اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر خلاقیت هیجانی و نشاط ذهنی دانش‌آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 استادیار دانشگاه لرستان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران