شیوع‌شناسی اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار واحد قائن، دانشگاه آزاد اسلامی، قائن، ایران

2 کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری روانسنجی، واحد قائن، دانشگاه آزاد اسلامی، قائن، ایران

3 دانشجوی مقطع دکتری، واحد قائن، دانشگاه آزاد اسلامی، قائن، ایران

چکیده

هدف: اضطراب اجتماعی اختلالی با شیوع بالا است که عملکرد اجتماعی افراد را بسیار تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی شیوع‌شناسی اضطراب اجتماعی دانش آموزان و تفاوت‌های سنی و جنسیتی و وضعیت اجتماعی اضطراب اجتماعی آنان بود. روش: طرح این پژوهش طرح توصیفی-زمینه یابی بود. جامعه ی آماری مورد نظر تمامی دانش آموزان شهر اصفهان در سال تحصیلی 1397- 1396 بود که به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 1200 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کننده‌ها به پرسشنامه استاندار شده اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) که دارای روایی و اعتبار می‌باشد، پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین جنسیت و اضطراب اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد و همچنین بین وضعیت اجتماعی و اضطراب اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد اما بین سن و اضطراب اجتماعی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد 5/39 درصد از دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی متوسط و 5/53 درصد دارای اضطراب اجتماعی شدید می باشند و نرخ شیوع اضطراب اجتماعی در بین دانش آموزان 4/2 می باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش نتیجه می‌گیریم باید امکانات مرتبط به پیشگیری، غربال و مداخله را در مدارس در هر دو جنس و در سنین پایین تر و بدون در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی به کار‌گیریم.

کلیدواژه‌ها


خدائی، علی؛ شکری، امید؛ پاکلک، ملیتا؛ گراوند، فریبرز؛ طولابی، سعید. (1390). ساختار عاملی و ویژگی‌های روانسنجی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان. مجله علوم رفتاری، دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحات: 216-209.

عسگری، معصومه؛ امینی، کورش؛ صحبائی، فائزه . (1390) میزان شیوع اختلال فوبیای اجتماعی در دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان ابهر. مجله ی اصول بهداشت روانی سال(18) 1، (دی و بهمن 1394، صفحه 7-42).

مؤمنی، مریم؛ ساریچلو، محمد ابراهیم؛ طاهرپور، مریم؛ مرادی، محمد؛ ضیغمی، رضا. (1394) میزان شیوع و عوامل مرتبط با هراس اجتماعی در دانشجویان پرستاری و مامایی، دوره هفدهم، شماره دوم، تابستان 1394، صفحات 137 تا 145.

میکائیلی، فرزانه؛ نوروزی، مرسده؛ عیسی زادگان، علی. (1394) شیوع‌شناسی اختلال اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه ارومیه. مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و هفتم، شماره دوم، ص 166-155.

نوید نیا، منیژه. (1394). چندگانگی امنیت: امنیت ملی، عمومی و امنیت اجتماعی، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال اول، شماره 3-2. (58-35).

Antony, M. M. (1997). "Assessment and treatment of social phobia". Canadian Journal of Psychiatry. 42 (8): 826–834.

Ashnani, E. M., & Mostolizade, Z. (2014). The role of School Factors in strengthen vitality and happiness (mirthfulness) of Isfahan primary school students. Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review, 3(12), 232.

Bethany M. WoottonAlexandra HunnAnnabelle Moody و Bethany R. Lusk  (2018). Accelerated Outpatient Individual Cognitive Behavioural Therapy for Social Anxiety Disorder: A Preliminary Pilot Study Volume 46Issue 6, November 2018, pp. 690-705 Published online(ttps://doi. org/10. 1017/S1352465818000267)

Clark, D. M. ; Wells, A (1995). "A cognitive model of social phobia". In R. G. Heimberg; M. R. Leibowitz; D. A. Hope; F. R. Schneier. Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment. New York, NY: Guilford Press. pp. 69–93

G. HeimbergRachel M. Butler (2018). Research on social anxiety disorder continues to escalate: A commentary on Asmundson and Asmundson’s analysis of publication trends in the anxiety disorders

Golman D (2008). Leadership that results Harv Bus Rev. 12(1):76-90.

Kuh, G. D., Kinzie, J., Schuh, J. H., & Whitt, E. J. (2011). Student success in college: Creating conditions that matter. John Wiley & Sons.

Lara E. Glenn, Lauren M. Keeley, Sebastian Szollos, Hide Okuno, Xuechun Wang, Erica Rausch, Danielle E. Deros, Jeremy N. Karp, Noor Qasmieh, Bridget A. Makol, Tara M. Augenstein, Melanie F. Lipton, Sarah J. Racz, Lindsay Scharfstein(2018). Trained Observers’ Ratings of Adolescents’ Social Anxiety and Social Skills within Controlled, Cross-Contextual Social Interactions with Unfamiliar Peer Confederates. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment pp 1–15

Leary, Mark R. ; Toner, Kaitlin. Psychological theories of blushing. pp. 63–76. doi:10. 1017/cbo9781139012850. 007.

Mega, C., Ronconi, L., & De Beni, R. (2014). What makes a good student? How emotions, self-regulated learning, and motivation contribute to academic achievement. Journal of Educational Psychology, 106(1), 121.

 Modini, Matthew; Abbott, Maree J. ; Hunt, Caroline (2015-04-21). "A Systematic Review of the Psychometric Properties of Trait Social Anxiety Self-Report Measures". Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 37 (4): 645–662. doi:10. 1007/s10862-015-9483-0. ISSN 0882-2689.

National Institute for Health and Clinical Excellence: Guidance. Social Anxiety Disorder: Recognition, Assessment and Treatment. Leicester (UK): British

Nikolić, Milica; Colonnesi, Cristina; de Vente, Wieke; Drummond, Peter; Bögels, Susan M. (2015-06-01). "Blushing and Social Anxiety: A Meta-Analysis". Clinical Psychology: Science and Practice. 22 (2): 177–193. doi:10. 1111/cpsp. 12102. ISSN 1468-2850.

Ruscio, A. M. ; Brown, T. A. ; Chiu, W. T. ; Sareen, J. ; Stein, M. B. ; Kessler, R. C. (2008-01-01). "Social fears and social phobia in the USA: results from the National Comorbidity Survey Replication". Psychological Medicine. 38 (1): 15–28

Schneier, Franklin R; Blanco, Carlos; Antia, Smita X; Liebowitz, Michael R. "The social anxiety spectrum". Psychiatric Clinics of North America. 25 (4): 757–774. doi:10. 1016/s0193-953x(02)00018-7.

Schraml, K., Perski, A., Grossi, G., & Simonsson-Sarnecki, M. (2011). Stress symptoms among adolescents: The role of subjective psychosocial conditions, lifestyle, and self-esteem. Journal of adolescence, 34(5), 987-996.

Staugaard, Søren Risløv (2010-08-01). "Threatening faces and social anxiety: A literature review". Clinical Psychology Review. 30 (6): 669–690. doi:10. 1016/j. cpr. 2010. 05. 001

Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of Educational Research, 83(3), 357-385.

Tuominen-Soini, H., & Salmela-Aro, K. (2014). Schoolwork engagement and burnout among Finnish high school students and young adults: Profiles, progressions, and educational outcomes. Developmental psychology, 50(3), 649.

Weymouth, B. B., & Buehler, C. (2018). Early adolescents’ relationships with parents, teachers, and peers and increases in social anxiety symptoms. Journal of Family Psychology, 32(4), 496-506

 Zimbardo, P. G. (1977). Shyness: what it is, what to do about it. Reading (MA): Addison-Wesley.