رابطه پرخاشگری و اختلال وسواس در دانشجویان؛ با تاکید بر نظریه فراخود فروید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاور خانواده

2 دانشیار نوروسایکولوژی گروه روان شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی پرخاشگری درافراد وسواسی نسبت به سایرین به همراه تبیینی ازنظریه فراخود فروید انجام شد. روش: مطالعه حاضر از نوع همبستگی، با استفاده از نمونه گیری دردسترس به اندازه 120نفر متشکل از 60 زن و60 مرد و ابزار آن شامل دو پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی (1977) و پرخاشگری باس و پری (1992) است. یافته ها: بین متغیرهای پرخاشگری و اختلال وسواس همبستگی به اندازه 3/0 بدست آمد.با توجه به سطح معناداری 001/0 که از سطح معنی‌داری آزمون (05/0 فرض شده) بسیار کوچکتر می‌باشد، فرضیه صفر دراین سطح معنی داری قویاً رد می‌شود. بنابراین، می‌توان با ضریب اطمینان 95% نتیجه‌ گرفت که بین دو متغیر تمایلات وسواسی و پرخاشگری رابطه معناداری با مقدار 3/0+ وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نقش پرخاشگری در شکل گیری فراخود و تبیین آن درمراحل رشد روانی جنسی روانکاوی کلاسیک، بررسی اختلال وسواس، زمان و منشا پیدایش و رابطه آن با پرخاشگری، میتوان گفت افراد وسواسی که از دیدگاه روانکاوی درمرحله مقعدی از رشد روانی جنسی تثبیت و درکودکی فراخود بزرگتری را تجربه نموده اند، پرخاشگری بیشتری نسبت به سایرین بروز می دهند. ضمنا" تفاوت معنی داری از نظر جنسیت در ابراز پرخاشگری بین افراد وسواسی مشاهده نشد.

سادوک، بنجامین جیمز؛ سادوک، ویرجینیا؛ روئیز، پدرو (2015). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری روانپزشکی بالینی جلداول ویرایش یازدهم ترجمه فرزین رضاعی.(1395).تهران. انتشارات ارجمند.

 هاشمیان،کیانوش؛ ابوحمزه، الهام (1377).مبانی روانپزشکی آکسفورد چاپ اول تهران. انتشارات تبیان تهران.

 بخش پور رودسری، عباس؛ محمود علیلو، مجید (1376). درمان رفتاری وسواس چاپ اول تیریز. انتشارات روان پویا.

 جونز، ارنست؛ دالبی، یز (1342). اصول روانکاوی. چاپ دوم.ترجمه هاشم رضی. تهران. انشارات کاوه.

 اتکینسون، ریتا؛ اتکینسون، ریچارد؛ هیلگارد، ارنست (1983). زمینه روانشناسی ویراست هشتم جلد2. چاپ ششم. ترجمه محمد نقی براهینی وهمکاران (1373). تهران. انتشارات رشد

فروید، زیگموند (1385).ده مقاله انتخابی در روانکاوی سنتی" ارتودوکس". چاپ اول. ترجمه شاهرخ علیمرادیان. تهران. انتشارات سورنا.

 فروید، زیگموند (1905). سه رساله درباره تئوری میل جنسی. ترجمه هاشم رضی (1343). تهران. موسسه انتشارات آسیا.

.یالوم، اروین (1980). روان درمانی اگزیستانسیال. ترجمه سپیده حبیب (1390). تهران. نشر نی.

 محمدی، نورالله (1385). بررسی مقدماتی شاخص های روانسنجی پرسشنامه پرخاشگری باس-پری. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره 25، شماره4، زمستان1385 ص151-135. شیراز.

 لیندزی، ای.جی؛ پاول، جی (1379). تشخیص و درمان اختلالات روانی بزرگسالان در روانشناسی بالینی.ترجمه محمدرضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس. تهران. انتشارات سخن.

 روزنهان، دیوید ال؛ سلیگمن، مارتین، ای پی.(2001). روان شناسی نا بهنجاری آسیب شناسی روانی جلد اول چاپ اول ترجمه یحیی سید محمدی (1392). تهران. انتشارات ارسباران.

انجمن روانپزشکی آمریکا (2013). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی "DSM-5 "چاپ پنجم، ترجمه یحیی سید محمدی (1397) تهران. انتشارات روان.

مارکوزه، هربرت (1969). اروس و تمدن(تحقیقاتی فلسفی درباره فروید). ترجمه امیرهوشنگ افتخاری راد (1388).تهران. نشر چشمه.

 استادمحمدعلی، فرخ؛ پیرخائفی، علیرضا (1393). فراخود و روان از دیدگاه فروید، مجله تازه های رواندرمانی(هیپنوتیزم)، سال بیستم، شماره 71 و 72، بهار و تابستان1393 ص75_62. مشهد.

Hodgson, R. J., Rachman, S. (1977). Obsessional-compulsive complaints. Behaviour Research and Therapy, 15(5), 389-395.

Nagra.H.M.D.(1983).Obsessianal Neuroses: Developmental Psychopathology. New York: Janson Aronson inc.

Watkins, C. E. (2004).Serupulosity:Religious Obsessions and Compulsions.Northern Country Psychiatric Associates.

 Erfan, S., Rakhawy, M. (2010). The impact of Obsessive Compulsive Disorder on Patients Life: A Transcultural Perspective. Current Psychiatry, 17(2) , 25-32.

Nitesh, P,P., Sandeep, G., Surendra, K,M., & Nitin,G. (2011). Anger attacks in obsessive compulsive disorder. Industrial psychiatry journal, 20(2) , 115-11.

Moritz, S., Kempke, S., Luyten, P, et al. (2010). Was Freud partly right on obsessive–compulsive disorder Investigation of latent aggression in OCD. Psychiatry Res, 147(1,2).

 Moosavi, s., Naziri, Gh., Mohammadi, M. (2012).Relationship between Latent Aggression, Inflated Responsibility, Guilt Feeling and Reaction Formation with Severity of Obsessive - Compulsive Symptoms (Investigation of Interpersonal Ambivalence in Obsessive-Compulsive Disorder). Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS), 13(9), 1-7..

Steketee, G., Quay, S., White K. (1991). Religion and guilt in OCD patients. J Anx Disord , 5(4), 359-367..

 Qadir, F., Zafar, P., Khalid, A., & Essau, C. (2014). Feasibility of Obsessive Compulsive Inventory-Revised in Pakistan: Pilot Study. Journal of Behavioral sciences in Asia, 7, 50-62.

Dakhili, Sh., Manavipour, D., Golshani. (2013). The Relation Between Defense Mechanisms And The Quality Of Life. Journal of Behavioral sciences in Asia, 2, 26-35..

Steketee، G. (1996 Treatment of Obsessive Compulsive Disorder (Treatment Manuals For Practitioners).Translated by Roodsari،B.،MahmoodAliloo،M،Tabriz, RavanPooya Publication.

Huesmann ,L,R., Moise-Titus, J., Podolski, C, L., & Eron, L, D. (2003). Longitudinal relations between children's exposure to TV violence and their aggressive and violent behavior in young adulthood: 1977–1992. Developmental Psychology, Special Issue: Violent children, 39, 201–221.

Conger, R, D., Neppl, T., Kim, K, J., & Scaramella, L. (2003). Angry and aggressive behavior across three generations: A prospective, longitudinal study of parents and children. Journal of Abnormal Child Psychology, 31, 143–160.

Rosenberger, J, W. (2005). ENVY, SHAME, AND SADISM. Journal of the American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry , 33(3), 465-489.

Whiteside, S, P., Abramowitz, J, S. (2005).The expression of anger and its relationship to symptoms and cognitions in obsessive-compulsive disorder. Depress Anxiety, 21, 106–110.

Whiteside, S, P., Abramowitz, J, S. (2004). Obsessive compulsive symptoms and expression of anger. Cog Ther Res, 28, 259–68.

Cludiusa, C., Moritza, S., Bansec, R., Jelineka, L., & Schmidtb, A, F. (2017). Corrigendum to “Implicit aggressiveness self-concepts in patients with obsessive-compulsive disorder as assessed by an implicit associations test”. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 55, 106-112.

Buss, A. H., Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 452-459.

Goldblatt, M, J., Herbstman, B., Maltsberger, J, T. (2014). Superego distortions and self-attack. The Scandinavian Psychoanalytic Review, 37(1), 15-23.