پیش‌بینی نشانگان جسمانی بر اساس اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان متأهل شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

3 استادیار، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران