بررسی اثربخشی رویکرد تجربه نگر ستیر بر بهبود الگوی ارتباطی و خود تمایزیافتگی زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشدمشاوره،گروه روانشناسی ومشاوره، دانشگاه پیام نورساری، ساری، ایران

2 استادیار،گروه روانشناسی ومشاوره، دانشگاه پیام نور ساری، ساری، ایران

3 دانشیار،گروه روانشناسی ومشاوره، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران