تبیین نقش مهارت های عصب روان شناختی کنش های اجرایی مغز در عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان شناسی تربیتی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، کارشناس مشاوره تربیتی-تحصیلی آموزش و پرورش بیرجند، بیرجند، ایران