نقش میانجی تاب آوری در ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای کنترل خشم مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران