مقایسه هوش هیجانی و احساس مثبت به همسر در افراد متأهل با ازدواج زودهنگام و دیرهنگام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران