدیل کنندگی جنس [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 97-105]
 • علائی، شاپور عوامل روانشناختی موثربرتوسعه پایدار [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 51-58]
 • علی بیکی، علیرضا پیش بینی مسئولیت پذیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ سال شهر گرمسار بر اساس خودپنداره رفتاری و عواطف مثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 33-44]
 • علی پور، احمد بررسی تاثیر کاربرد شیوه‌های تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی الکتریکی شمال شهر تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 23-33]
 • علیخانی، مصطفی رابطه تاب‌آوری و سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی در معلمین زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 35-44]
 • علیدادی، علی رابطه سرمایه اجتماعی با اضطراب و افسردگی پرستاران بیمارستانهای تابعه علوم پزشکی زاهدان [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 27-36]
 • علی کرمی، کریم بررسی رابطه جوسازمانی دانشگاه بر عملکردمدرسان دانشگاه های آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 33-44]
 • علمی مهر، فرشید بررسی تاثیر بیوریتم بر حوادث کاری (مطالعه موردی شرکت توزیع برق خراسان شمالی) [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 9-20]
 • علمی مهر، فرشید مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 71-80]
 • علمی مهر، فرشید مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 43-52]
 • علمی مهر، مرجان مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 71-80]
 • علمی مهر، مرجان مقایسه حمایت اجتماعی و باورهای غیرمنطقی درحوادث کاری شرکت توزیع برق خراسان شمالی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 43-52]
 • علیوندی وفا، مرضیه اثربخشی گروه درمانی رفتاری–ارتباطی بر شادمانی زناشویی و خودگویی های مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 119-133]
 • عمادی، شایا پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس تاب آوری و راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 73-86]
 • عواطفی منفرد، احسان رابطه مؤلفه‌های سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 63-73]
 • عونی، الهام ارتباط بین پنج عامل اصلی شخصیت و فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 33-42]

غ

 • غضنفری، احمد مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی بر استرس ادراک شده بیماران مبتلا به میگرن [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 27-38]
 • غضنفری، احمد اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر باورهای غیرمنطقی و سرسختی روانشناختی دانش آموزان استعدادهای درخشان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 9-20]
 • غضنفری، احمد اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 89-100]
 • غضنفری، احمد اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بهزیستی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان با عمکلرد تحصیلی پایین [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-91]
 • غضنفری، احمد اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری بر سازگاری اجتماعی و تاب آوری تحصیلی دانشجویان دختر شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های دولتی شهرستان شهرکرد [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 165-176]
 • غفاری نژاد، محمد بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سازگاری روانی اجتماعی، هورمون کورتیزول و تنظیم شناختی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 93-108]
 • غفوریان، هما رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 89-99]
 • غفوریان، هما بررسی رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 32-47]
 • غلامی، سمیه الگوی تحلیل مسیر روابط بین انگیزه حرفه گزینی، جهت گیری هدف شغلی، تعهد شغلی با رضایت شغلی معلمان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 21-35]
 • غلامی، شهرام بررسی هوش سازمانی و مولفه‌های آن در وزارت ورزش و جوانان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 33-50]
 • غلامی، شهرام اثرات نیمرخ هوشی، نیمرخ شخصیتی و نیمرخ خلاقیت بر مهارت های مدیران آموزشی دانشگاه سماء [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 59-70]
 • غلامی، شهرام رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 89-99]
 • غلامی باکر، نیکتا تأثیر زوج درمانی طرحواره محور بربهبود عملکرد زوجین در فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 83-93]
 • غلامی باکر، نیکتا ساخت و اعتباریابی آزمون سنجش اضطراب بر اساس رویکرد روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 79-86]
 • غلامزاده جفره، مریم اثربخشی درمان راه حل مدار و هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی زوجین با نگرش به خیانت زناشویی [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 17-35]
 • غلام زاده جفره، مریم مقایسه‌ اثربخشی درمان راه‌حل مدار و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی زنان خانه‌دار [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 39-53]

ف

 • فاطمی نسب، زینب السادات روابط ساختاری تفکر انتقادی و خلاقیت با انگیزه پیشرفت: نقش میانجی خود کنترلی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 20-25]
 • فتحی، سروش بررسی بیگانگی شغلی در نظام اداری ایران (موردِ پژوهش: کارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار) [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 9-22]
 • فخاری نژاد، سامیه مقایسه اثربخشی آموزش یوگا با آموزش تنظیم هیجان بر مدیریت خود وحافظه فعال [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 81-95]
 • فخری، محمدکاظم اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تحمل پریشانی ، سیستم مغزی رفتار و کنش‌های اجرایی در افراد مبتلا به ام‌اس در مازندران [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 69-79]
 • فداکار داورانی، فهیمه اثربخشی درمان مرور زندگی با منظر سهم‌گذاری بر بهبود عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زنان باردار در بحران زلزله کرمانشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 39-50]
 • فرازمند، مهرانگیز تاثیر آموزش تنظیم شناختی هیجان بر رابطه والد-فرزندی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 93-104]
 • فراست، هادی هنجاریابی فرم مشاغل سیاهه کروی فردی: مطالعه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]
 • فرح بخش، کیومرث تعیین سهم تعارض زناشویی، خود متمایزسازی، استرس شغلی و منبع کنترل در پیش‌بینی فرسودگی شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 9-23]
 • فرخی، حسین اثربخشی مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارت‌های اجتماعی بر نشانه‌های اختلال سلوک در کودکان [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 9-22]
 • فرخی، حسین بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی مقیاس سندرم شناختی-توجهی (CAS-1) [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 9-15]
 • فرخی، حسین بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی پرسشنامه‌ی افکار اضطرابی (AnTI)، کنترل افکار (TCQ) و سیاهه سرکوب خرس سفید (WBSI) در جمعیت بالینی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 19-31]
 • فرخی، نورعلی اثربخشی آموزش مبتنی بر تئوری انتخاب بر تاب‌آوری تحصیلی و نشاط ذهنی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 27-39]
 • فردوسی بور، عاطفه مقایسه اثربخشی نقاشی درمانی و قصه درمانی بر کاهش نشانه‌های اختلال اضطراب جدایی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 135-149]
 • فرهادی، هادی اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلر-درایکورس بر مهارت‌های عصب روان‌شناختی و رفتار اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-13]
 • فرهادی، ‌هادی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر مهارت‌های ارتباطی و اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 87-98]
 • فرهنگی، عبدالحسن اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک‌های ارتباطی و رضایت زناشویی زوجین [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 59-72]
 • فیروزی، محمدرضا شیوع سندرم دلزدگی شغلی در کارکنان مراکز مشاوره آموزش و پرورش [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 70-78]
 • فقیهی، علیرضا رابطه بین میزان هوش سازمانی و فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 71-85]
 • فلاحی، معصومه پیش‌بینی بیماری‌های جسمی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت براساس کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 41-47]
 • فلاحی، معصومه رابطه بین کنترل شغلی و استرس شغلی با تعداد، شدت، فراوانی بیماری‌های جسمی در کارکنان صنایع شیمیایی فارس [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 91-99]
 • فلاحی، معصومه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی با رضایت شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 59-71]
 • فلاحی، معصومه پیش‌بینی بیماری‌های جسمی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت براساس کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 55-62]
 • فلاح چای، سید رضا مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در زوجین هردوشاغل و یکی شاغل [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 19-27]
 • فلاح زاده، هاجر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده،سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری و گرایش‌های شغلی دربین اساتیددانشگاه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 53-61]
 • فلامرضی، آمنه بررسی رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی کارکنان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 32-47]
 • فهامی، منیژه بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی در بین اعضای هیئت علمی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 41-49]

