تبیین پرخاشگری براساس راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان در دختران نوجوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاداسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاداسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف:هدف پژوهش حاضرتعیین برازش الگوی مفهومی پژوهش در پیش­بینی پرخاشگری براساس راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم تهران به تعداد 37389 نفر در سال 1394 بود. از میان آن­ها به شیوه تصادفی خوشه­ای از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز، پنج دبیرستان و از هر دبیرستان دو کلاس و در نهایت 500 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (2001)، پرخاشگری ابوالمعالی (1391) را تکمیل کردند. پس ازحذف داده­های پرت 3 آزمودنی، داده­های 497 نفر با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته­ها: یافته­ها رابطه مثبت بین راهبرهای منفی تنظیم شناختی هیجان و پرخاشگری (01/0>P 419/0=β) و رابطه منفی راهبرهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و پرخاشگری (01/0>P، 207/0-=β) را نشان داد. نتیجه­گیری: از آن­جاکه افراد با راهبردهای منفی تنظیم هیجان از پرخاشگری بیش­تری استفاده می­کنند؛ بنابراین برای این­که افراد به ویژه نوجوانان بتوانند راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان را اتخاذکنند، پیشنهاد می­شود بالینگرها و مربیان بر آموزش راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان تمرکز کنند.

کلیدواژه‌ها


ابوالمعالی، خدیجه. (1391). ساخت و استاندارد سازی پرسشنامه پرخاشگری. فصلنامه روانسنجی. 1(1). صص:24-5.

امین آبادی، زهرا. ، دهقانی، محسن. ، و خداپناهی، محمدکریم. (1390). بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. مجله علوم رفتاری. دوره 5، شماره 4، صص: 371-365.

اسدی مجره، سامره. اکبری، بهمن. (1397). مدل ساختاری پرخاشگری براساس تنظیم هیجان، آلکسیتیمیا، تکانشگری و هیجان خواهی در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. دوره 25، شماره6، صص:828 -819.

بختیاری، مریم. تاشکه، مجتبی. بازانی، میثم. محمدی، سعید. (1396). همبستگی میان تنظیم شناختی هیجان و پرخاشگری. مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سال21، شماره5، صص:312- 305.

حمیدی، فریده. آسود هنا لکیاشری، زهرا. اسفندیاری، مهدیه. (1396). بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و پرخاشگری دانشجویان. نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش‌های نوین در روانشناسی. دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی.

رحیمی، الهام. (1394). بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و جرات ورزی با پرخاشگری. پایان نامه کارشناسی ارشد دردانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد مرودشت.

رزاق پور، مهدی. حسین زاده، علی اصغر. (1397). نقش میانجیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با نشانگان جسمانی سازی دانشجویان دختر. فصلنامه روانشناسی کاربردی. دوره 13، شماره 2(50). صص:295-316.

شریفی باستان، فرنگیس. ، یزدی، سیده منور. ، زهرایی، شقایق. (1395). نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عاطفه مثبت و منفی در پیش‏بینی تاب آوری زنان مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه روان پرستاری. دوره 4، شماره 2، صص: 49-38.

طاهری فر، زهرا، فردوسی، سیما. ، موتابی، فرشته. ، مظاهری، محمد علی. ، و فتی، لادن. (1394). نقش واسطه ای نارسایی راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین شدت هیجان منفی و انگیزش ایمنی با نشانه‏های اضطراب فراگیر. روانشناسی معاصر. دوره 2، شماره 10، صص: 66-51.

عبداللهی، محمد‌هادی. المدنی الحسینی، سید علی. (1395). بررسی و تعیین رابطه بین پس فکرهای نشخوارخشم و پرخاشگری نوجوانان. فصلنامه مطالعات روانشناسی وعلوم تربیتی. شماره هشتم، پاییز1395، صص:30-15.

Allen, J. J., & Anderson, C. A. (2017). Aggression and violence: Definitions and distinctions. The Wiley handbook of

violence and aggression, 1-14.

Azarian, A., Farokhzadian, A. A., & Motaghi, Z. (2016). A study of the relationship between cognitive regulation of emotions and aggression in the female students of the first grade of high school in Rezvanshahr. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​1(1), 320-325.

Bowie, B. H. (2010). Understanding the gender differences in pathways to social deviancy: Relational aggression and emotion regulation. Archives of Psychiatric Nursing24(1), 27-37.

Berking, M., &Schwars,J (2013). The effect regulationtraining. In:Gross,J.,editor. Handbook of Emotion Regulation. New York:Guilford Press, 529-547.

Compas, B. E., Jaser, S. S., Bettis, A. H., Watson, K. H., Gruhn, M. A., Dunbar, J. P.,... & Thigpen, J. C. (2017). Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence: A meta-analysis and narrative review. Psychological Bulletin143(9), 939.

Denson, T. F., Pedersen, W. C., Friese, M., Hahm, A., & Roberts, L. (2011). Understanding impulsive aggression: Angry rumination and reduced self-control capacity are mechanisms underlying the provocation-aggression relationship. Personality and Social Psychology Bulletin37(6), 850-862

Duke, N. N., & Borowsky, I. W. (2015). Youth violence prevention and safety: opportunities for health care providers. Pediatric Clinics62(5), 1137-1158.

Donahue, J. J., Goranson, A. C., McClure, K. S., & Van Male, L. M. (2014). Emotion dysregulation, negative affect, and aggression: A moderated, multiple mediator analysis. Personality and Individual Differences70, 23-28.

Evans, S. C., Blossom, J. B., Canter, K. S., Poppert-Cordts, K., Kanine, R., Garcia, A., & Roberts, M. C. (2016). Self-reported emotion reactivity among early-adolescent girls: evidence for convergent and discriminant validity in an urban community sample. Behavior therapy47(3), 299-311.

Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: A comparative study of five specific samples. Personality and Individual differences40(8), 1659-1669.

Garnefski, N.,Kraaij, V., &Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognativeemotion regulation and depression. Personality and Individual Differences, 30,1311-1327.

Gong, X., & Paulson, S. E. (2017). Effect of family affective environment on individuals' emotion regulation. Personality and Individual Differences117, 144-149.

Guadagnoli, E., & Velicer, W. F. (1988). Relation of sample size to the stability of component patterns. Psychological bulletin103(2), 265.

Hasani, J. (2010). The psychometric properties of the cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ). Journal of clinical psychology, 24,139-152.

Izadpanah, S., Schumacher, M., Arens, E. A., Stopsack, M., Ulrich, I., Hansenne, M.,... & Barnow, S. (2016). Adolescent harm avoidance as a longitudinal predictor of maladaptive cognitive emotion regulation in adulthood: The mediating role of inhibitory control. Journal of adolescence52, 49-59.

Marques, R., Monteiro, F., Canavarro, M. C., & Fonseca, A. (2018). The role of emotion regulation difficulties in the relationship between attachment representations and depressive and anxiety symptoms in the postpartum period. Journal of affective disorders238, 39-46.

McLean, C. P., & Foa, E. B. (2017). Emotions and emotion regulation in posttraumatic stress disorder. Current opinion in psychology14, 72-77.

Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2016). Applied multivariate research: Design and interpretation. Sage publications.

Parker, J. D., Saklofske, D. H., & Keefer, K. V. (2017). Giftedness and academic success in college and university: Why emotional intelligence matters. Gifted Education International33(2), 183-194.

Quoidbach, J., Berry, E. V., Hansenne, M., & Mikolajczak, M. (2010). Positive emotion regulation and well-being: Comparing the impact of eight savoring and dampening strategies. Personality and individual differences49(5), 368-373.

Romero, E., & Alonso, C. (2017). Callous-unemotional traits and the five factor model in adolescents. Personality and Individual Differences106, 268-274.

Schäfer, J. Ö., Naumann, E., Holmes, E. A., Tuschen-Caffier, B., & Samson, A. C. (2017). Emotion regulation strategies in depressive and anxiety symptoms in youth: A meta-analytic review. Journal of youth and adolescence46(2), 261-276.

Seligowski, A. V., Rogers, A. P., & Orcutt, H. K. (2016). Relations among emotion regulation and DSM-5 symptom clusters of PTSD. Personality and Individual Differences92, 104-108.

Shaw, P., Stringaris, A., Nigg, J., & Leibenluft, E. (2014). Emotion dysregulation in attention deficit hyperactivity disorder. American Journal of Psychiatry171(3), 276-293.

Wilkowski, B. M., & Robinson, M. D. (2010). The anatomy of anger: An integrative cognitive model of trait anger and reactive aggression. Journal of personality78(1), 9-38.