فصلنامه روان شناختی تحلیلی شناختی (PSY) - نمایه نویسندگان