ق

 • قادری، سیدجمیل بررسی رابطه جوسازمانی دانشگاه بر عملکردمدرسان دانشگاه های آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 33-44]
 • قاسمی، حامد فراتحلیل بررسی رابطه‌ی عوامل سازمانی و ویژگی‌های شخصیتی با رضایت شغلی1383-1390 [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 69-76]
 • قاسمی، زهرا اثربخشی بسته روان‌شناختی انتظارمحور مبتنی بر آموزه‌های مهدویت بر سبک‌های هویتی و اهمال‌کاری دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 1-17]
 • قاسمی، نوشاد مقایسه میزان استرس وصور از بدن خود در بین افراد بین 20 تا 30 ساله دارای سابقه عمل جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر اهواز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 75-84]
 • قاسمزاده، رامین پیش بینی بدتنظیمی هیجانی در افراد دارای نشانه های مرزی براساس عامل های پنجگانه شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 45-54]
 • قاسمی نیایی، فاطمه پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تحریف‌های شناختی و الگوهای ارتباطی در معلمان زن متأهل مقطع ابتدایی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 25-34]
 • قانع فتمه سری، زینب بررسی اثربخشی مشاوره چندوجهی لازاروس بر راهبردهای مقابله‌ای دختران دبیرستانی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 53-62]
 • قدرتی، مهدی بررسی خلاقیت دانش آمزان دختر تیزهوش مدارس استعدادهای درخشان، غیر انتفاعی و دولتی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 31-40]
 • قدسی، احمد اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر پیشگیری اولیه از اعتیاد در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 1-15]
 • قربانی، نیما رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان شناختی، خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، شفقت خود، خودمهارگری و شاخص های سلامت روان با عملکرد شغلی معلمان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 9-20]
 • قره باغی، فاطمه طرحواره‌های ناسازگار اولیه، باورهای غیرمنطقی در مورد رابطه و بی ثباتی ازدواج [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 67-77]
 • قشلاقی، سعیده اثربخشی گروه درمانی رفتاری–ارتباطی بر شادمانی زناشویی و خودگویی های مثبت زنان دارای تجربه دلزدگی زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 119-133]
 • قلی زاده، زلیخا پیش بینی تصمیم گیری همکارانه با استفاده از حافظه آینده نگر زمان محوردر بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 63-73]
 • قلی زاده، زلیخا اثربخشی نوروفیدبک بر حافظه در دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 51-58]
 • قماشچی، فردوس بررسی رابطه خلاقیت مدیران با یادگیری سازمانی پرسنل کارخانه های غیر دولتی شهرستان گرمسار [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 9-16]
 • قمری، محمد اثر بخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد برکاهش ناگویی هیجانی و ناامیدی زوجین متقاضی طلاق [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 83-97]
 • قوچانی، فرخ بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و میزان فشار روانی منفی (مورد مطالعه: سازمان کار و امور اجتماعی استان قم) [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 77-86]

