ساخت و اعتباریابی آزمون سنجش اضطراب بر اساس رویکرد روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

هدف: دستیابی کانال‌های اضطراب در مدل درمانی روان درمانی فشرده و کوتاه مدت در مراجعان روندی طولانی است، و هدف از این پژوهش ساخت آزمونی جهت شناسایی کانال‌های اضطراب ناهشیار در بیمار با روش روان درمانی فشرده و کوتاه مدت است.روش کار: این آزمون برای اولین بار بر اساس بنیان‌های نظریه ISTDP ساخته شد و توانایی مشخص کردن کانال‌های سه گانه اضطراب ناهشیار را دارد. نحوه نگارش و مقیاس بندی این آزمون با طیف لیکرت است.جامعه آماری، دانشجویان شهر تهران بوده که با روش نمونه گیری غیر تصادفی در سال ۱۳۹۵ انجام شده است، نوع پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی می‌باشد. یافته‌ها: این آزمون به درستی می‌تواند هریک از کانال‌های اضطراب را در بین گروه نمونه مشخصکند. در این روش اعتبار پرسش نامه سنجش اضطراب از طریق آلفای کرونباخ برابر 80/0 به دست آمده. روایی سازه پرسش‌نامه با تحلیل عاملی بررسی شد، مقدار کفایت نمونه برداری(kmo) برابر 833/0 بود.بحث و نتیجه‌گیری: برای ساخت این آزمون سه گویه در نظر گرفته شد،آشوب شناختی، عضلات صاف، عضلات مخطط که در راستای اجرای تحلیل عاملی و بررسی همبستگی درونی آزمون، عامل یکم: ۴ سوال شامل سؤال‌های ۱۹ ۲۰، ۲۱، ۲۲ با این عامل همبستگی بالا داشته که بیانگر آشوب شناختی است. عامل دوم: ۷ سؤال شامل سؤال‌های ۱، ۴، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ همبستگی بالایی با این عامل دارند که اضطراب ناهشیار در عضلات صاف است. عامل سوم: ۵ سؤال شامل سؤال‌های ۲، ۵، ۶، ۷، ۱۷ با این عامل همبستگی بالا داشته، بیانگر اضطراب ناهشیار در عضلات مخطط است. طبق تحقیقات که در این مورد به عمل آوردیم و میزان دسترسی که به مقالات داخلی و خارجی داشتیم تا کنون آزمونی با این عنوان ساخته نشده است.

کلیدواژه‌ها


Della selva. Intensive short-term dynamic psychotherapy,New York:Wiley; 2013.p. 321

Arnesten, A.catecholamine regulation of the prefrontal cortex.journal of psychopharmacology; 1997.p. 121-51.

Davanloo, H. Intensive short-term dynamic psychotherapy,New York:Wiley;2000.p. 121-23.

Ghorbani, N.Intensive Short-Term dynamic psychotherapy Basic and Techniques, Semat,1382.p. 58.[persion]

Gross,J.,and Levenson,R.Hiding feelings:the acute effects of inhibiting

negative and positive emotions.Journal of Abnormal Psychology,1997.p. 106,95_103.

Robins, R. W., &John, o. p. The quest for seif-insight: theory and research on accuracy and bias in self-perception. In R. Hogan, J. Johnson, & s. Briggs (Eds.), Handbook of personality.New York: Academic Press.1997.p. 649-79.

Ghorbani, N.Intensive Short-Term dynamic psychotherapy Basic and Techniques, Semat,1382.p. 58-60.[persion]

Gotteik, G., Kettner-werkmeister, I., & Wagner, G.Technical and metapsychological roots of Davanloo s intensive short-term dynamic psychotherapy: the entry of the transference. European psychotherapy,2001.p. 2, 71_88

Frederickson,J.co-creating change effective Dynamic Therapy Techniques.2015.p 55-108.

Ghorbani, N.Intensive Short-Term dynamic psychotherapy Basic and Techniques, Semat,1382.p. 72-3.[persion]

Doyle Ac,Pollack MH.Establishment of remission criteria for anxity disorders.J Clin Psychiatry.2003.p.64[suppl 15]:40_45

Erickson, s. Feldman, s., and Steiner, H. Defense reaction and coping strategies in normal adolescents.1997.p 45-56.

Frederickson,J.co-creating change effective Dynamic Therapy Techniques.2015.p234.

Fredrickson, J. ISTDP with a patient suffering from longstanding somatic complaints.Ad Hoc Bulletion of short-term Dynamic Psychotherapy,2005.p15-35

Davanloo, H.Intensive ShortTerm dynamic psychotherapy.Extanded major direct access to the unconscious. European Journal of Psychotherapy,2001.p. 25-70.

Freud, s.the neuro-psychoses of defence.standard Edition.london Hogarth Press,1985,p43-68

Davanloo, H.the unconscious therapeutic alliance. In P. Buirski (Ed.), Feontiers of dynamic psychotherapy.1987.p. 64-88.

18.Freud, s.mourning and melancholia.standard edition.New York:W. W. Norton.1961.p239-258

Abbass,A.somatization:Diagnosing it sooner through emothin-focused interviewing.Journal of Family Practtice.2005.p. 54(3), 215_224.

Frederickson, J. The eclipse of the person in psychoanalysis.2003.p. 204-224.

Homan, H. Structural equation modeling using LISREL softwar, Semat.1384.p. 138-51 [persion].