مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آشفتگی روانی در افراد معتاد و عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه دولتی سمنان

2 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، زرند، ایران

چکیده

هدف: سوء مصرف مواد یکی از بزرگترین معضلات جوامع بشری است که نه فقط موجب اختلالات رفتاری و اجتماعی میشود بلکه با تأثیر بر جنبه‌های مختلف سلامت جسمی و روانی خسارت مالی هنگفتی نیز بر فرد خانواده و جامعه وارد میکند از این رو هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آشفتگی روانی در افراد معتاد و عادی بود. روش: این پژوهش توصیفی، از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد خود معرف جهت ترک اعتیاد شهر مشهد بودند که در زمستان 97 به کلینیک ترک اعتیاد مراجعه کرده بودند. تعداد 60 نفر معتاد به شیشه و 60 نفر عادی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسش نامه‌های دشواری تنظیم هیجان DERS ، مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و آشفتگی روانی در افراد معتاد به شیشه بیشتراز افراد عادی است (P=0/001). نتیجه گیری: این یافته‌ها حاکی از آن است که ناتوانی در تنظیم شناختی هیجانات و عدم کنترل آشفتگی روانی در افراد معتاد دو مولفه مهم می باشد. بنابراین بر اساس یافته‌ها در نظر داشتن این دو مولفه برای خدمات آموزشی، آسیب شناسی و مشاوره امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


اسد زندی، مینو؛ سیاری، رقیه؛ عبادی، عباس و سنایی نسب، هرمز (1390) میزان فراوانی افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی. مجله طب نظامی، 13(2)، 103-108

اسماعیلی نسب، مریم؛ اندامی خشک، علیرضا؛ رزرمی، ‌هاله؛ ثمررخی، امیر (1393). نقش پیش بینی کنندگی دشواری در تنظیم هیجا ن و تحمل پریشانی در اعتیاد پذیری دانشجویان، فصلنامه پژوهشی سوء مصرف مواد، 8 (29)، 49-67

انجمن روانپزشکی امریکا (1393). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی- ویرایش پنجم ترجمه فرزین رضاعی و همکاران. تهران: انتشارات ارجمند

پزشکیان، کاظم (1384) بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویا ن ورودی سال تحصیلی 78-79 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 6 (23)، 131-139

جانفزا، منور و شیرازی محمود (1394). نقش پیشبینی کنندگی دشواری‌های تنظیم هیجانی و خودکنترلی با استعداد به اعتیاد در افراد وابسته به مواد. فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیادپژوهی، 10 (39) 231-248

حجازی، مسعود؛ آقایاری، سکینه و جارچی، علی(1395) مقایسه نگرش‌های ناکارامد، تحریف‌های شناختی و دشواری تنظیم هیجان در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار. فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیادپژوهی، 14 (5) 15-20

خاکباز، حمید؛ کرمی، حوریه؛ شفیع ابادی، عبدا. . ، مالمیر، مرتضی و فرهادی، محمدحسن(1392)

بررسی رابطه افسردگی، اضطراب، و استرس با ابراز پرخاشگری در افراد وابسته به مصرف موادمخدر. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، 9 (35) 69-57

خانزاده، مصطفی؛ سعیدیا، محسن؛ حسین چاری، مسعود و ادریسی، فروغ (1391). ساختار عاملی ویژگیهای روا ن سنجی مقیاس دشواری در نظمبخشی هیجانی. مجله علوم رفتاری، 6 (1) 87-96

صاحبی، علی؛ اصغری، محمدجواد و سالاری، راضیه سادات (1384) اعتباریابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی برای جمعیت ایرانی. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 1 (4) 299-312

مدنی فرد، مهدی؛ نمایی، محمد مهدی؛ جعفرنیا، وحید. مقایسه تنظیم شناختی هیجان و شیوه‌های حل مساله در افراد وابسته به مواد اپیوئیدی و افراد بهنجار. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 3 (3) 69-80

نجفی کلیانی، مجید؛ پورجم، الهه؛ جمشیدی، ناهید؛ کریمی، شهناز و نجفی کلیانی، وحید (1392) بررسی استرس، اضطراب، افسردگی و خودپنداره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1388 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 (3) 235-240

Agrawal, A., Lynskey, M. T., Madden, P. A., Bucholz, K. K., Heath, A. C. (2007). A latent class analysis of illicit drug abuse/dependence: Results from the National Epidemiological Survey on alcohol and related conditions. Addiction, 102(1), 94˚104

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30 (2), 217-237.

Baker, T. B., Piper, M. E., McCarthy, D. E., Majeskie, M. R., & Fiore, M. C. (2004). Addiction motivation reformulated: An affective processing model of negative reinforcement. Psychological Review, 111 (1), 33˚51.

Becker, S. J., Curry, J. F., Yang, C. (2011). Factors that influence trajectories of change in frequency of substance use and quality of life among adolescents receiving a brief intervention. The Journal of Substance Abuse Treatment, 41(3), 294-304.

Berking, M., Margraf, M., Ebert, D., Wupperman, P., Hofmann, S. G., & Junghanns, K. (2011). Deficits in emotion-regulation skills predict alcohol use during and after cognitive-behavioral Therapy for alcohol dependence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79 (3), 307˚318.

Cranford, J. A., Eisenberg, D., Serras, A. M. (2009). Substance use behaviors, mental health problems, and use of mental health services in a probability sample of college students. Addictive Behaviors, 34(2), 134˚145.

Daughters, S. (2009). Distress tolerance and early adolescent externalizing and internalizing symptoms: The moderating role of gender and ethnicity. Behaviour Research and Therapy, 47(8), 198-205.

Eslami, A. A., Ghofranipour, F., GhobariBonab, B., Shojaei, Z. D., Amin shokravi, F., Ghazi Tabatabaie, M. (2010). Health problem behaviors in Iranian adolescents: a study of cross-cultural adaptation, reliability, and validity. J Res Med Sci, 15(3), 155˚166.

Falk, D. E., Yi, H., Hilton, M. E. (2008). Age of onset and temporal sequencing of lifetime DSM-IV alcohol use disorders relative to comorbid mood and anxiety disorders. Drug and Alcohol Dependence. 94(1–3), 234˚245.

Fox, H. C., Axelrod, S. R., Paliwal, P., Sleeper, J., & Sinha, R. (2007). Difficulties in emotion regulation and impulse control during cocaine abstinence. Drug and Alcohol Dependence, 89 (2–3), 298˚301.

Fox, H. C., Axelrod, S. R., Paliwal, P., Sleeper, J., & Sinha, R. (2007). Difficulties in emotion regulation and impulse control during cocaine abstinence. Drug and Alcohol Dependence, 89(2-3), 298-301.

Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual differences, 40(8), 1659-1669.

Gratz, K. L., & Romer, L. (2004). Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure, and Initial Validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 26 (1), 41-54.

Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39(3), 281-291.

Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion Regulation: Conceptual Foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of Emotion Regulation (pp. 3-24). New York: Guilford Press.

Huntley, A. (2015). The Relationship between Drug Use and Depressive Symptoms among High School Students. Unpublished dissertation. University of Connecticut Graduate School.

Keyes, K. M., Martins, S. S., Hasin, D. S. (2008). Past 12-month and lifetime comorbidity and poly-drug use of ecstasy users among young adults in the United States: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Drug and Alcohol Dependence, 97(1–2), 139˚149.

Libby, A. M., Orton, H. D., Stover, S. K. and Riggs, P. D. (2005). What came first, major depression or substance use disorder? Clinical characteristics and substance use comparing teens in a treatment cohort. Addictive Behaviors, 30, 1649-1662.

Marmorstein, N. R., Iacono, W. G., and Malone, S. M. (2010). Longitudinal associations between depression and substance dependence from adolescence through early adulthood. Drug and Alcohol Dependence, 107(2-3), 154-160.

Mélanie, G., Tessa, B., Elisa, R., Louise, R. (2011). Risk and protective factors for depression and substance use in an adolescent child welfare sample. Children and Youth Services Review, 33(11), 2127˚2137.

Nasirzadeh, M., Eslami, A. A., Sharifirad, G., & Hasanzadeh, A. (2013). The mental health and substance abuse among youths aged 18 to 29: A comparative study. Journal of Education and Health Promotion, 2, 34. http://doi. org/10. 4103/2277-9531. 11582.

Rao, U., Daley, S. E. and Hammen C. (2000). Relationship between depression and substance use disorders in adolescent women during the transition to adulthood. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 39(2), 215-222.

Rohde, P., Clarke, G. N., Lewinsohn, P. M., Seeley, J. R. and Kaufman, N. K. (2001). Impact of comorbidity on a cognitive-behavioral group treatment for adolescent depression. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40(7), 795-802.

Simons, J. S., Gaher, R. M. (2005). The distress tolerance scale: Development and validation of a self report measure. Motivation and Emotion, 20 (9), 83-102.

Trinidad, D. R., Jahnsone, C. A. (2000). The association between emotional intelligence and early adolescent tobacco and alcohol use. Personality and individual Differences, 32(1), 95-105.

Trinida, D. R., Unger, J. B., Chou, C. O., & Jphnson, A. (2004). Theprotective association of emotional intelligence with psychosocial smoking risk factors for adolescent. Personality and Individual Differences, 36(4), 945-954.

Wupperman, P., Marlatt, G. A., Cunningham, A., Bown, S., Berking, M., Mulvihill-Rivera, N., & Easton, C. (2012). Mindfulness and modifi cation therapy for behavior dysregulation: Results from a pilot study targeting alcohol use and aggression in women. Journal of Clinical Psychology, 68 (1), 50˚66.