رابطه طرح واره‌های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی و آشفتگی روابط زوجین در زنان متاهل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ایران

چکیده

هدف: رابطه طرح واره‌های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی و آشفتگی روابط زوجین در زنان متاهل بود. روش: همبستگی و از پیمایش استفاده شد. جامعه آماری زنان متاهل دانشجوی واحد دانشگاهی گرمسار بود که با روش نمونه گیری تصادفی، نمونه‌ای معادل 100 نفر، پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های طرح واره‌های ناسازگار اولیه یانگ  (YSQ)، رضایت زناشویی انریچ(۱۹۸۹)، و تعارض زناشویی ثنائی (MCQ) (1379) بود. یافته‌ها: همۀ طرح واره‌های ناسازگار اولیه با تعارض زناشویی رابطۀ مثبت دارند و به عبارتی باعث افزایش تعارضات زناشویی و کاهش رضایت زناشویی می‌شوند. نتیجه: طرح واره‌های ناسازگار می توانند موجب کاهش رضایت زناشویی و افزایش آشفتگی بین روابط زوجین شوند، لذا کار پژوهشی و درمانی بر روی طرح واره‌های آسیب زننده به روابط متقابل بین زوج ها می‌تواند ضروری و نقش مهمی در کاستن از درگیری‌های خانوادگی یا زوجی که منجر به آشفتگی روابط آنها و ناخرسندی از ارتباط زناشویی می‌شود، داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


احدی، ب.(1383).رضایت مندی زناشویی، ابراز هیجان والدین و مشکلات عاطفی –کودکان.پایان نامه دکتری دانشگاه تهران.

احمدیان، م.(1387). مقایسه طرح واره‌های ناسازگار اولیه در بیماران افسرده اقدام به حودکشی با بیماران افسرده غیر اقدام کننده به خودکشی و جمعیت غیر بالینی، تازه‌های علوم شناختی.

الیس، ا، سیجل و همکاران (1385). زوج درمانی، ترجمه جواد صالحی و سید امیر امین یزدی، تهران، نشر میثاق ( تاریخ انتشار به زبان اصلی 1995).

اندوز، ز؛ حمید پور، ح.(1385). بررسی رابطه بین طرح واره‌های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی در زوجین. دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

براتی، ط ؛ ثنایی، ح.(1375). تاثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

براد، شاو. (1390). تحلیل سیستمی خانواده، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران، نشر البرز(تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2010)

بک. آ. (1386). عشق هرگز کافی نیست. ترجمه مهدی قرچه داغی. تهران: ذهن آویز.

بنائیان، ش؛ پروین، ن؛ کاظمیان، ا.(1384). بررسی ارتباط سلامت روان و رضایت زناشویی زنان متاهل. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان. سال چهاردهم. شماره 2ص 52.

بیابان گرد، ا.(1381).تحلیلی بر فراشناخت و شناخت درمانی، تازه‌های علوم شناختی، سال4، شماره 4.

بردبار، حمید.(1388). رضایت زناشویی در همسران، تهران، انتشارات اهنگ.

برنشتاین، ف.اچ ؛ برنشتاین، م.(1986).زناشویی درمانی، شناخت و درمان اختلافات زناشویی. ترجمه سهرابی حمیدرضا و بهروز بیرشک(1382). چاپ دوم.تهران: رسا.

تابع جماعت، م.(1386). رابطه شیوه‌های دلبستگی با رضایت مندی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.

تبریزی، س.(1386). مقایسه کیفی و کمی رضایت زناشویی در زنان شاغل متاهل تهران با تاکید بر همسانی و عدم همسانی منزلت شغلی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

ثنائی، ب.(1386). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.تهران: بعثت.

سلیمانیان، علی اکبر.(1386).بررسی تاثیر تفکرات غیر منطقی بر نعارضات زناشویی: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.

شمسایی، خاتون.(1387).بررسی جنبه‌های کمی و کیفی اشتغال زنان و رابطه آن با توسعه اقتصادی، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

شفیعی نیا، ا.(1381). بررسی تاثیر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر بهبود روابط متقابل زن و شوهر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.

