مقایسه سبک های دلبستگی و مشکلات هیجانی در دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و دانشجویان عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران