همه‌گیرشناسی اختلالات روان‌پزشکی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، کارشناس سلامت‌روان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی همه‌گیرشناسی اختلالات روان­پزشکی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بود. روش: روش پژوهش، توصیفی – زمینه­یابی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویانی که در سال تحصیلی 97-1396 در دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمانشاه مشغول به ­تحصیل بوده­اند را تشکیل می­داد. تعداد حجم نمونه شامل 597 نفر بود، که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده بودند. همه­ آزمودنی­ها با پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون – 3 (MCMI-III) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از روش‌ آماری مجذور کای (X2) به­کار برده شد. یافته­ها: نتایج این بررسی نشان داد، شیوع انواع اختلالات روان­پزشکی در جمعیت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمانشاه 16/31 درصد می­باشد، که این میزان شیوع در زنان 20/36 درصد و در مردان 73/26 بوده است. اختلالات اضطراب، شخصیت مرزی، وابستگی به دارو و شخصیت ضداجتماعی به­ترتیب با 86/3، 85/2، 85/2 و 18/2 درصد، شایع­ترین اختلالات روان­پزشکی در جمعیت دانشجویی بودند. در مجموع 24/14 درصد افراد حداقل از یک اختلال روان­پزشکی رنج می­برده­اند؛ همچنین در زمینه بررسی متغیرهای دموگرافیک، بالاترین شیوع مربوط به گروه سنی 28 سال به بالا با 32/17 درصد، و افراد مجرد با 44/10 درصد بود. بررسی ارتباط شیوع اختلالات روان­پزشکی و جنسیت افراد نشان داد که بین جنسیت و ابتلا به اختلالات شخصیت مرزی، اضطراب، افسردگی­ دایم، استرس ­پس­ازضربه و افسردگی اساسی ارتباط معنی­داری وجود دارد (05/0>p)؛ اما بین جنسیت و ابتلا به دیگر اختلالات، اختلاف معنی­داری وجود نداشت (05/0<p). نتیجه­گیری: یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که حداقل 30 درصد جمعیت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمانشاه، نیازمند خدمات بهداشت­روان هستند؛ بنابراین لازم است تحقیقات بیشتر در رابطه با سبب­شناسی و رفع آن، زمینه بهداشت­روانی در خانواده از طریق آموزش عمومی و تخصصی در کلینیک­های سرپایی، مراکز مشاوره دانشگاه­ها، رسانه­های گروهی، و مدارس فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


احمدوند، افشین و همکاران. (1389). بررسی شیوع اختلال­های روانی در جمعیت عمومی شهر کاشان. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 6(2)، 24-16.

افشاری منفرد، ژاله؛ باقری یزدی، سیدعباس؛ بوالهری، جعفر. (1376). بررسی اپیدمیولوژی اختلالات روانی در بین مراجعه‌کنندگان درمانگاه­های عمومی شهر سمنان. مجله طب و تزکیه، 26، 15-10.

امیدی، عبدالله و همکاران. (1379). همه‌گیرشناسی اختلال‌های روانی در مناطق شهری در شهرستان نطنز اصفهان. فصلنامه اندیشه و رفتار، 6(3)، 38-32.

آقاخانی، نادر؛ اقتدار، سامره؛ شریف­نیا، سیدحمید؛ حجتی، حمید؛ ارازی، سمیه. (1391). بررسی وضعیت سلامت­روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در بدو ورود به دانشگاه. مجله سلامت و مراقبت، ۱۴(۴)، 44-51.

بخشانی، نورمحمد، کیان­پور، محسن؛ سراوانی، محمدرضا. (1377). همه‌گیرشناسی اختلال‌های روانی در شهر زاهدان. انتشارات حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی زاهدان.

بهادرخان، جواد. (1372). بررسی اپیدمیولوژی اختلالات روانی در مناطق روستایی گناباد خراسان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

پالاهنگ، حسن؛ نصر، مهدی؛ براهنی، محمدتقی؛ شاه­محمدی، داود. (1374). بررسی همه­گیرشناسی اختلال­های روانی در شهر کاشان. فصلنامه اندیشه و رفتار، 2(4)، 27-19.

پرویزی­فرد، علی­اکبر و همکاران. (1385). شیوع اختلالاات روانپزشکی در دانشجویان سال اول دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. بهبود، 10(2)، 129-120.

تبریزی­زاده، مهدی؛ یاسینی اردکانی، سیدمجتبی؛ رستم­زاده، پروانه؛ زارع، میثم. (1391). بررسی وضعیت سلامت­روانی دانشجویان رشته پزشکی و دندان­پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد براساس آزمون SCL-90. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 9(1)، 161-153.

توکل، محمد؛ فراهانی، مهدی. (1397). بررسی جامعه­شناختی اختلالات روانی (مورد مطالعه: اراک). مجله اخلاق زیستی، 7(26)، 21-7.

توکلی­زاده، جهانشیر؛ خدادادی، زهره. (1398). بررسی سلامت­روانی دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ دانشگاه علوم پزشکی گناباد. افق دانش، 16(2)، ۴۵-۵۱.

جاویدی، حجت­الله. (1372). بررسی اپیدمیولوژی اختلالات روانی در مناطق روستایی مرودشت فارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

جواد افشانی، محمدعلی؛ ندیم، ابولحسن. (1374). بررسی میزان شیوع بیماری­های نوروتیک در شهر مسکونی الوند و صنعتی قزوین. پایان­نامه تخصصی اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.

جهانی­هاشمی، حسن؛ برجی، روح الله؛ شاملو، فرهاد؛ نوروزی سزیرود، کبری. (1388). سلامت­روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های علوم پزشکی قزوین، زنجان و اراک. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ۱۳(۴)، ۸۳-۸۶.

جهانی­هاشمی، حسن؛ رحیم­زاده میرمحله، سمیه؛ قافله­باشی، حسین؛ ساریچلو، محمدابراهیم. (1387). بررسی سلامت­روانی دانشجویان سال اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1384). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 12(2)، 49-41.

چگینی، سودابه. (1379). بررسی اپیدمیولوژی اختلالات روانی در شهر قم. پایان­نامه بهداشت عمومی. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.

حرازی، محمدعلی؛ باقری یزدی، سیدعباس. (1373). بررسی اپیدمیولوژی اختلالات روانی در مناطق شهری شهرستان یزد. انتشارات حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.

حسن­شاهی، محمدمهدی و همکاران. (1382). برررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در شهرستان ارسنجان. فصلنامه اصول بهداشت روانی، 6(19و20)، 83-67.

حسینائی، علی؛ مرادی، علی­رضا؛ یاریاری، فریدون. (1385). اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی در دانشجویان. روانشناسی دانشگاه تبریز، 1(2و3)، 76-46.

حسینی، سیدحمزه؛ موسوی، سیدابراهیم. (1379). بررسی وضعیت سلامت­روانی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۷۸-۷۹ دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 10(28)، 33-23.

حسینی، سیدحمید؛ صادقی، احمد؛ رجب­زاده، رضوان؛ رضازاده، جواد؛ نبوی، سیدحمید؛ رعنایی، محسن؛ الماسی، امیر. (1390). سلامت­روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و عوامل مرتبط با آن در سال ۱۳۸۹. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 3(2)، ۲۳-۲۸.

خسروی، شمس‌علی. (1373). بررسی اپیدمیولوژی اختلالات روانی در مناطق شهری و روستایی بروجن چهارمحال و بختیاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران.

داویدیان، هاراطون؛ ایزدی، سیروس؛ نهاپتیان، وارتکس؛ معتبر، منصور. (1353). بررسی مقدماتی درباره شیوع بیماری­های روانی در منطقه بحر خزر (شهرستان رودسر). نشریه بهداشت ایران، 3(4)، 145-56.

دواساز ایرانی، رضا و همکاران. (1385). شیوع مشکلات روانپزشکی در مناطق روستایی استان خوزستان. فصلنامه اندیشه و رفتار، 12(1)، 74-71.

رضا، رستمی؛ سیدعبدالمجید، بحرینیان. (۱۳۸۱). بررسی شیوع اختلالات روانی و برخی عوامل موثر برآن در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۹. پژوهش در پزشکی، ۲۶ (۳) :۱۸۷-۱۹۳.

رضائیان، محسن. (1394). مروری بر کتاب اپیدمیولوژی بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 14(11)، 998-997.

رفعتی، فوزیه؛ شمسی، افضل؛ پیله­ورزاده، مطهره؛ رفعتی، شیده. (1391). سلامت­روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت. مراقبت­های نوین، 9(2)، 145-137.

رئیسون، محمدرضا و همکاران. (1391). بررسی شیوع اختلالات روانی در شهر بیرجند. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 19(1)، 87-81.

زارع، نجف؛ پرواره، مریم؛ نوری، بیژن؛ نامداری، مهشید. (1395). بررسی وضعیت سلامت­روانی دانشجویان دانشگاه­های ایران با استفاده از پرسشنامه GHQ-۲۸: مطالعه متاآنالیز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 21(4)، ۱-۱۶.

سرابی، پیام؛ صادقی، خیراله. (۱۳۹۷). بررسی میزان توافق آزمون بالینی چندمحوری میلون - ۳ با پرسشنامه شخصیتی (SCID-II) در تشخیص اختلالات شخصیت. رویش روان­شناسی، ۷(۱۰)، 146-131.

شریفی، علی اکبر (1397). راهنمای ام. سی. ام. آی (میلون-3). تهران: روان‌سنجی.

شمس علی­زاده، نرگس؛ بوالهری، جعفر؛ شاه­محمدی، داود. (1380). بررسی همه­گیرشناسی اختلال­های روانی در یک روستای استان تهران. فصلنامه اندیشه و رفتار، 7(1)، 21-19.

شهابی­نژاد، مریم؛ صادقی، تابنده؛ سالم، زینت. (1395). بررسی وضعیت سلامت­روانی دانشجویان. روان پرستاری، 4(2)، 37-29.

صادقی، خیرالله؛ صابری، سیدمهدی؛ عصاره، مرضیه. (1379). همه­گیرشناسی بیماری­های روانی در جمعیت شهری کرمانشاه. فصلنامه اندیشه و رفتار، 6(2و3)، 25-16.

صادقی خیراله. پیش­آزمایی برنامه غربال­گری برای شناسایی اختلال­های روانی در نمونه­ای از جمعیت شهری کرمانشاه. (1377). گزارش طرح پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

علیزاده نوائی، رضا؛ حسینی، حمزه. (۱۳۹۲). وضعیت سلامت­روانی دانشجویان در ایران تا سال ۱۳۹۰: مرور منظم. مجله تعالی بالینی، ۲(۱)، ۱-۱۰.

قاسمی، غلام­رضا؛ اسداللهی، قربانعلی؛ احمدزاده، غلام­حسین؛ پالاهنگ، حسن. (1376). بررسی میزان شیوع اختلال­های روانی در شهر اصفهان. پنجمین کنگره پژوهش­های روانپزشکی و روانشناسی در ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.

کاظمی، بهروز؛ دستجردی، رضا. (1393). بررسی همه­گیرشناسی اختلالات روان در افراد 15 سال و بالاتر در مناطق روستایی شهرستان بیرجند. مراقبت­های نوین، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 11(1)، 43-37.

کوکبه، فرخ. (1372). بررسی همه­گیرشناسی اختلال­های روانی در مناطق روستایی آذرشهر تبریز. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران.

مارنات، گری گراث. (1390). راهنمای سنجش روانی. (جلد اول) (ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو). تهران: سخن.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1382). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در استان آذربایجان غربی. مجله پزشکی ارومیه، 14(4)، 252-242.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1382). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در استان مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 13(41)، 18-8.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1382). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در استان سمنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 5(1و2)، 17-7.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1382). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در استان لرستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 5(19)، 13-3.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1382). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در استان کهگیلویه و بویراحمد. مجله ارمغان دانش، 8(30)، 14-13.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1382). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در استان تهران. فصلنامه اندیشه و رفتار، 9(2)، 13-4.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1382). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در استان یزد. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 11(3)، 37-28.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1382). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در استان کردستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 7(3)، 19-9.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1382). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در ایران. مجله حکیم، 6(1)، 65-55.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1383). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در آذربایجان شرقی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 64، 73-67.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1383). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در استان گلستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 6(13)، 77-67.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1383). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در استان گیلان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 13(51)، 66-55.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1383). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در استان همدان. مجله دانشگاه علوم پزشکی همدان، 11(3)، 36-28.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1383). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در استان خراسان. اسرار - مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 11(1)، 17-6.

محمدی، محمدرضا و همکاران. (1384). همه­گیرشناسی اختلالات روانپزشکی در استان کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 4(3)، 145-136.

مسگرانی، محسن و همکاران. (1383). بررسی همه­گیرشناسی علائم اختلال­های روانی در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. طب و تزکیه، 56، 23-18.

معتمدی، سیدهادی و همکاران. (1376). تعیین میزان شیوع اختلالات روانی در دو روستای استان کرمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 5(1)، 36-31.

مهری، علی؛ صدیقی صومعه کوچک، زینب. (1390). بررسی وضعیت سلامت­روانی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار در سال ۱۳۸۸. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 21(4)، ۲۹۳-۳۰۴.

میراب­زاده، آرش؛ ملکوتی، سیدکاظم. (1388). مطالعه منطقه­ای، جمعیت­شناختی و همه­گیرشناسی برخی اختلالات روانپزشکی در شهرک اکباتان تهران. سالمند، 4(13)، 67-57.

نوربالا، احمدعلی؛ محمد، کاظم؛ باقری یزدی، سیدعباس؛ یاسمی، محمدتقی. (1381). بررسی وضعیت سلامت روان در افراد 15 سال و بالاتر در جمهوری اسلامی ایران. مجله حکیم، 5(1)، 10-1.

نوربالا، احمدعلی؛ محمد، کاظم؛ باقری یزدی، سیدعباس؛ یاسمی، محمدتقی. (1378). بررسی شیوع اختلال­های روانپزشکی در شهر تهران. مجله حکیم، 2(4)، 223-212.

یعقوبی، حمید؛ کریمی، معصومه؛ امیدی، عبداله؛ مصباح، نسرین؛ کهانی، شمس­الدین؛ عابدی قلیچ قشلاقی، میلاد. (1393). شیوع­شناسی اختلالات روانی و عوامل جمعیت­شناختی مؤثر برآن در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه­های علوم پزشکی شهر تهران. مجله روان­شناسی بالینی، 6(2), 104-95.

یعقوبی، نورالله؛ نصر، مهدی؛ شاه­محمدی، داود. (1374). بررسی اپیدمیولوژی اختلالات روانی در مناطق شهری و روستایی شهرستان صومعه­سرای گیلان. فصلنامه اندیشه و رفتار، 2(4)، 65-55.

Alonso, J., Angermeyer, M. C., & Bernert, S. (2004). Prevalence of mental disorders in Europe: results from the European study of the epidemiology of mental disorders. (ESEMeD) project. Acta Psychiatr, 2, 21-7.

Andrade, L., Caraveo-Anduaga, J. J., Berglund, P., Bijl, R., Kessler, R. C., Demler, O., & Wittchen, H. U. (2000). Cross-national comparisons of the prevalences and correlates of mental disorders. Bulletin of the World Health Organization, 78, 413-425.‏