ک

 • کابلی، زهرا پیش‌بینی طلاق عاطفی براساس کیفیت عشق و رضایت جنسی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 39-53]
 • کاظمی، سلطانعلی بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی با رضایت شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 59-71]
 • کاظمی، ناهید رابطه سامانه فعال‌سازی رفتاری و سامانه مهار مغزی با تکانشگری و رفتارهای جنسی پر خطر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 9-21]
 • کاظمیان، سمیه نقش پیش‌بینی‌کنندگی عوامل حمایت کننده فردی در سازگاری دانش آموزان نابینا [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 53-61]
 • کاظمیان، سمیه اثربخشی درمان مرور زندگی با منظر سهم‌گذاری بر بهبود عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زنان باردار در بحران زلزله کرمانشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 39-50]
 • کاظمی حقیقی، ناصرالدین اثر بخشی مدل آموزشی تنظیم هیجان ها برکاهش اختلالات رفتاری کودکان [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 67-79]
 • کافی زارع، محمد بررسی هوش سازمانی و مولفه‌های آن در وزارت ورزش و جوانان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 33-50]
 • کافی‌نیا، فاطمه اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر مهارت‌های ارتباطی و اعتیاد به اینترنت دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 87-98]
 • کاکابرایی، کیوان مقایسه اثربخشی روان‌درمانگری شناختی رفتاری جنسی با روان‌درمانگری مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 9-26]
 • کاکابرایی، کیوان اثربخشی روان‌درمانگری شناختی رفتاری جنسی بر عملکرد جنسی، باورهای ناکارآمد، دانش و اعتماد به-نفس جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 9-27]
 • کاکابرایی، کیوان همه‌گیرشناسی اختلالات روان‌پزشکی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 9-26]
 • کاکابرایی، کیوان رابطه استیگما با رضایت از زندگی و عاطفه مثبت/منفی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 79-91]
 • کامکار، منوچهر رابطه ابعاد نوروتیک سازمان از دیدگاه کارکنان با سلامت روانی آنها [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 53-63]
 • کامکاری، کامبیز بررسی هوش سازمانی و مولفه‌های آن در وزارت ورزش و جوانان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 33-50]
 • کامکاری، کامبیز اثرات نیمرخ هوشی، نیمرخ شخصیتی و نیمرخ خلاقیت بر مهارت های مدیران آموزشی دانشگاه سماء [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 59-70]
 • کامکاری، کامبیز سنجش روان شناختی وضعیت کارکنان نخبه با تاکید بر سازه های هوش، خلاقیت، ویژگی های شخصیتی،علایق و توقعات شغلی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 45-58]
 • کیانیان، الهام مقایسه سلامت عمومی، جسمانی- روانی و اجتماعی دو گروه دانشجویان دختر و پسر باهوش و عادی [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 35-45]
 • کاوسی، بهاره بررسی معناداری زندگی و شیوه‌هایفرزندپروری مادران و رابطه آن با مشکلات رفتاری (نافرمانی) کودکان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 75-85]
 • کبیری قمی، نعیمه اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنای مایکل فری بر تنظیم شناختی هیجان و کاهش اضطراب دختران افسرده [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 37-48]
 • کرد، بهمن رابطۀ سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی با داشتن افکار خودکشی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 13-24]
 • کرد، بهمن بررسی رابطه ی بین رفتارهای پرخطر و فضای مجازی با کیفیت زندگی [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 107-119]
 • کرمی، ابوالفضل بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دوشغله شرکت های شهر بوشهر [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 65-73]
 • کرمی، جهانگیر نقش میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 69-80]
 • کریمی، بهاءالدین بررسی رابطه متغیرهای ابعاد هشتگانه جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 17-30]
 • کریمی، پروانه نقش میانجی‌گری توانمندسازی روانشناختی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 69-80]
 • کریمی، فریبا روابط ساده و چندگانه بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 65-76]
 • کریمایی، میترا مقایسه اثربخشی نقاشی درمانی و قصه درمانی بر کاهش نشانه‌های اختلال اضطراب جدایی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 135-149]
 • کریمی اراضی، زهرا رابطه معنویت در کار و تعهد سازمانی به عنوان نگرش شغلی در دانشگاه [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 51-58]
 • کلهر، اکرم اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر نگرش‌های ناکارآمد و فرسودگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-61]
 • کمایی، فرشته بررسی رابطه کژکاری جنسی در زنان متاهل با دلزدگی زناشویی آنها [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 13-20]
 • کیمیایی، سید علی بررسی اثربخشی رویکرد تجربه نگر ستیر بر بهبود الگوی ارتباطی و خود تمایزیافتگی زنان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 33-44]
 • کمالی، محمود اثربخشی آموزش نظریه حل مسأله ابداعی (TRIZ) بر خلاقیت، نوآوری و تفکر علمی اعضای هیات‌علمی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 87-100]
 • کمالی ایگلی، سمیه تبیین پرخاشگری براساس راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در دختران نوجوان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-11]
 • کمیجانی، لیلا تاثیر موسیقی بر کاهش حملات بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 1-9]
 • کیهان، فیروزه اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی سالمندان ساکن در سراهای سالمندان مناطق 1 و 2 شهر تهران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 77-88]
 • کهرازئی، فرهاد اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی درد در بیماران دچار تالاسمی نوع ماژور [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-68]

گ

 • گیاهپور، هادی بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت روان دانشجو معلمان و معلمان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 53-60]
 • گرجی، محمدباقر مطالعه تطبیقی رابطه استراتژی‌های حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بخش دولتی و خصوصی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 75-89]
 • گرجی، محمدباقر بررسی مقایسه ای وضعیت کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 33-41]
 • گرجی، محمدباقر بررسی وضعیت تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی، غیبت و تاخیر، ترک خدمت و عملکرد کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 75-83]
 • گل پرور، محسن رابطه سبک‌های رهبری اخلاقی، حمایتی و ستمگرانه با تفکر سیستمی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 47-58]
 • گل پرور، محسن الگوی ساختاریقرارداد روانی، عدالت سازمانی، رهبری اخلاقی، مبادله رهبر-عضو و حمایت سازمانی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 21-32]
 • گل پرور، محسن نقش تعدیل گرتعارض با سرپرستو همکاران و سبک های مدیریت تعارض در پیوند میان استرس و فرسودگی با رفتارهای انحرافی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 59-73]
 • گل پرور، محسن اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر مشکلات بین فردی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسیتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 49-59]
 • گل پرور، محسن مقایسه اثر‌بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و زوج درمانی هیجان مدار-فراشناختی بر کنترل رفتار خانواده و صمیمیت زناشویی زوج‌های دارای فرزند بیش‌فعال [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 129-146]
 • گل شیرازی، نفیسه تحلیل رابطه بین مؤلفه‌های روابط انسانی با رضایت شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی: تبیین نقش تعدیل کنندگی سن و جنس [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 21-32]
 • گل شیرازی، نفیسه ارتباط بین سبک های دلبستگی با ادراک از عدالت توزیعی، رویه ای و تعاولی در بین کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 95-104]
 • گنجی، حمزه مقایسه سهم هوش شناختی، خلاقیت و هوش هیجانی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 17-29]
 • گنجی، حمزۀ الگوی ساختاری جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، سبک هویت، درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 111-124]
 • گودرزی، کورش اثربخشی شناخت درمانی با تکیه بر فراخوانی افکار و مفروضه ها بر افزایش سرسختی روانشناختی دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 55-65]
 • گودرزی، محمود تحلیل ساختاری روابط نشاط ذهنی و درگیری تحصیلی با میانجیگری نگرش نسبت به مدرسه و ادراک حمایت اجتماعی معلم [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 1-15]
 • گودرزی، مسعود رابطه معنویت در کار و تعهد سازمانی به عنوان نگرش شغلی در دانشگاه [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 51-58]
 • گودینی، فاطمه بررسی رابطه بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با سلامت روان کارکنان شرکت ایدکوپرس [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]

ل

 • لعلی، مهسا تاثیر قصه‌گویی دیالوگی بر مهارت‌های ارتباطی و عزت نفس کودکان دارای افت عملکرد تحصیلی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 101-113]
 • لندران اصفهانی، سعید بررسی جایگاه زنان در تصمیم گیری مشارکتی از دیدگاه مدیران در سازمان‌های دولتی استان اصفهان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 19-32]
 • لندران اصفهانی، سعید بررسی مشکلات و موانع تصمیم گیری ازدیدگاه مدیران سازمانهای دولتی استان اصفهان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 49-63]
 • لورک آقا، زهره بررسی رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تنظیم هیجان با رضایتمندی خانواده در بین کارکنان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 21-31]

م

 • مبینی، داود بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر ارتقاء خلاقیت مهندسین باتوجه به سنخ شخصیتی آنان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 49-56]
 • متحسن، مریم رابطه بین کاربرد تصمیم گیری گروهی با تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 85-93]
 • متشرعی، محمدحسین آزمون پایایی و روایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده کارلسون و کاکمار و ویلیامز (2000) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 65-73]
 • مجتبایی، مینا مقایسه اثربخشی آموزش یوگا با آموزش تنظیم هیجان بر مدیریت خود وحافظه فعال [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 81-95]
 • محبی، زینب رابطه استیگما با رضایت از زندگی و عاطفه مثبت/منفی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 79-91]
 • محبوبی، طاهر بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی و باورهای غیرمنطقی در بین مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان بوکان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 57-64]
 • محبوبی، طاهر بررسی رابطه جوسازمانی دانشگاه بر عملکردمدرسان دانشگاه های آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 33-44]
 • محبوبی، طاهر بررسی رابطه متغیرهای ابعاد هشتگانه جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 17-30]
 • محبوبی، کمال بررسی رابطه بین خودشفقت‌ورزی و جهت‌گیری اهداف پیشرفت بااسترس ادراک شده تحصیلی در دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان بوکان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-18]
 • محبوبی، کمال بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با تفکر انتقادی و باورهای غیرمنطقی در بین مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان بوکان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 57-64]
 • محبوبی، هژار بررسی رابطه بین خودشفقت‌ورزی و جهت‌گیری اهداف پیشرفت بااسترس ادراک شده تحصیلی در دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان بوکان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 9-18]
 • محدث، نسرین اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر دارای اختلال سلوک [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 57-69]
 • محزونیه، علی بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی در بین اعضای هیئت علمی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 41-49]
 • محققیان، زهرا هنجاریابی فرم کوتاه آزمونتشخیص استعداد در دانش آموزان سالم سوم راهنمایی و اول دبیرستان شهر اصفهان [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 43-53]
 • محمدی، اکبر پیش بینی ابعاد خشونت خانگی براساس راهبردهای مقابله ای و بهزیستی روان شناختی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-64]
 • محمدی، اکبر اثربخشی هنر درمانی برپایه نقاشی بر کاهش افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 43-51]
 • محمدی، اکبر مقایسه بین تأثیر فضاهای باز و بسته محیطی (با تاکید بر مؤلفه‌های هیجانی و شناختی) بر خلاقیت کودکان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 77-86]
 • محمدی، اکبر اثربخشی طرحواره درمانی بر بهزیستی روانشناختی شادکامی، و امید به زندگی سالمندان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 81-89]
 • محمدی، اکبر شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش ورزش و اولویت‌های ورزشی برحسب میزان اثربخشی بر سلامت روان ایثارگران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 43-51]
 • محمدی، اکبر تأثیر زوج درمانی طرحواره محور بربهبود عملکرد زوجین در فرهنگ ایرانی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 83-93]
 • محمدی، اکبر نقش میانجی تاب آوری در ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای کنترل خشم مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 69-81]
 • محمدی، اکبر پیش بینی مسئولیت پذیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ سال شهر گرمسار بر اساس خودپنداره رفتاری و عواطف مثبت و منفی و بهزیستی روانشناختی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 33-44]
 • محمدی، اکرم رابطه بین تحریف‌شناختی و نگرش ناکارآمد با صفات شخصیتی دانشجویان [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 23-32]
 • محمدی، رویا مقایسه پریشانی روان‌شناختی، سرمایه‌های روان‌شناختی و نظم‌جویی هیجانی در بین مادران دارای کودکان مبتلا به سرطان با مادران عادی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 135-147]
 • محمدی، سمیه بررسی اثر سرمایه‌های روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه سازمان صنایع ومعادن استان اصفهان) [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 53-63]
 • محمدی، صدف اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سبک‌های دلبستگی و مکانیزم‌های دفاعی زنان سرپرست خانوار [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 23-35]
 • محمدی، مسعود تاثیر آموزش بر اساس چهارچوب فعالیت‌های متمایز شده آشکار یادگیری( DOLA ) بر پیشرفت تحصیلی درس تفکر و سواد رسانه ای و گرایش به تفکر انتقادی در دانش آموزان پسر پایه دهم [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 121-134]
 • محمدیاری، ساقی مقایسه حافظه شرح‌حال، هویت‌مندی و امنیت‌روانشناختی در دو گروه بیماران MS با افراد عادی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 67-78]
 • محمدی درویش بقال، ناهید بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت روان دانشجو معلمان و معلمان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 53-60]
 • محمدرضایی، علی اثربخشی برنامه آموزش مروج سلامت بر پیشگیری اولیه از اعتیاد در دانش آموزان مقطع متوسطه [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 1-15]
 • محمدزاده، علی رابطه نظم جویی شناختی هیجان با سرزندگی تحصیلی با نقش واسطه ای ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دختر متوسطه ی شهرستان بستان آباد [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 37-49]
 • محمد زاده، علی پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی دانشجویان بر اساس تجارب شبه توهمی و نشخوار فکری افسرده ساز [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 65-72]
 • محمد نظری، علی بررسی رابطه بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با سلامت روان کارکنان شرکت ایدکوپرس [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 9-17]
 • محمد نظری، علی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن با استرس شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 39-49]
 • محمد نظری، علی ارتباط کیفیت زندگی کاری باعملکرد شغلی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 19-27]
 • محمودی، محمد تقی بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی در بین اعضای هیئت علمی [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 41-49]
 • محمودی اشکفتکی، فاطمه اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی با رویکرد شناختی-رفتاری بر سازگاری اجتماعی و تاب آوری تحصیلی دانشجویان دختر شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های دولتی شهرستان شهرکرد [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 165-176]
 • محمودپور، عبدالباسط پیش‌بینی دلزدگی زناشویی براساس تحریف‌های شناختی و الگوهای ارتباطی در معلمان زن متأهل مقطع ابتدایی شهر اصفهان [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 25-34]
 • محمودعلیلو، مجید اثربخشی روان درمانی انتقال محور بر رفتار انتقال متقابل در کار با مراجعان اختلال شخصیت مرزی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]
 • محمودعلیلو، مجید پیش بینی بدتنظیمی هیجانی در افراد دارای نشانه های مرزی براساس عامل های پنجگانه شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 45-54]
 • مرادی، امید تدوین مدل اضطراب امتحان براساس مؤلفه‌های یادگیری خودراهبر و آگاهی فراشناختی با میانجی‌گری راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 61-76]
 • مرادی، روح الله اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی، انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دورة متوسطه دوم شهرستان اصفهان [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 21-32]
 • مرادی، فرشاد بررسی رابطه هوش سازمانی با نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 9-20]
 • مرادی، محبوبه بررسی ویژگی های روانی – اجتماعی مرتبط با رفتار کار آفرینی در زنان کارآفرین [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 21-32]
 • مرادی فیلی، سارا بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی در مشاوران سازمان آموزش و پرورش شهرستان هرسین [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 77-85]
 • میرجعفری، سید احمد رابطه تاب‌آوری و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی شیراز [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 49-63]
 • میرجعفری، سید احمد رابطه مؤلفه‌های سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 63-73]
 • میرزایی، غزل اثربخشی ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 65-77]
 • میرزاحسینی، حسن اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنای مایکل فری بر تنظیم شناختی هیجان و کاهش اضطراب دختران افسرده [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 37-48]
 • میرهاشمی، ماکل ارتباط ویژگی های شغلی و نقش های شغلی با تحلیل رفتگی شغلی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 53-69]
 • میرهاشمی، مالک مقایسه مهارت مهارات های ارتباطی و انگیزه پیشرفت در فراگیران زبان انگلیسی دختر و پسر [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 11-23]
 • میرهاشمی، مالک ارتباط نیاز پیشرفت و عوامل اجتماعی با درگیری شغلی معلمان زن [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 33-47]
 • میرهاشمی، مالک رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی با فرسودگی شغلی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 101-113]
 • میرهاشمی، مالک پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس تاب آوری و راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 73-86]
 • میرهاشمی، مالک مقایسه اثربخشی آموزش یوگا با آموزش تنظیم هیجان بر مدیریت خود وحافظه فعال [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 81-95]
 • میر هاشمی، مالک اثربخشی آموزش سخت رویی برسطح امیدواری دانش آموزان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 75-85]
 • میر هاشمی، مالک رابطه بین سبک های رهبری مدیران با بهزیستی روانی کارکنان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 95-107]
 • مسلمان، مهسا پیش بینی میزان خودکارآمدی بر اساس مولفه های تنظیم شناختی هیجان در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 75-85]
 • مسلمان، مهسا پیش بینی تصمیم گیری همکارانه با استفاده از حافظه آینده نگر زمان محوردر بین دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 95-1394 [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 63-73]
 • مسلمان، مهسا مقایسه میزان مولفه های نگرش های مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 61-72]
 • مصاحبی، محمدرضا نقش تعدیل گرتعارض با سرپرستو همکاران و سبک های مدیریت تعارض در پیوند میان استرس و فرسودگی با رفتارهای انحرافی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 59-73]
 • مصطفی پور، وحید اثربخشی مداخله مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارت‌های اجتماعی بر نشانه‌های اختلال سلوک در کودکان [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 9-22]
 • مصطفی پور، وحید بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی فرم فارسی پرسشنامه‌ی افکار اضطرابی (AnTI)، کنترل افکار (TCQ) و سیاهه سرکوب خرس سفید (WBSI) در جمعیت بالینی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 19-31]
 • مصطفوی راد، فرشته پیش بینی سلامت روان با بررسی متغیرهای عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 75-87]
 • مصطفوی راد، فرشته رابطه آلودگی صوتی با شیوع آسیب های روانی و سانحه پذیری در یک واحدهای صنعتی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 31-44]
 • مصوری منش، اکرم اثربخشی آموزش نظریه حل مسأله ابداعی (TRIZ) بر خلاقیت، نوآوری و تفکر علمی اعضای هیات‌علمی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 87-100]
 • معادی، مژگان الگوی پیش بینی اضطراب اجتماعی در جمعیت بالینی: نقش مؤلفه های باورهای فراشناختی (توانایی شناختی، فراباورهای منفی وکنترل ذهنی) [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 9-16]
 • معاضدیان، آمنه اثربخشی آموزش سخت رویی برسطح امیدواری دانش آموزان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 75-85]
 • معتمدی، عبدالله رابطه شکست عاطفی، سبک‌های دفاعی و اختلال ناگویی هیجانی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 73-82]
 • معنوی پور، داود روایتی درمانی از آسیب تا درمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-15]
 • معنوی پور، داود مقایسه حافظه شرح‌حال، هویت‌مندی و امنیت‌روانشناختی در دو گروه بیماران MS با افراد عادی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 67-78]
 • معنوی پور، داود مقایسه حافظه شرح حال، بهوشیاری و نشخوار فکری دردوگروه بیماران باافراد عادی MS [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 41-52]
 • معنوی پور، داود تاثیر موسیقی بر کاهش حملات بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 1-9]
 • معنوی پور، داود هنجاریابی پرسشنامه سنجش روابط متقابل [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-11]
 • معنوی پور، داود بررسی مکانیسم های دفاعی زنان مبتلا به کژکاری جنسی و مقایسه آن با زنان عادی [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 33-43]
 • معنوی پور، داود بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تمایز یافتگی خود(DSI-R) [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 9-22]
 • معنوی پور، داود بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه بهوشیاری [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 49-56]
 • معنوی پور، داود مقایسه بازشناسی حالات چهره ای هیجان در اختلالات خلقی و اضطرابی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 29-37]
 • معنوی پور، داود بررسی ویژگی‌های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا (CPI) در کارکنان پالایشگاه نفت شهرآبادان [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 61-70]
 • معنوی پور، داود رابطه هوش سازمانی و عملکرد مدیران [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 89-99]
 • معنوی پور، داود بررسی رابطه خلاقیت مدیران با یادگیری سازمانی پرسنل کارخانه های غیر دولتی شهرستان گرمسار [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 9-16]
 • معنوی پور، داود اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری بر تاب آوری،تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی مردان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 55-67]
 • معنوی پور، داود بررسی رابطه عامل های همدلی خود با شفقت خود [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 41-46]
 • معنوی پور، داود اثر بخشی مدل آموزشی تنظیم هیجان ها برکاهش اختلالات رفتاری کودکان [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 67-79]
 • معنوی پور، داود مقایسه ساختاری و عملکردی مغز در سه گروه افراد با سطوح مختلف خلاقیت [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 19-26]
 • معنوی پور، داوود تاثیر آموزش بهوشیاری بر ارتقاء امید و شادکامی زنان نابارور [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 9-22]
 • معنوی پور، داوود ساخت و اعتباریابی آزمون سنجش اضطراب بر اساس رویکرد روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 79-86]
 • مقدم، هدی رابطه سامانه فعال‌سازی رفتاری و سامانه مهار مغزی با تکانشگری و رفتارهای جنسی پر خطر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 9-21]
 • مقصودی، زهره ارتباط نیاز پیشرفت و عوامل اجتماعی با درگیری شغلی معلمان زن [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 33-47]
 • مقیمی، پونه روایتی درمانی از آسیب تا درمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 9-15]
 • میکاییلی، نیلوفر پیش بینی فرسودگی شغلی براساس کمال گرایی و رفتار تیپ A در کارکنان آتش نشانی خرم آباد [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 45-52]
 • ملایی زرندی، حمید تاثیر معنویت درمانی بر کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 79-90]
 • ملایی گنبدی، گلناز مقایسه میزان استرس وصور از بدن خود در بین افراد بین 20 تا 30 ساله دارای سابقه عمل جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر اهواز [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 75-84]
 • ملائیان، صدیقه بررسی رابطه میزان برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگی های سازمان های یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این شرکت [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 77-88]
 • ملکی، رضا رابطه سبک‌های رهبری و سبک های پیروی با ترس از ارزیابی فراشناختی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 87-97]
 • ملکی، رضا روابط بین سبک های حل تعارض و رغبت های شغلی شخصیتی با همدلی در دانشجویان [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 65-73]
 • مینایی، امیرحسین بررسی عوامل روان شناختی موثر بر دیدگاه متخصصان کشاورزی استان سمنان درباره کشاورزی پایدار [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 57-63]
 • منشئی، غلامرضا تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور بر تاب‌آوری و تنظیم هیجانی دختران دارای شکست عاطفی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-68]
 • منصوری، محمد علی بررسی تاثیر کاربرد شیوه‌های تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی الکتریکی شمال شهر تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 23-33]
 • منصوری فر، محسن اثربخشی آموزش برنامه مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان شاغل [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 43-52]
 • منظری توکلی، حمدالله مقایسه مؤلفه‌هایکنش‌های اجراییبرنامه ریزی- سازماندهی آزمون برج لندن در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص با همتایان بهنجار [دوره 8، شماره 28، 1396، صفحه 75-84]
 • منظری توکلی، حمداله بررسی نقش مؤلفه‌های روان‌شناختی و سبک‌شناختی (FD/FI) در فرآیند عملکرد ریاضی دانش‌آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر مشهد [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 49-58]
 • منظری توکلی، حمد اله بررسی نقش عملکردهای شناختی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان بر اساس طبقه بندی اصلاح شده بلوم [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 29-39]
 • منظری توکلی، حمد اله تحول باورهای کاذب بر اساس مدل ساختاری کنش های اجرای بازداری پاسخ، حافظه فعال، برنامه ریزی-سازماندهی و انعطاف پذیری ذهنی در کودکان 7 تا 12 سال [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 39-52]
 • منفردنیا، اشرف اثربخشی آرام‌سازی عضلانی همراه تصویرسازی ذهنی بر استرس ادراک شده و تاب‌آوری زنان باردار با تمایل به زایمان طبیعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • منفردنیا، اشرف اثربخشی آرام‌سازی عضلانی همراه تصویرسازی ذهنی بر استرس ادراک شده و تاب‌آوری زنان باردار با تمایل به زایمان طبیعی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 1-11]
 • مهداد، علی رابطۀ تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی با عملکرد وظیفه اعضای هیأت علمی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 9-19]
 • مهداد، علی رابطه مؤلفه‌های سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 63-73]
 • مهدیان، حسین اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی، آموزش حرکات ایروبیک و آموزش همزمان بر حافظه فعال کلامی دانش آموزان با ناتوانی ویژه یادگیری نوشتن [دوره 12، شماره 45، 1400، صفحه 53-66]
 • مهدی پور بازکیایی، مونا بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با سازگاری در خانه [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 21-31]
 • مهدیخانی، ملیحه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تحمل پریشانی ، سیستم مغزی رفتار و کنش‌های اجرایی در افراد مبتلا به ام‌اس در مازندران [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 69-79]
 • مهدیزادگان، ایران رابطۀ تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی با عملکرد وظیفه اعضای هیأت علمی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 9-19]
 • مهدیه نجف آبادی، امین بررسی رابطه استرس شغلی، کیفیت زندگی کاری و تنظیم هیجان با رضایتمندی خانواده در بین کارکنان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 21-31]
 • مهری، یدالله رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روان شناختی، خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، شفقت خود، خودمهارگری و شاخص های سلامت روان با عملکرد شغلی معلمان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 9-20]
 • مهرابی، حسینعلی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر اجتناب تجربه‌ای و تعارض کار-خانواده کارمندان دارای فرسودگی شغلی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 57-70]
 • مهرابی رزوه، فاطمه بررسی تاثیر مشاوره شغلی بر تغییر نگرش و افزایش رفتار کارآفرینانه و اشتغال زایی دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 87-95]
 • مهربان، جواد بررسی تاثیر استفاده از چند رسانه ای آموزشی طراحی شده براساس اصول بارشناختی بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست شناسی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 61-68]
 • موری نجف آبادی، ندا رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خوشنودی شغلی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 55-64]
 • موسوی، علی محمّد ارتباط بین پنج عامل اصلی شخصیت و فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 33-42]
 • موسوی پور، سعید رابطه بین میزان هوش سازمانی و فرسودگی شغلی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 71-85]
 • موسوی نسب، سیدمحمدحسین مقایسه حافظه رویدادی و معنایی در حافظان قرآن کریم و غیر حافظان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 55-62]
 • مومنی، خدامراد رابطه استیگما با رضایت از زندگی و عاطفه مثبت/منفی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 79-91]

ن

 • نادی، محمدعلی ارتباط بین سبک های دلبستگی با ادراک از عدالت توزیعی، رویه ای و تعاولی در بین کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 95-104]
 • نادی، محمد علی روابط ساده و چندگانه بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 65-76]
 • نادی، محمد علی تحلیل رابطه بین مؤلفه‌های روابط انسانی با رضایت شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی: تبیین نقش تعدیل کنندگی سن و جنس [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 21-32]
 • نیازآذری، کیومرث بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و رهبری مراوده ای بر وجدان کاری دبیران [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 57-69]
 • ناصحی، بتول تحلیل رابطه بین مؤلفه‌های روابط انسانی با رضایت شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی: تبیین نقش تعدیل کنندگی سن و جنس [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 21-32]
 • ناصری، ابوذر نقش حالت‌های فراشناختی در پیش بینی اضطراب ریاضی دانش آموزان [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-11]
 • ناظم، فتاح ارتباط کارآفرینی و تعهد سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 7-17]
 • نجاتی، وحید آزمون استدلال انتزاعی پارس: طراحی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 41-50]
 • نجفی، سکینه بررسی بیگانگی شغلی در نظام اداری ایران (موردِ پژوهش: کارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار) [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 9-22]
 • نجف زاده اوجقاز، گیتی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با بهزیستی روانی کارکنان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 95-107]
 • نجفی زند، جعفر مقایسه سهم هوش شناختی، خلاقیت و هوش هیجانی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 17-29]
 • نریمانی، محمد پیش بینی فرسودگی شغلی براساس کمال گرایی و رفتار تیپ A در کارکنان آتش نشانی خرم آباد [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 45-52]
 • نیسی، عبدالکاظم آزمون پایایی و روایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده کارلسون و کاکمار و ویلیامز (2000) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 65-73]
 • نیسی، عبدالکاظم ارتباط ابعاد مهم کنترل شغلی با التزام کاری کارکنان پالایشگاه آبادان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 73-84]
 • نصر اصفهانی، علی شناسایی، رتبه بندی و طبقه بندی عوامل موثر بر شادی کارکنان به وسیله مدل کانو [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 59-68]
 • نصر اصفهانی، علی بررسی اثر سرمایه‌های روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه سازمان صنایع ومعادن استان اصفهان) [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 53-63]
 • نصرزاده، زهرا پیش بینی خرسندی زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود و صمیمیت زوجین در دانشجویان متاهل [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 47-55]
 • نظامیوند چگینی، سمیرا اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر شناخت درمانی به روش مایکل فری بر افسردگی، احساس تنهایی و شادکامی زنان مطلقه [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 15-30]
 • نظری، گوهر بررسی روابط سبک های پنج گانه حل تعارض با عملکرد شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 35-41]
 • نظری باغنی، زهرا اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر بهزیستی ذهنی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • نعامی، عبدالزهرا بررسی روابط سبک های پنج گانه حل تعارض با عملکرد شغلی کارکنان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 35-41]
 • نعامی، عبدالزهرا ارتباط ابعاد مهم کنترل شغلی با التزام کاری کارکنان پالایشگاه آبادان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 73-84]
 • نعیمی، گیتا ارتباط کیفیت زندگی کاری باعملکرد شغلی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 19-27]
 • نعمتی، معصومه بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت روان دانشجو معلمان و معلمان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 53-60]
 • نیک اخلاق، مهناز اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 35-41]
 • نیک اخلاق، مهناز رابطه سلامت روان و کیفیت خواب در بین کارکنان سازمان آتش نشانی استان گیلان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 33-40]
 • نیکخواه، سمانه مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 69-83]
 • نیلوفری، علی بررسی رابطه متغیرهای ابعاد هشتگانه جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت کارکنان [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 17-30]
 • نهنگ، علی اکبر مقایسه پریشانی روان‌شناختی، سرمایه‌های روان‌شناختی و نظم‌جویی هیجانی در بین مادران دارای کودکان مبتلا به سرطان با مادران عادی [دوره 12، شماره 46، 1400، صفحه 135-147]
 • نوری، ابوالقاسم رابطه ساده و چندگانه بین ابعاد رفتارهای حمایتی مدیران با میل به ماندن در سازمان [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 23-32]
 • نوری، ابوالقاسم اعتبار همزمان پرسشنامه های تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) و بالفور و وکسلر(1996) و بررسی رابطه تعهد سازمانی با سلامت روان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 87-94]
 • نوری، ابوالقاسم ارتباط مولفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 9-15]
 • نورایی، فرهاد بررسی مقایسه ای وضعیت کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 33-41]
 • نوراله، علیرضا رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سلامت عمومی‌با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان [دوره 3، شماره 13، 1391، صفحه 81-89]
 • نوشین فرد، فاطمه سایکوسایبرنتیک (سایبرنتیک در روانشناسی) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 97-101]

