تأثیر آموزش مبتنی بر روش حل مسئله بر سبک‌های فرزندپروری والدین نوجوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی و تحولی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مشاوره، احد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران