اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی، انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دورة متوسطه دوم شهرستان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران