اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری بر تاب آوری،تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی مردان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران