اثربخشی درمان مبتنی بر خودشفقت‌ورزی بر افسردگی و سرمایه‌های روان‌شناختی افراد دارای بیماری ام اس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بین الملل کیش،گروه روانشناسی، جزیره کیش، ایران

2 دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی‌، جزیره کیش، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر خودشفقت­ورزی بر افسردگی و سرمایه­های روان شناختی افراد دارای بیماری ام اس انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمام افراد مبتلا به ام اس شهر تهران در سال 1396 بود که به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس و گمارش تصادفی استفاده شد. بدین صورت که از بین افراد مبتلا به ام اس مراجعه‌کننده به مراکز درمانی تهران، تعداد 30 نفر به صورت دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش مداخله آموزشی را طی دو ماه و نیم در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. این در حالی بود که گروه گواه این مداخله را در طول فرایند انجام پژوهش دریافت نکرد. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی(بک و همکاران، 1994) و پرسش­نامه سرمایه روان­شناختی (لوتانز و اولیو، 2007) بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کواریانس توسط نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که درمان مبتنی بر خودشفقت­ورزی بر افسردگی و سرمایه­های روان­شناختی افراد دارای بیماری ام اس موثر بوده است (P<0.001). بدین صورت که این درمان از طرفی توانسته افسردگی را کاهش داده و از طرف دیگر سرمایه­های روان­شناختی افراد مبتلا به ام اس را افزایش دهد. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر پیشنهاد می­شود که از درمان مبتنی بر خودشفقت­ورزی جهت کاهش افسردگی و افزایش سرمایه­های روان­شناختی بیماران مبتلا به ام اس استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


آقایوسفی، ع.، شقاقی، ف.، دهستانی، م.، برقی ایرانی، ز.(1391). ارتباط کیفیت زندگی و سرمایه‌های روان شناختی با ادراک بیماری در میان مبتلایان به بیماری ام اس. مجله روان شناسی سلامت، 1(1): 41-29.

بهرامخانی، م.، جان بزرگی، م.، علی پور، ا.(1391). اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎﻧﮕﺮی ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻻزاروس ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﻴﻤﺎران اس ام. مجله روان شناسی بالینی، 4(1): 12-1.

تبریزی، ن.، اعتمادی فر، م.، شریف، ا.، میراحمدی، ر.(1391). ام اس، تهران: انتشارات قائد.

رییسیان، ا.، گلزاری، م.، برجعی، ا.(1390). اثربخشی امیددرمانی بر کاهش میزان افسردگی و پیشگیری از عود در زنان درمان جوی وابسته به مواد مخدر. اعتیادپژوهشی، 5(17): 40-21.

سادوک، ب.، سادوک، و. (1392).خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری- روانپزشکی بالینی(جلد اول)، ترجمه نصرت الله پورافکاری. تهران: انتشارات شهراب.(تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2012).

عبدخدایی، ز.، شهیدی، ش.، مظاهری، م.ع.، پناغی، ل.، نجاتی، و.(1396). راه­کارهای روانشناختی رویارویی با بیماری در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس: بررسی پدیدارشناسانه. فصلنامه روان شناسی سلامت، 6(4)، 31-7.

عجم، ع.، فرزانفر، ج.، شکوهی فرد، ح.(1393). بررسی نقش شفقت خود در سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. نشریه آموزش پرستاری، 5(5): 17-9.

فرخی، ا.، سبزی، ن.(1394). شادکامی و ادراک الگوهای ارتباطی خانواده: نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی، روان شناسی تحولی، 11(43): 324-313.

فروهر، م.، هویدا، ر.، جمشیدیان، ع.(1390). تبیین رابطه سرمایه روان شناختی و کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 8(2): 83-100.

کرد، ب.(1395). پیش‌بینی بهزیستی ذهنی دانشجویان پرستاری بر اساس ذهن آگاهی و شفقت ورزی به خود. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 16(34): 273-282.

مشتاق عشق، ز.، نقوی، ب.، رشوند، ف.، علوی مجد، ح.، بنادرخشان، ه.(1389). بررسی تاثیر خنده درمانی بر خستگی و افسردگی بیماران مبتلا به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 20(70): 11-7.

Albertson, E.R., Neff, K.D., Dill-Shackleford, K.E.(2015). Self-compassion and body dissatisfaction in women: A randomized controlled trial of a brief meditation intervention. Mindfulness, 6(3):444-454.

Avey, J.B., Luthans, F., Smith, R.M., Palmer, N.F. (2010). Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. Journal of Occupational Health Psychology, 15(1): 17–28.

Bent, S., Goleman, T. (2001). Emotional alchemy: How the mind can heal the heart. New York: Three Rivers Press.

Bluth, K., Eisenlohr-Moul, T.A.(2017). Response to a mindful self-compassion intervention in teens: A within-person association of mindfulness, self-compassion, and emotional well-being outcomes. Journal of Adolescence. 57: 108-118.

Chiaravalloti, N.D., Deluca, J. (2008). Cognitive impairment in multiple sclerosis, Neurology. 7: 1139-51.

Cole, K. (2002). Well-being, psychological capital, and unemployment. Journal of Health psychology, 33(3): 122-139.

Dennison, L., Moss-Moris, R., Chalder, T. (2009). A review of psychological correlates of adjustment in patients with multiple sclerosis. Clin Psychol Rev, 29: 141-153.

Elaine, B.C.J., Hollins, M.(2016). Exploration of a training programme for student therapists that employs Compassionate Mind Training (CMT) to develop compassion for self and others. The Arts in Psychotherapy, 22, 5-13.

Hollis-Walker, L., Colosimo, K.(2011). Mindfulness, self compassion, and happiness in non-meditators: A theoretical and empirical examination. Personal Individ Differ, 50(2):222-7.

Imel, ZE., Malterer, M.B., McKay, K.M., Wampold, B.E.(2008). A meta-analysis of psychotherapy and medication in unipolar depression and dysthymia. Journal of Affective Disorders, 110(3): 197-206.

Kemppainen, R.N.J., Johnson, M.O., Phillips, R.N., Sullivan, K.M., Corless, R.N., Reid, R.N., et al. (2013). A multinational study of self compassion and human immunodeficiency virus-related anxiety. International Nursing Review, 60: 477-486.

Koopman, W., Schweitzer, A. (1999). The journey to multiple sclerosis: a qualitative study. J Neurosci Nurs, 31(1): 17-26.

Kyeong, L.W.(2013). Self-compassion as a moderator of the relationship between academic burn-out and psychological health in Korean cyber university students. Personality and Individual Differences, 54(8): 899–902.

Maloni, H.(2018). Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis. The Journal for Nurse Practitioners, 14(3), 172-177.

Mangano, C., Park, Y., Goel, R., Plotnick, G.D., Vogel, R.A. (2006). Impact of cinematic viewing on endothelial function. Heart, 92(2): 261-262.

McCabe, M.P.(2005). Mood and self-esteem of persons with multiple sclerosis following an exacerbation. J Psychosom Res, 59(3): 161-66.

Mitchell, A.J., Benito-León, J., González, J.M.M., Rivera-Navarro, J.(2005). Quality of life and its assessment in multiple sclerosis: integrating physical and psychological components of wellbeing. Lancet Neurol, 4(9): 556-66

Neff, K.D., Costigan, A.P.(2014). Self-compassion, wellbeing, and happiness. Psychol Austria, 3(2):114-7.

Neff, K.D., Kirkpatrick, K., Rude, S.S. (2007). Self-compassion and its link to adaptive psychological functioning. Journal of Research in Personality, 41: 139-154.

Ozakbas, S., Cagiran, I., Ormeci, B., Idiman, E.(2004). Correlations between multiple sclerosis functional composite, expanded disability status scale and health-related quality of life during and after treatment of relapses in patients with multiple sclerosis. J Neurol Sci, 218(1): 3-7.

Pace, T.D.,  Negi, L.T., Adame, D.D., Cole, S.P., Sivilli, T.I., Brown, T.D., Issa, M.J., Raison, C.L.(2009). Effect of Compassion Meditation on Neuroendocrine, Innate Immune and Behavioral Responses to Psychosocial Stress. Psychoneuroendocrinology, 34(1): 178-189.

Schulz, K.H., Gold, S.M., Witte, J., Bartsch, K., Lang, U.E,. Hellweg, R., et al.(2004). Impact of aerobic training on immune-endocrine parameters, neurotrophic factors, quality of life and coordinative function in multiple sclerosis. J Neurol Sci, 225(1): 11-18.

Smeets, E., Neff, K., Alberts, H., Peters, M.(2014). Meeting suffering with kindness: effects of a brief selfcompassion intervention for female college students. J Clin Psychol, 70(9):794-807.

Soysa, C.K., Wilcomb, C.J.(2015). Mindfulness, Self-compassion, Self-efficacy, and Genders Predictors of Depression, Anxiety, Stress, and Well-being. Mindfulness, 6(2): 217-226.

Strober, L.B., Arnett, P.A. (2005). An examination of four models predicting fatigue in multiple sclerosis. Arch Clin Neuropsychology, 20(5): 631-46.

Tanenbaum, M.L., Adams, R.N., Gonzalez, J.S., Hanes, S.J., Hood, K.K.(2017). Adapting and validating a measure of diabetes-specific self-compassion. Journal of Diabetes and its Complications. 33(10): 1540-1541.

Terry, M.L., Leary, M.R., Mehta, S.(2013). Self-compassion as a buffer against homesickness, depression, and dissatisfaction in the transition to college. Self Identity, 12(3):278-90

Tirch, D.(2012). The compassionate-mind approach to overcoming anxiety: Using the compassion focused therapy (CFT) to treat worry, panic, and fear. American institute for cognitive therapy, 38: 6-29.

Wang, X., Chen, Z., Poon, K., Teng, F., Jin, S.(2017). Self-compassion decreases acceptance of own immoral behaviors. Personality and Individual Differences, 106: 329-333.

Wren, A., Somers, J., Melissa, A.W., Goetz, M.C., Leary, M.R., Fras, A.M., et al.(2012). Self compassion in patients with persistent musculoskeletal pain: Relationship of self-compassion to adjustment to persistent. Journal of Pain Symptom Management, 43: 759-770.

Yarnell, L.M., Neff, K.D.(2013). Self-compassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity, 12(2):146-59.