و

 • واثقی، زهرا نقش تعدیل گرتعارض با سرپرستو همکاران و سبک های مدیریت تعارض در پیوند میان استرس و فرسودگی با رفتارهای انحرافی [دوره 1، شماره 5، 1389، صفحه 59-73]
 • واحدی، سید حامد بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر سلامت روان پرستاران شهر تهران [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 25-32]
 • واحدی، شهرام الگوی تحلیل مسیر روابط بین انگیزه حرفه گزینی، جهت گیری هدف شغلی، تعهد شغلی با رضایت شغلی معلمان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 21-35]
 • وجدیان، محمدرضا تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور بر تاب‌آوری و تنظیم هیجانی دختران دارای شکست عاطفی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-68]
 • وزیری نسب، اعظم گرایش زنان به پیشرفت سازمانی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 85-93]
 • ویسکرمی، حسن علی اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر خلاقیت هیجانی و نشاط ذهنی دانش‌آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 47-57]
 • وطن خواه، حمید رضا بررسی عملی بودن اعتبار روایی نرم‌یابی مقیاس سنجش کارآفرینی دبیران دبیرستانهای استان مازندران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 55-68]
 • وکیلی، پریوش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و ایماگوتراپی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان دارای تعارضات زناشویی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 69-83]

ه

 • هادیزاده، آیه رابطه حمایت سازمانی و استرس شغلی با سلامت عمومی و فرسودگی و شغلی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 71-80]
 • هارونی، یعقوب مقایسه تجارب تجزیه‌ای و خلاقیت در دانشجویان دارای علائم هیپومانی و اسکیزوتایپی بالا [دوره 9، شماره 32، 1397، صفحه 55-64]
 • هارونی، یعقوب اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شفقت خود بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مرد شهر اصفهان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 51-62]
 • هاشمی، تورج الگوی تحلیل مسیر روابط بین انگیزه حرفه گزینی، جهت گیری هدف شغلی، تعهد شغلی با رضایت شغلی معلمان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 21-35]
 • هاشمی، تورج اثربخشی روان درمانی انتقال محور بر رفتار انتقال متقابل در کار با مراجعان اختلال شخصیت مرزی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 73-87]
 • هاشمی، مرضیه مدل ساختاری اثر دلبستگی به والدین بر دلبستگی به همسالان با میانجیگری سرمایه روانشناختی بر تیپ شخصیتی D [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 107-118]
 • هاشمیان، کیانوش تأثیر واقعیت‌درمانی گروهی بر نشانه‌های استرس و راهبردهای مقابله با استرس در دختران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-33]
 • هاشمیان، کیانوش مقایسه سهم هوش شناختی، خلاقیت و هوش هیجانی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 17-29]
 • هاشمی رزینی، هادی نقش تشخیصی فراشناخت، طرحوارۀ هیجانی و ذهن‌خوانی در تمایز بین افسردگی یک‌قطبی و دوقطبی با رویکردی شناختی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 63-78]
 • هزاریان، سلماز بررسی رابطه بین شخصیت پویا و استقلال کاری با شکل دهی شغل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 89-96]
 • همایون، فاطمه مقایسه آمیختگی فکر-عمل و کنترل توجه در بیماران مبتلا به اختلالات وسواسی-جبری و افسردگی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 27-38]
 • هوشیار، محمدرضا رابطه تاب‌آوری و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی شیراز [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 49-63]
 • هومن، حیدرعلی مشخصه های روان سنجی مکقیاس رضایت از زندگی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 17-25]

ی

 • یاریاری، فریدون رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن با استرس شغلی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 39-49]
 • یارمحمدیان، احمد مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت با درمان فراتشخیصی بر استرس ادراک شده بیماران مبتلا به میگرن [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 27-38]
 • یاوری، فاطمه مقایسه اثر‌بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و زوج درمانی هیجان مدار-فراشناختی بر کنترل رفتار خانواده و صمیمیت زناشویی زوج‌های دارای فرزند بیش‌فعال [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 129-146]
 • یزدانی، مریم بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر رابطه‌ی بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 81-91]
 • یزدانبخش، کامران اثربخشی نوروفیدبک بر بهبود حافظه دیداری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 59-68]
 • یزدان پناه، فرشته اثربخشی برنامه درمانی نوروفیدبک بر کاهش مشکلات توجه و مشکلات رفتاری برون زای کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی [دوره 12، شماره 44، 1400، صفحه 83-95]
 • یزدان پناه، محمدعلی نقش دوزبانه بودن در تفکر خلاق و عملکرد خلاقانه [دوره 5، 20.21، 1393، صفحه 45-57]
 • یزدانی زیارت، محمد بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و میزان فشار روانی منفی (مورد مطالعه: سازمان کار و امور اجتماعی استان قم) [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 77-86]
 • یوسفی، فرزانه نقش واسطه گری مؤلفه‌های ذهن آگاهی در رابطه بین انواع جهت‌گیری هدف با هویت‌های چهارگانه تحصیلی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 63-78]
 • یوسفیان، زهرا اثربخشی درمان مبتنی بر خودشفقت‌ورزی بر افسردگی و سرمایه‌های روان‌شناختی افراد دارای بیماری ام اس [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 45-57]
 • یوسف زاده، سمیه رابطۀ تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی با عملکرد وظیفه اعضای هیأت علمی [دوره 2، شماره 9، 1390، صفحه 9-19]