قاسمی بهار، عبداله.(1389). مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه در سه گروه عادی، معتاد به مواد سنتی و معتاد به مواد صناعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

عابدی، م ؛ ذوالفقاری، م؛ فاتحی زاده، م.(1378).تعیین رابطه بین طرح واره‌های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی زوجین پرسنل فولاد مبارکه اصفهان.فصلنامه خانواده پژوهشی سال چهارم، شماره 15.

عبداله زاده، ح.(1382). بررسی رابطه بین صفات شخصیتی و رضایت زناشویی در زوج های شهر دامغان.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.

گلاسر، و.(1389). ازدواج بدون شکست، به هم رسیدن و با هم ماندن، ترجمه خوش نیت نیکو، سمیه ؛ برازنده، هدی(1389). مشهد: محقق.

مینوچین، س.(1389). خانواده و خانواده درمانی. ترجمه ثنائی، باقر، تهران: امیر کبیر.

مصاحبی، م.(1383). رابطه بین رضایت زناشویی و میزان انعطاف پذیری بین زن و شوهرها. نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.

یوسف نژاد، م.(1386). بررسی رابطه عملکرد خانواده با طرحواره‌های ناسازگار اولیه و رضایت از زندگی در دانشجویان شهرستان بابل. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا تهران.

یانگ، ج ؛ کلوسکو، ژ ؛ ویشار، م. (1389).طرح واره درمانی(راهنمای کاربردی برای مشخصات بالینی). ترجمه حسن حمید پور و زهرا اندوز. تهران: ارجمند.

یانگ، ج.(1389). شناخت درمانی اختلالات شخصیت، رویکرد طرح واره محور، ترجمه علی صاحبی و حسن حمید پور. تهران: ارجمند.

یانگ، جفری. کلوسکو، ژانت و ویشار، مارجوری (2003). طرحواره درمانی: راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی، مترجم: حسن حمید پور و زهرا اندوز (1390).چاپ اول، تهران: انتشارات ارجمند.

Beach. S. R. H, Fincham. F. D & katz (2008) Marital Therapy in the treatment of depression. "Toward a third generation of therapy and research Clinical Psychology , Review. 18(6).661-635

Johanson. S.M (2012). The revolution in couple therapy. Journal of Marital & family therapy , 29-348-365

Gottman. j m. & Silver. N (2009). The seven principles for Making marriage Work. New York. Three rivers Press

Greef AP.(2000).Charactersiecs of families that function well. J Fam Issu. 21(8): 948-963

Hak, M. )2007(. later psychological distress: The mediating role of maladaptive schemas. Journal of Child Abuse and Neglect, 33(1), 59-68.

Honeyn,M. (2014) the role of sexual knowledge and attitude in reducing marital boredom. Journal of Behavior Therapy,4(2),145-156.

Kline.G.H, pleasant.N.D,Whiltton,S.W&Markman.H.J(2006). Understanding couple conflict.In A.L vangelisti & D Perlman (Eds).The Cambridge handbook of personal relationships. ( 445-462).New York Cambridge University Press

Lindessi, R. (2010). The characteristics of emotional maturity and marital. Journal of Life science -vol:33.P:27-40

Luthar,S.S.,cicchetti,D.,8Becker,B.(2000).The construct of resilience:Acritical evaluation andguidelines for future work.Child Development,71,543-562.

Masten, a, s (2001) odinary magic. Resilience presses indevelopment. American Psychology. 56.227-238.

Young, J. E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders. Sarasota, FL: Professional Resources Press.

Young, J. E., Klosko J. (1994). Reinventing Your Life. New york: Plume

Young. J. E. (1998). Cognitive therepy for personality disorders: A Schema- focused approach. Sarasota professional resources exchenge. Inc   

Young, J, E., Klosko. J. S & Weishaar M. E(2003). Schema Therapy, A practitioner’s guid. New York : Guilford press.

Young, J.(2004). Schema Therapy: Conceptual Model. Avalable in: www. Therapist. training. com.au/young.pdf