پیش بینی بدتنظیمی هیجانی در افراد دارای نشانه های مرزی براساس عامل های پنجگانه شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف: از این تحقیق پیش بینی بدتنظیمی هیجانی در افراد دارای نشانه­­های مرزی براساس عامل­های پنجگانه شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که در سال تحصیلی 94-93 بودند که به روش نمونه گیری دردسترس تعداد 70 نفر انتخاب شدند و بااستفاده از مقیاس شخصیت مرزی، دشواری در تنظیم هیجان و پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی(NEO- FFI) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­های پژوهش با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS و با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی 46 درصد، برون گرایی 53 درصد، گشودگی به تجربه 36 درصد، توافق 42 درصد و وظیفه شناسی 41 درصد توانایی پیش­بینی تغییرات بدتنظیمی هیجانی در افراد دارای نشانه­های مرزی را دارند. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج حاصل می­توان بیان نمود عامل­های پنجگانه از توانایی بالای برای پیش بینی بدتنظیمی هیجانی در افراد دارای نشانه­های مرزی برخوردار می­باشد

انجمن وانپزشکی آمریکا. (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-5. ترجمه یحیی سید محمدی. (1393). ویراست پنجم، تهران: نشر روان.

رحمانی، فاتح؛ کیانی، محمد علی؛ رضاعی، فرزین؛ تصویری، مرضیه و آراسته، مدیر. (1392). بررسی نیمرخ شخصیتی و هوش هیجانی درافراد دارای اختلال شخصیت مرزی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 18، صص 1- 12.

رمضان زاده عالیزمینی، رقیه. (1390). مقایسه روان بنه­های سازش نایافته اولیه و رگه های شخصیتی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، وسواسی- بی اختیاری، و گروه غیربالینی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

سیدیان، مرضیه. (1392). مقایسه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در زنان قربانی خشونت های خانگی وزنان عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد آذربایجان شرقی.

قنادی فرنود، م و محمود علیلو، مجید. (1393). پیش بینی گرایش به مصرف سیگار، مشروبات الکلی، مواد مخدر و داروهای روان گردان بر اساس متغیرهای بدتنظیمی هیجان و تجربه کودک آزاری در افراد دارای صفات شخصیت مرزی. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، 30(3)، صص 97-112.

کرینگ، آن ام. (2004). آسیب شناسی روانی. ترجمه حمید شمسی پور. (1388). تهران: ارجمند.

گروسی فرشی، میرتقی. (1380). بررسی رابطه ابعاد شخصیت و منزلتهای هویتی من. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

محمود علیلو، مجید و شریفی، محمدامین. (1392). اختلال شخصیت مرزی(مبحث نظری و روش­های درمانی). چاپ اول، تهران: انتشارات ارجمند.

میرزایی نمرور، نویده. (1393). مقایسه طرح واره های اولیه و تنظیم هیجان در بیماران با اختلال شخصیت مرزی و بیماران دوقطبی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

Carla, S., Heather, P., Carolyn, H., Amanda, V., Amee, B., Jennifer, S., & Peter, F. (2011). Theory of Mind and Emotion Regulation Difficulties in Adolescents with Borderline Traits. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 50(6), 563-573.

Claridge, G., & Broks, P. (1984). Schizotypy and hemisphere function: I. Theoretical considerations and the measurement of schizotypy. Personality and Individual Differences, 5(3), 48- 633.

Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1992). Domains and Facets: Hierarchical Personality. Assessment Using the Revised NEO Personality Inventory. Journal of personality Assessment, 64(6), 21-50.

Edvardsen, J., Øien. P. A., Onstad, S., Skre, I., Lygren, S., & Kringlen, E. (2002). Schizotypal personality disorder inside and outside the schizophrenic spectrum. Schizophrenia Research, 54(3), 33-38.

Garnefski, N., Van Den Kommer, T., Kraaij, V., Teerds, J., Legerstee, J., & Onstein, E. (2002). The relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotional problems: Comparison between a clinical and a nonclinical sample. European Journal of Personality, 16(2), 403-420.

Goldberg, L. R. (1990). An alternative description of personality: the big five factor structure. Journal of personality and social psychology, 12(2), 28- 34.

Gratz, L., & Roemer, E. (2004). Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Deregulation: Development, Factor Structure, and Initial Validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 62(1), 11-41.

Jackson, M., & Claridge, G. (1991). Reliability and validity of a psychotic trait questionnaire (STQ). British Journal of Clinical Psychology, 30(1), 311-323.

Janice, R., Kuo, E., Khoury, R. M., Skye, F., & Alasdair, G. (2014). An examination of the relationship between childhood emotional abuse and borderline personality disorder features: The role of difficulties with emotion regulation. Child Abuse & Neglect, In Press, Corrected Proof, 12(2), 45- 50.

Landon, F., Zaki, K. G., Coifman, E.R., Kathy, R., & Berenson, G.D. (2013). Emotion Differentiation as a Protective Factor against Nonsuicidal Self-Injury in Borderline Personality Disorder. Behavior Therapy, 44(3), 529-540.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the five- factor model of personality across instruments and observation. Journal of personality and social psychology, 36(3), 226–239.

Mohammadzadeh, A., Goodarzi, M., Taghavi, M., & Mollazadeh, M. (2006). The Study of Factor structure, Validity, reliability and Standardization of Borderline Personality Scale (STB) in students of Shiraz University. The Journal of Fundamental of Mental Health, 12 (5), 27-28 (In Persian).

Paris, J. (2009). Treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press.

Rawlings, D., Claridge, G., & Freeman, J. (2001). Principal components analysis of the Schizotypal Personality Scale (STA) and the Borderline Personality Scale (STB). Personality and Individual Differences, 31(3), 19-409.

Stephanie, D., Stepp, N., Scott, Q., Morse, A., Nolf, N., & Hallquist, A. (2014). Emotion dysregulation as a maintenance factor of borderline personality disorder features. Comprehensive Psychiatry, 55(3), 657-666.

Zeidner, M., Matthews, G., & Roberts, RD. (2009). What we know about emotional intelligence: how it a.ects learning, work, relationships, and our mental health. Massachusetts: The MIT Press, 24(1), 90-182.