رابطۀ سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی با داشتن افکار خودکشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

2 استاد گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاداسلامی، مهاباد، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، کارمند آموزش و پرورش، میاندواب، ایران

چکیده

هدف: خودکشی به عنوان یک مشکل سلامت عمومی اساسی در سراسر جهان شناخته شده در نظام روان تحلیل گری، دفاع‌ها نقش مهمی در سلامت روانی افراد ایفا می‌کننداست. در پژوهش‌های مختلف، آسیب پذیری‌های هیجانی از جمله ناگویی هیجانی یکی از عوامل خطر در خودکشی شناخته شده است. این مطالعه با هدف رابطۀ سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی با داشتن افکار خودکشی در بین جوانان شهرستان بوکان انجام گرفته است. روش بررسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی جوانان (بازه سنی 20 تا 35 سال) شهر بوکان بودند (15299= N) که از این تعداد 400 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک‌های دفاعی سن مارتینی، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو و پرسشنامه افکار خودکشی بک بود. داده‌ها با روش همبستگی و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک دفاعی رشدیافته و افکارخودکشی رابطه منفی و معنادار و بین سبک‌های دفاعی رشدنیافته و روان آزرده و افکارخودکشی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین دشواری در شناسایی احساسات و دشواری در توصیف احساسات و افکار خودکشی رابطه مثبت و معنادار و بین تفکر عینی و افکارخودکشی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که سبک دفاعی روان آزرده و ناگویی هیجانی بیشترین واریانس تغییرات افکارخودکشی در جوانان را تبیین می‌کنند. نتیجه‌گیری: میتوان نتیجه‌گیری کردجوانانی که سبک‌های دفاعی رشدنیافته و روان آزرده بیشتر به کار می‌برند، در واقع میزان افکارخودکشی در آنها بیشتر می‌شود. دشواری در شناسایی احساسات و دشواری در توصیف احساسات ارتباط مثبتی با داشتن افکارخودکشی در جوانان دارد.

بشارت. محمد علی. (1392). مقایسه مکانیسم‌های دفاعی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال‌های اضطرابی و افراد عادی، پژوهش­های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، 3 (1)، 54-41.

بشارت، محمد علی. (1387). رابطه نارسایی با اضطراب، افسردگی، درماندگی روان شناختی و بهزیستی روان شناختی، فصلنمه علمی پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، 3(10) 46-24.

بشارت، محمد علی؛ شریفی، مریم؛ ایروانی، محمد. (1380). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و مکانیسم‌های دفاعی. مجله روانشناسی، ، 19 289 -277.

بشارت، محمد علی. (1384). بررسی رابطة کمال گرایی مثبت و منفی و مکانیسم‌های دفاعی پژوهشهای روانشناختی، 15، 22-7.

بشارت، محمد علی. (1387). رابطه نارسایی هیجانی با اضطراب، افسردگی، درماندگی روان شناختی و بهزیستی روانی، فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، 18-30.

بشارت، محمد علی. (1387). نارسایی هیجانی و سبکهای دفاعی. اصول بهداشت روانی، ، 39 190 -181.

بشارت، محمد علی؛ شریفی، ماندانا، ایروانی، محمود. (1380). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و مکانیسم‌های دفاعی، مجله روان‌شناسی، 19، 289-277.

جلیلی، ابراهیم. (1385). تأثیر درمان فعال سازی رفتاری گروهی در کاهش علائم افسردگی دانشجویان و اثر این درمان بر سبک اسنادی و نگرشهای ناکارآمد. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، انستیتو روانپزشکی تهران. 34-21.

حیدری نسب، لیلا؛ منصور، محمود؛ فلاح، پرویز؛ شوری، محمدرضا. (2007)، اعتبار و قابلیت اطمینان پرسشنامه مکانیسم دفاع در نمونه ایرانی. رفتار دانشور 22، 11-26. [فارسی]

سلطانی نژاد، علی؛ فتحی آشتیانی، علی؛ احمدی، حامد؛ یاحقی، علی؛ نیک مراد، علیرضا؛ کریمی، رضا. (1391). الگوی ساختاری رابطه اختلال شخصیت مرزی، سبک‌های مقابله ای هیجان مدار، تکانشکری و افکار خودکشی در سربازان، طب انتظامی، دوره 3، شماره 1، 182-176.

سید صالحی، مریم؛ حاتمی، حمید. (1394). مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویتی و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی گری سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی در پیشگیری از افکار خودکشی در سربازان، فصلنامه روان‌شناسی نظامی، دوره 7، شماره 26، 20-5.

شجاعی، احمد؛ شمسیانی، حسین؛ مرادی، سعداله؛ علاءالدینی، فرشید؛ خادمی، علی. (1391). بررسی نرخ مرگهای مشکوک به خودکشی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور از زمستان 88 تا پاییز 89) سال2010 میلادی) و مقایسه آن با نرخهای جهانی، مجله علمی پزشکی قانونی / دوره 18، شماره 1، بهار 1391، 15-7.

شکرباغانی، ابوالفضل. (1396). رابطه بین ناگویی خلقی با افکار خودکشی در دانش آموزان دختر متوسط دوم شهرستان رضوان شهر، دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، رشت، 11 نیر 1396، 30.

کچویی، محمد؛ پارسا، و سویزی، رها. (1393). بررسی مقایسه ای سبک‌های دفاعی و صفات شخصیتی درافراد غیرافسرده و افسرده مراجعه کننده به مرکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 24، شماره 3، 182-188.

محمدی حسینی نژاد، ارام. (1391) نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ناگویی هیجانی، خشم و نشخوار خشم با سبکهای دفاعی من. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران: تهران 45-41.

مظاهری، محمد؛ افشار، حامد. (1389). ارتباط ناگویی خلقی با افسردگی و اضطراب در بیماران روانپزشکی، مجله اصول بهداشت روانی، سال 12 (2)، 47-9.

مظاهری، محمد؛ افشار، حامد؛ محمدی، نیر. (1390). آلکسی تایمیا و اختلالات روان تنی(گوارشی)، تحقیقات علوم رفتاری، 9(5) 155-147.

Anderson RN. (2000). Deaths: Leading causes for. National Vital Statistics Reports. 2000; 50(16): 81-85

Arslan MM, Akcan R, Hilal A, Batuk H, Cekin N. (2007). Suicide among children and adolescents:data from Cukurova, Turkey. Child Psychiatry Hum. 2007; 38: 271-278.

Bagby, R. M., Parker, J. D. A. & Taylor, G. J. (2003). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale-I. Item selection and cross- validation of the  factor structure. Jurnal of psychosomatic Reserch, 38, 23-32.

Blaya, C., Dornelles, M., Blaya, R., Kipper, L., Heldt, E., Isolan, L., Bond, M. & Manfro, G. G. (2006). Do defense mechanisms vary according to the psychiatric disorder? Rev Bras Psiquiatr, 28(3), 179- 183.

Bond, M. (2010). Empirical studies of defense style: Relationships with psychopathology and change. Harvard Review of Psychiatry, 12, 263-278.

Bond, M., & Perry, J. C. (2010). Long-term changes in defense styles with psychodynamic psychotherapy for depressive, anxiety and personality disorders. American Journal of Psychiatry, 161, 1665-1671.

Haviland MG, Shaw DG. (2011). Alexithymia: Subscales and relationship to depression. Psychotherapy psychosomatic 1988; 50: 164-70.

Hendryx MS, Haviland MG, Shaw DG. (2011). Dimensions of alexithymia and their relationships to anxiety and depression. J Pers Assess 1991; 56: 227-37.

Honkalampi K. (2009). Factors associated with alexithymia in patients suffering from depression. Psychotherapy Psychosomatic; 68: 270-5.

Hopko, D. R., Lejuez, C. W. (2008). Behavioral activation treatments for depression: Procedures, principles, and progress. Clinical Psychology Review, 23, 699−717.

Kaleva O. (2010). Alexithymia is associated with depression among adolescents. J Affect Disorder 2010; 125(1): 383-7.

Kipper, L., Blaya, C., Teruchkin, B., Heldt, E., Isolan, L., Mezzono, K. et al. (2005). Evaluation of defense mechanisms in adult patients with panic disorder: before and after treatment. Journal of Nervous and Mental Disease, 193, 619-24

Kwon, P., & Olson, M. L. (2007). Rumination and depressive symptoms: Moderating role of defense style immaturity. Personality and Individual Differences, 43, 715-724.

Law, K. C., Khazem, L. R., & Anestis, M. D. (2015). The role of emotin dysregulation in suicide as considered through the ideation to action framework. Current Opinion in Psychology, 3: 30-35.

Lima, A. (2008). Subsyndromal depression: An impact on quality of life? Journal of Affective disorders, 100, 163-169.

Lumley, M. A., Stettner, L., & Wehmer, F. (1996). How are Alexithymia and Physical Illness Linked? A Review and Critique of Pathways. Journal of Psychosomatic Research, 41, 505-518.

Lynch, T. R., Cheavens, J. S., Morse, J. Q. & Rosenthal, M. Z. (2004). A model predicting suicidal ideation and hopelessness in depressed older adults: the impact of emotion inhibition and effect intensity. Aging Mental Health, 8: 486-497.

McMahon, C., Barnett, B., Kowalenko, n., & Tennant, C. (2005). Psychological factors associated with persistent postnatal depression: past and current relationships, defense styles and the mediating role of insecure attachment style. Journal of Affective Disorders, 84, 15-24.

Michael DA, Thomas EJ. (2011). Clarifying the role of emotion dysregulation in the interpersonal-psychological theory of suicidal behavior in an undergraduate sample. J Psychiatric Res. 2011; 45: 603-611.

Motan I, Gencoz T. (2007). The relationship between the dimensions of alexithymia and the intensity of depression and anxiety. Turk J Psychiatry 2007; 18(4): 333-43.

Nicolas, M., & Jebrane, A. (2009). Relationships between coping strategies and alexithymia in sport performance. Psychological Reports, 103, 735-744.

Rory CA. (2008). Comparison of specific positive future expectancies and global hopelessness as predictors of suicidal ideation in a prospective study of repeat self-harmers. J Affect Disor 2008; 110: 207-214.

Saarijarvi, S., Salminen, J. K., & Toikka, T. B. (2001). Alexithymia and Depression: A 1-year Follow-up Study in Outpatients with Major Depression. Journal of Psychosomatic Research, 51, 729-733.

San Martini, P., Roma, R., Sarti, S., Lingiardi, V., & Bond, M. (2004). Italian version of the defense style questionnaire. Comprehensive Psychiatry, 45(6), 483-494.

Spinhoven P, Kooiman CG. Defense style in depressed and anxious psychiatric outpatients: an explorative study. J Nerv Ment Dis 1997; 185: 87-94.

Watson, D. C. (2009). Predicting psychiatric symptomatology with the Defense Style Questionnaire40. International Journal of Stress Management, 9, 275-287.